Cliëntenraad Yunio Jaarverslag Zutphen 2020

Cliëntenraad Yunio

De cliëntenraad van Yunio is de wettelijke vertegenwoordiging van de ouders/gebruikers van het consultatiebureau en de diensten van Yunio. De raad denkt mee, doet voorstellen en adviseert aan de directie van Yunio. Op die manier willen we een bijdrage leveren aan verdere verbetering van de dienstverlening, zodat die zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van de ouders/gebruikers. Een deel van onze leden is ouder/gebruiker van de diensten, de overige leden hebben vanuit hun werk contacten met de doelgroep van Yunio. We streven naar een afvaardiging van ouders uit het hele werkgebied. 

Werkwijze

De raad overlegt structureel met de directie. In onze vergadering nodigen we regelmatig medewerkers van Yunio uit om een beter beeld te krijgen van hun werk en inzicht te krijgen in ervaringen van ouders. Verder nemen leden deel in werkgroepen van Yunio, zodat de input en ervaringen vanuit ouders meteen kunnen worden meegenomen in de (deel)projecten.  

Binnen de cliëntenraad bespreken we structureel de kwartaalrapportages met elkaar. Hierin zijn de uitkomsten opgenomen van klanttevredenheidsonderzoeken, inspectiebezoeken, audits en incidenten, worden de doelen van Yunio vermeld en staat de voortgang van projecten beschreven. Ook bespreken we het jaarplan van Yunio en nieuwe diensten of activiteiten. De cliëntenraad wordt altijd uitgenodigd om deel te nemen aan de studiedag voor medewerkers, met leuke inspirerende onderwerpen en gasten. 

 

 

Activiteiten in 2020

Een groot deel van 2020 stond natuurlijk in het teken van corona. Dit heeft een enorme impact gehad op de dienstverlening van Yunio. Op de consultatiebureaus is een deel van de fysieke consulten vervangen door (beeld)belconsulten. De cliëntenraad heeft een onderzoek geïnitieerd naar het beeldbellen. Dit onderzoek zal in 2021 worden uitgevoerd.

We hebben ons daarnaast ook met andere onderwerpen beziggehouden. Onderstaand staan enkele van onze activiteiten in het afgelopen jaar beschreven.

Nieuwjaarsbijeenkomst

Op de nieuwjaarsbijeenkomst van Yunio op 13 januari lieten we met concrete voorbeelden en zelfgemaakte video-opnames zien wat onze toegevoegde waarde voor Yunio is.

Onderzoek e-consult

Het onderzoek naar het e-consult volgen we vanaf het begin. Een van onze leden neemt deel aan de werkgroep formulieren en een ander lid heeft zelf een thuistest afgenomen en feedback gegeven die als verbetersuggestie is meegenomen. Begin 2021 wordt het onderzoek afgerond.

Jaarplan

In februari spraken we over het jaarplan. Aan de hand daarvan zijn we in mei in gesprek gegaan met enkele jeugdverpleegkundigen, om meer inzicht te krijgen in hun werk en handelwijze en in de verzelfstandiging van hun functie. Leden van de cliëntenraad gaven vanuit cliëntperspectief inzicht in hun beleving en ervaring. De raad wil graag nauwer samenwerken met medewerkers van Yunio, en zo nog meer van waarde zijn voor Yunio en haar gebruikers.  

Digitalisering

We hebben meegedacht over de digitalisering en over de ontwikkeling rond de toekomstige GroeiGids-app waarmee ouders kunnen doorlinken naar het kinddossier. 

22 wekenprik

De 22 wekenprik is het eerste contact met het consultatiebureau voor aanstaande ouders. De cliëntenraad heeft meegedacht over manieren om dit moment waardevoller te maken voor deze ouders. 

Klanttevredenheid en klantbelofte

We hebben meegedacht over vragen in het nieuwe klanttevredenheidsonderzoek. Ook hebben we naar aanleiding van de klantreis meegeholpen te onderzoeken hoe de klantbelofte kan worden gemeten. Hoe wordt de missie ‘Voor ieder kind een route’ waargemaakt? En hoe kun je daarbij echt in gesprek zijn met ouders over hoe je ze het best kunt ondersteunen?

Zichtbaarheid cliëntenraad

We hebben onze zichtbaarheid vergroot door op intranet verslag te doen van onze vergaderingen, door meer medewerkers uit te nodigen en door te kijken naar mogelijkheden op website en Facebook. Daarnaast zijn we een ouderpanel gestart om zo contact met de achterban te hebben en houden, en ook vragen en thema’s te kunnen bespreken.