#OPLADERS 2021 Jaarverslag Zutphen 2021

Jonge gezinnen met elkaar verbinden zodat ze hun leven kunnen delen en elkaar een handje kunnen helpen: dat gebeurt bij de positieve beweging #OPLADERS. Het opvoeden van kinderen in combinatie met werk is een forse uitdaging. Opvoeden is een klus en voor ouders kan het lastig zijn om hulp te vragen. De beweging #OPLADERS wil dat makkelijker maken door ouders meer met elkaar te verbinden en te stimuleren dat ze samen over opvoeding praten en ouderactiviteiten organiseren. Het helpt als een andere ouder lastige dingen herkent en kan helpen met opvoedtips. Of als ouders elkaar ontlasten, bijvoorbeeld door een speelafspraak te plannen of een kind te helpen met huiswerk.

#OPLADERS is een initiatief van de gemeenten Zutphen, Lochem en Heerde, samen met Yunio en de plaatselijke scholen, kinderopvangorganisaties, bibliotheken en andere ontmoetingsplekken.

 

EIGEN NETWERK INSCHAKELEN

Sinds de decentralisatie van de jeugdhulp naar gemeenten is er veel aandacht uitgegaan naar het inregelen van de ‘zorg’.  Binnen #OPLADERS heeft juist het leggen van verbindingen de focus. Dat betekent onder andere dat we het aanspreken en vergroten van het eigen netwerk willen stimuleren. Een oud spreekwoord zegt: om een kind op te laten groeien is een heel dorp nodig. Dat is meer dan het directe vangnet. Het zijn ook de andere mensen die iets verder van een gezin af staan, maar toch te vinden zijn. Dat dorp noemen wij de #OPLADERS. 

#OPLADERS steunt erg op het gedachtegoed van de pedagogische civil society (Van Dijk, NJI, 2010) en focust op waar de ondersteuningsbehoeften liggen. Hoe kunnen we het een stukje meer vanzelfsprekend maken dat mensen gebruik maken van hun eigen (in)directe netwerk om zelf wat meer ademruimte te krijgen en dat mensen het normaal gaan vinden om hulp te vragen en hulp te geven? Belangrijk om te weten is dat:

 • We ons bewust NIET richten op de zorgstructuur van de ontmoetingsplaats. 
 • Anders dan in het professionele zorgdomein hier niet het doel is de vraag te verhelderen en op maat hulp te bieden.
 • De ontmoetingsplaats de visie van #OPLADERS onderschrijft en deze gezamenlijk wil uitwerken. 
 • De ontmoetingsplaats voldoende aanknopingspunten ziet om zijn rol te vervullen.
 • De ontmoetingsplaats ruimte (fysiek en in tijd) biedt aan initiatieven vanuit de aanjager.

 

OLIEVLEK

De beweging als een olievlek laten vloeien tussen ouders, organisaties en professionals, dat is wat we voor ogen hebben. Ook zou het geweldig zijn om andere gemeenten te enthousiasmeren voor het gedachtegoed van de pedagogische civil society en dit te versterken. Meerdere gemeenten hebben kenbaar gemaakt interesse te hebben, bij de gemeente Brummen lopen er concretere gesprekken. 

Naast het stimuleren van een beweging willen we ook graag aan verschillende partijen zoals gemeenten en scholen laten zien wat #OPLADERS oplevert. Door de resultaten van #OPLADERS te monitoren, krijgen we niet alleen meer zicht op hoe het project verloopt en wat het de deelnemers brengt, maar zijn we ook in staat om ervan te leren en het project te verbeteren. 

#OPLADERS IN CORONATIJD

De coronapandemie heeft ook #OPLADERS beïnvloed: 

In 2020 en kwartaal 1 van 2021:
Om #OPLADERS goed te laden en te verankeren is een projectperiode van anderhalf jaar bedacht, gefinancierd vanuit de ZorgRegio. We hebben een verlenging gekregen dat loopt tot en met eind december 2021. Deze verlenging hebben we nodig om verdere naamsbekendheid te creëren, ouders daadwerkelijk te kunnen spreken, learnings op te halen en zelfstandig verder te kunnen. Corona gaat nog een tijd actueel zijn en daarom is het continu bijsturen om te zorgen dat we voeten aan de grond krijgen, maar ook houden. Corona werkt immers vertragend. Het vraagt vooral creatief denken in bovengenoemde periode: wat kan er wel en waar zit goede energie om verder te bouwen aan de beweging? 

