Jeugdgezondheids-zorg Bronckhorst Jaarverslag Bronckhorst 2022

Van het team jeugdgezondheidszorg

Het meest kenmerkende van 2022 is het in zorg nemen van Oekraïense vluchtelingen. Het cultuurverschil en het ontbreken van een sociaal netwerk in Nederland leiden ertoe dat de zorgverlening aan deze gezinnen best een uitdaging is. Ook kampen deze gezinnen met trauma’s en hebben zij zorgen om familie die nog in Oekraïne zit.
Omdat de zorg voor Oekraïense vluchtelingen nieuw was, kostte de organisatie ervan veel tijd, nog voordat het daadwerkelijk van start kon gaan. Door het opstarten van een werkgroep en het opstellen van een protocol is de zorg aan Oekraïense gezinnen in de loop van het jaar beter georganiseerd. 

Succeservaring

Bij een gezin met een kind met opvallende gedragskenmerken waren wij als hulpverleners en ouders zoekende waar dit kindje het beste op zijn plek zou zitten wat betreft de voorschoolse voorzieningen. We hebben met de ouders besproken waar zij thuis tegenaan lopen. Door een goede samenwerking met de sociaal consulent van de gemeente hebben we snel oplossingen op maat kunnen realiseren en was het niet nodig om een traject in te zetten. Het kind kwam zo direct op de juiste plek. Voor het gezin en de jeugdverpleegkundige en de sociaal consulent was het fijn om op deze manier samen te werken. 
 

Uitdagingen

Het aantal multiproblemgezinnen en de problemen binnen die gezinnen neemt toe. Het coronavirus heeft veel van deze gezinnen geen goed gedaan. Kinderen zijn meer thuis geweest, de gevolgen daarvan komen nu aan de oppervlakte. Ook stelt de energiecrisis de gezinnen voor een uitdaging, er is nu meer armoede. Deze problemen pakken we aan door tijdig te signaleren, het systeem te inventariseren en korte lijnen met gezinnen te onderhouden. Ook stemmen we af met de sociaal consulenten van de gemeente. Dit leidt tot concrete acties zoals extra peuter- of kinderopvang regelen, Thuisbegeleiding in het gezin opstarten of zorg inzetten vanuit het sociaal team van de gemeente of vanuit andere instanties of ons zelf.
Verder zien we steeds meer slaapproblemen bij kinderen. De aanpak van slaapproblemen is complex, het is lastig nagaan wat exact de oorzaak is en hoe ouders onze adviezen toepassen. Door goed te luisteren naar de ouders, door te vragen en te overleggen met collega’s proberen we ouders zo goed mogelijk te ondersteunen. 
De zorg aan gezinnen uit Oekraïne is ook een van de uitdagingen in 2022, zie hieronder.

Oekraïense vluchtelingen

De zorg aan deze groep mensen kost veel tijd en energie. Contactgegevens ontbreken vaak en gegevens over vaccinaties zijn lastig te achterhalen en foutgevoelig omdat het in Nederland anders werkt dan in Oekraïne. Het verschil met vluchtelingen uit andere landen is dat deze groep ook contact zoekt met artsen in Oekraïne die hen adviseren, soms in strijd met onze adviezen. De zorg aan deze gezinnen is ingewikkeld, maar ook uitdagend en dankbaar.

Digitale ontwikkeling

Een belangrijke digitale ontwikkeling in 2022 is informed consent. Vanuit de rijksoverheid geldt de verplichting dat wij toestemming van de ouders moeten hebben voor het doorgeven van naam en geboortedatum aan het RIVM na vaccinaties. Voorheen ging dit automatisch. Wezenlijk is er niets veranderd voor de ouders, maar het verzoek om toestemming levert veel vragen op. Het kost veel tijd om deze te beantwoorden en ouders van informatie te voorzien. Ook omdat er soms wel eens wantrouwen is naar het RIVM sinds de uitbraak van het coronavirus. Een groot nadeel is dat als ouders geen toestemming geven zij op een later moment niet bij het RIVM kunnen navragen of hun kind een bepaalde vaccinatie heeft gehad, dit is immers niet op naam geregistreerd. En heeft de RIVM geen compleet beeld en kunnen wij zelf, als hulpverleners, ook geen informatie opvragen rondom de vaccinatiestatus.
 

De waarde van samenwerken

Casus

Op een basisschool in de gemeente Bronckhorst bleek dat er veel kinderen waren met een achterstand in de spraak- en taalontwikkeling. Er zijn daarom goede gesprekken gevoerd met enkele medewerkers van de gemeente, de mensen van de kinderopvangorganisatie, de directeur van de basisschool en de jeugdverpleegkundige van Yunio. Dit leidde, ook doordat de gemeente middelen beschikbaar stelde, tot mooie resultaten. Mooie voorbeelden hiervan zijn:  in het dorp is een peuteropvang gestart, de school heeft nu een taalklas om extra aandacht te besteden aan de spraak- en taalontwikkeling en de kindertaalcoach is ingezet in gezinnen. Het doet goed om te zien wat we samen bereikt hebben en hoe waardevol dit is voor de kinderen in de gemeente. 
 

% Bereik
% Non Bereik
98.66%
1.34%