Jeugdgezondheids-zorg Bronckhorst Jaarverslag Bronckhorst 2021

Jaarverslag Bronckhorst 2021

Van het team jeugdgezondheidszorg

 

Team Bronckhorst is een hecht team. We zijn trots op elkaar en op onszelf als team. Door goede onderlinge communicatie en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel zijn we in staat om te doen wat we van grote waarde vinden: flexibel en laagdrempelig werken. Hierdoor is het contact met de ouders goed en voelen zij zich vrij om vragen of twijfels met ons te delen.  

Veel ouders doen dat via WhatsApp. Zo krijgen zij heel laagdrempelig de informatie waar zij behoefte aan hebben. Wij streven ernaar om altijd dezelfde dag te antwoorden. 

Wanneer ouders een consult annuleren, gaan we flexibel om met het plannen van een nieuwe afspraak.

HET TWEEDE CORONAJAAR

Net als het voorgaande jaar had corona ook in 2021 veel invloed op ons werk. Zorg moest worden afgeschaald door de lockdown, de negen maanden consulten werden geschrapt en er waren collega’s die vanwege verkoudheidsklachten thuis moesten werken of in quarantaine moesten. Ook waren er spoedoverleggen om ons werk af te stemmen op nieuwe coronamaatregelen. Dit alles vereist een grote flexibiliteit van alle mensen binnen de organisatie.  

Corona - en in het bijzonder de lockdown - beïnvloedde ook de situatie in de toch al kwetsbare gezinnen. Om hen te ondersteunen hadden we extra contactmomenten en we regelden noodopvang voor de kinderen bij het kinderdagverblijf of de peuteropvang.  Vaak in afstemming met het sociaal team van de gemeente. 

Daarnaast waren er nog andere, extra taken ten gevolge van corona. We hebben Sensire ondersteund bij het vaccineren van hun zorgmedewerkers en de GGD Noord- en Oost-Gelderland bij het zetten van de boostervaccinaties. 

Naast corona waren er natuurlijk ook andere zaken die een rol speelden in 2021: 

  • In de tweede helft van het jaar was er een babyboom in de gemeente Bronckhorst. Dit betekende extra werk voor het team. 
  • Door het artsentekort zijn de twee jarigen consulten van de artsen overgenomen door de jeugdverpleegkundigen. 
  • Een zorgelijke ontwikkeling is de toename van het aantal multiproblemgezinnen in de gemeente. Problemen op het gebied van opvoeding, financiën en relaties komen steeds vaker voor. 
  • De wetswijziging ‘Prenataal huisbezoek door de JGZ’ vraagt voorbereiding en tijd.

Al deze ontwikkelingen leverden extra werkdruk op, dit was pittig, maar we hebben het werk rond gekregen in dit drukke jaar. Huisbezoeken werden gedaan, bureaus konden over het algemeen doorgaan en ouders kregen antwoord op hun vragen.  Als team voelen we veel verantwoordelijkheid en zorgen we met elkaar dat het werk gedaan wordt.

 

“Flexibiliteit is een van de speerpunten van ons team. Afhankelijk van het kind en zijn ouders passen we een traject aan. Als een moeder die vol vertrouwen is het consult voor haar derde kind dat zich goed ontwikkelt een keer wil overslaan, is dat prima. En voor een kind dat niet goed groeit, bieden we een extra consult of weegmoment aan. In weer andere gevallen hebben we tussen de consulten door telefonisch contact om te kunnen monitoren. De huidige maatschappij vraagt ook om deze flexibele manier van werken.” 

Marjolein Stoltenborg, jeugdverpleegkundige team Bronckhorst

UITDAGINGEN IN DE GEMEENTE

De overbelasting van gezinnen is een van de uitdagingen in de gemeente Bronckhorst. Financiële problemen, baanverlies, opvoedingsmoeilijkheden, maatschappelijke druk: allemaal factoren die ertoe leiden dat steeds meer ouders het te veel wordt. De problematiek wordt steeds zwaarder in steeds meer gezinnen. 

In Zelhem en Vorden zien we door het toegenomen aantal statushouders steeds meer problematiek, ook psychisch.

Een andere uitdaging is het toegenomen aantal kinderen met een achterstand in de spraak- en taal ontwikkeling. We proberen dit tegen te gaan door in de consulten veel aandacht te besteden aan het belang van het lezen van boekjes vanaf de leeftijd van drie maanden. Tijdens de bureaus in Vorden en Steenderen leest een Boekstartcoach van de bibliotheek voor uit een boek. Ouders zien hoe enthousiast hun kinderen hierop reageren. Dit is voor hen een goede stimulans om ook thuis samen boekjes te lezen. En het werpt zijn vruchten af: er zijn beduidend meer kinderen lid geworden van de bibliotheken in Bronckhorst. Ook komen steeds meer kinderen naar de maandelijkse boekstartbijeenkomst.

Spraak en taal ontwikkeling

Er zijn beduidend meer kinderen lid geworden van de bibliotheken in Bronckhorst. Ook komen steeds meer kinderen naar de maandelijkse boekstartbijeenkomst.

KINDERTAALCOACH

In het najaar van 2021 heeft de kindertaalcoach zijn intrede gedaan in de gemeente Bronckhorst. De kindertaalcoach komt eens per week bij een gezin in huis om taalspelletjes te doen, voor te lezen of samen met moederen kind naar de bibliotheek of speeltuin te gaan. Dit alles met als doel de taalontwikkeling te bevorderen. Voor gezinnen is de ondersteuning van een kindertaalcoach gratis. Op dit moment kunnen alleen gezinnen waarin Nederlands niet de moedertaal is zich hiervoor aanmelden. Het project Kindertaalcoach is in korte tijd goed van de grond gekomen. Aan de oproep om vrijwillig als kindertaalcoach aan de slag te gaan, is veel gehoor gegeven.  

Samen met de gemeente Bronckhorst hebben we hiermee een hele mooie stap gezet in het aanpakken van achterstanden in de spraak- en taalontwikkeling van kinderen.

VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE (VVE)

In de gemeente Bronckhorst is het mogelijk dat kinderen kosteloos twee dagdelen per week extra naar de peuteropvang gaan. Niet zoals in sommige andere gemeenten alleen in verband met hun spraak- en taalontwikkeling , maar ook vanwege bijvoorbeeld weinig zelfvertrouwen,  agressief gedrag, cognitieve ontwikkeling, de thuissituatie of om ouders te ontlasten. Dit betekent dat kinderen dan in totaal vier dagdelen per week de peuteropvang bezoeken. Veel ouders zijn erg blij met deze extra dagdelen en zien hun kind vooruitgaan. Twee tot drie keer per jaar is de jeugdverpleegkundige bij de peuteropvang om de VVE-kinderen te bespreken.

SAMENWERKING

Team Bronckhorst werkt nauw samen met diverse andere partijen zoals de kinderopvang, de peuteropvang, met huisartsen en fysiotherapeuten. 

Ook is er regelmatig contact met de professionals van het sociaal team van de gemeente Bronckhorst. Het team waardeert de samenwerking met de gemeente en hecht veel waarde aan de halfjaarlijkse overleggen. Het project Kindertaalcoach is een mooi resultaat van deze samenwerking in 2021. 

% Bereik
% Non Bereik
98,94%
1,06%