Kwartaal 2,3 en 4 van 2021:
Initiëren (goede basis leggen/bewustwording), implementeren (invoeren/uitvoeren) en borgen/inbedden, dat is waar de beweging #OPLADERS mee bezig is. 

#OPLADERS gaat door in 2022, gefinancierd vanuit de gemeenten Zutphen en Lochem. Beide gemeenten zijn nog steeds erg enthousiast en geloven enorm in de beweging. De beweging wordt steeds bekender, maar ook kwetsbaarder. In drie gemeenten zijn twee aanjagers actief. Er is steeds meer beweging en dus werk. De aanjagers kijken waar ze ambassadeurs in kunnen zetten, zoals enthousiaste ouders op scholen en binnen allerlei netwerken. Al is dat voor nu in de gemeente Lochem en Zutphen niet meer voldoende. Er zijn meerdere gemeenten, waaronder gemeente Brummen, die interesse hebben getoond in de beweging #OPLADERS. De aanjagers vanuit de gemeente Lochem en Zutphen denken graag mee met gemeenten, coachen nieuwe aanjagers en begeleiden graag structurele overleggen tussen de aanjagers.  

Voor het eerste kwartaal van 2022 en de periode daarna is het nog onzeker hoe de coronapandemie een rol blijft spelen. 

 

HIGHLIGHTS #OPLADERS 

Communicatieactiviteiten

 • Communicatieplan #OPLADERS wordt herijkt met afdelingen Communicatie van gemeenten Zutphen en Lochem.
 • Activiteitenkalenders 2022 zijn in de maak in de gemeenten Lochem en Zutphen. 
 • #OPLADERS krijgt steeds meer aandacht in de nieuwsbrieven van de (deelnemende) scholen. 
 • #OPLADERS is benaderd door de ZorgRegio als Best Practice pilot. 
 • #OPLADERS mag met gelden van de ZorgRegio een podcast gaan opnemen. 

#OPLADERS en de zeven deelnemende (basis)scholen

 

 • CBS Arcade Zutphen. 
 • KC de Bongerd Zutphen: aangesloten bij het jaarlijkse Appelfeest. En de school heeft het jaarthema Naar Elkaar Omzien. 
 • OBS de Parel Zutphen: moeders als ambassadeurs ingezet, in 2022 deelnemer binnen OR. 
 • OBS de Waaier Zutphen: met twee niet-Nederlandstalige moeders het Nederlandse onderwijssysteem inzichtelijk en begrijpelijk aan het maken. Dit is een middel om ouders met elkaar te verbinden. Daarnaast deelname aan het project Tel mee met Taal, een samenwerking vanuit Wijkcentrum Waterkracht. 
 • OBS de Fontein Zutphen: #OPLADERS maakt deel uit van pr van de school (bewustwording). 
 • Nettelhorst Lochem: kennismaking en pitch voor alle ouders heeft plaatsgevonden, contact met directeur en MR voor vervolg. 
 • Vullerschool Gorssel: kennismakingsfase. 

De Ib´ers hebben een belangrijke rol in de samenwerking met de school. Ook zijn bestaande ambassadeurs binnen scholen zoals ouders en leerkrachten een must. Dit zijn we verder aan het uitbouwen. 

 

#OPLADERS en Kansrijke Start 

In Lochem zijn we samen met de jeugdarts, jeugdverpleegkundigen en verloskundigen aan het brainstormen over het samenbrengen van een groepje ouders waarin allerlei thema´s naar behoefte aan bod komen. Dit in samenwerking met de Lochemse Mama´s. In het overleg van december 2021 is gevraagd of de aanjager van #OPLADERS het proces wil begeleiden betreft de visie rondom ouderschap. Dit krijgt vervolg begin 2022.  

In Zutphen is #OPLADERS aangesloten bij de subwerkgroep ´Samenwerking´. Vanuit hier bouwen we met partijen en ouders verder aan community.  Ook is #OPLADERS aangesloten bij de werkgroep ‘Gescheiden ouders’. Dit alles krijgt vervolg in 2022.  

#OPLADERS en ouderinitiatieven

 • Via het consultatiebureau van Yunio hebben we telefoonnummers ontvangen van moeders om contact te kunnen leggen. Het resultaat is het netwerk Lochemse Mama´s. 
 • We zijn een samenwerking aangegaan met de Lochemse Mama´s en de eigenaren van Beleefboerderij De kleine Carrousel te Laren. 
 • Meer dan 500 bezoekers kwamen naar het Ouder en Kind Festival op 10 oktober te Laren.  Dit is georganiseerd in samenwerking met de Lochemse Mama´s en de eigenaren van Beleefboerderij De kleine Carrousel. Hier komt een vervolg op.
 • We hebben evaluatiegesprekken gevoerd met ouders en partijen over het Ouder en Kind Festival. De wens is om volgend jaar weer een Ouder en Kind Festival te organiseren met nog meer deelnemende partijen en voor een nog bredere doelgroep.  
 • In 2022 organiseren we bijeenkomsten in samenwerking met onder andere de Lochemse Mama´s, Yunio en verloskundigenpraktijk Lochem. 
 • We hebben Moeders uit Eefde aan elkaar gekoppeld, zij ondernemen gezamenlijke activiteiten om verder kennis te maken en elkaar waar mogelijk te ondersteunen. 
 • Een kennismaking met twee alleenstaande moeders uit Lochem staat gepland (community bouwen). 
 • Via basisscholen in Zutphen zijn ouderinitiatieven omarmd en wordt samengewerkt om nog meer ouders met elkaar te verbinden.  
 • Via het consultatiebureau in Zutphen willen we gezinnen aan elkaar koppelen en laagdrempelige matching inzetten.

Laagdrempelige matches in Zutphen en Lochem 

 • Acht matches waarvan er vijf zijn afgesloten. Er lopen op dit moment nog drie laagdrempelige matches, één in de gemeente Lochem en twee in de gemeente Zutphen. 
 • Er is behoefte aan een upgrade van deze laagdrempelige matching.

AMBITIES #OPLADERS 2022 

 

 • Focussen op beweging, op het opgang brengen en continueren/borgen van jaarlijkse activiteitenkalenders door grote en kleine activiteiten in de gemeenten. 
 • Coördineren van laagdrempelige matching. 
 • Olievlek richting andere gemeenten bewerkstelligen, onder andere Brummen en Apeldoorn. 
 • Intensiever samenwerken, netwerken, onder de aandacht blijven brengen van het ´normaliseren´, samen kun je meer.  
 • Team van aanjagers creëren binnen verschillende gemeenten, waardoor de kwetsbaarheid van nu wordt opgelost. 
 • Monitoring verder uitrollen, resultaten doelgroepen en netwerken verder ophalen. 
 • Mogelijkheden versoepelen tot doorverwijzing richting geschikte preventieve maatwerkoplossingen, zoals Home-Start, InHuis Steungezinnen, Thuiscoaches, enzovoort.
 • Doelgroep uitbreiden en specificeren: alleenstaande ouders, laaggeletterden, jongeren, VVE. Behoefte per gemeente ophalen en/of zelf door bewustwordingsactiviteiten of campagne op gang te brengen. 
 • Net als in Lochem ook een Ouder en Kind Festival organiseren in Zutphen. In samenwerking met onder andere ouders, consultatiebureau, verloskundigen en kinderopvang. Ook tussentijdse activiteiten realiseren die georganiseerd worden door en voor ouders. Doelen hiervan: elkaar ontmoeten, het gesprek aangaan, kwetsbaar durven opstellen, bewustwording eigen welbevinden en hoe de eigen regie daarin te pakken.