Jeugdgezondheids-zorg Zutphen Jaarverslag Zutphen 2022

Van het team jeugdgezondheidszorg

Team Zutphen ging in 2022 op volle kracht van start. Voor het eerst sinds lange tijd was het team compleet en was er het gevoel ‘in control’ te zijn. Na een aantal maanden veranderde dit door langdurige ziekte van collega’s en daarmee samenhangend een toenemende werkdruk. Ondanks dat heeft onze zorg aan gezinnen mooie resultaten opgeleverd. 

 

Succeservaring

Het hele team heeft in het afgelopen jaar de Plegan, een antroposofische opleiding, afgerond. Het door Yunio opgezette antroposofisch bureau in Zutphen is komen te vervallen. We hebben ervoor gekomen om het hele team te laten scholen in de antroposofie zodat het hele team kan aansluiten bij ouders met een antroposofische inslag. Op het consultatiebureau is er een antroposofisch hoekje ingericht.  
Ook zijn er materialen aangebracht op het bureau die kinderen stimuleren om te bewegen. Al direct werd bewezen hoe eenvoudige materialen een kind ertoe kunnen uitdagen om te bewegen. 
Verder is het erg waardevol dat de boekstartcoach vanuit de bibliotheek weer eens per week op het bureau is om het lezen te stimuleren bij ouders en kinderen.  
 

Uitdagingen

Aangezien het te lastig bleek om de vacature voor VVE-coördinator in te vullen, heeft het team deze functie gedeeltelijk op zich genomen. Na aanvraag en afgifte van een VVE-indicatie bespreekt de jeugdverpleegkundige nu zelf met de ouders wat de juiste plek is voor het kind en zorgt zij voor de toeleiding. Deze extra taken kosten uiteraard extra tijd.  
De bibliotheek heeft ook een deel van de functie van VVE-coördinator op zich genomen, namelijk ouders stimuleren om ook zelf aan de slag te gaan met de spraak- en taalontwikkeling van hun kind. 
Een voordeel van de extra taken rond de VVE-indicatie is dat we deze makkelijk kunnen combineren met het taalhuisbezoek. Bij dit bezoek bespreken we met ouders wat zij zelf kunnen doen om de spraak- en taalontwikkeling van hun kind te stimuleren, als aanvulling op de VVE-indicatie voor de peuterspeelzaal. Omdat de jeugdverpleegkundigen de gezinnen kennen, is het een positieve ontwikkeling dat het taalhuisbezoek bij hen ligt. 
Een andere uitdaging in het afgelopen jaar is dat bij steeds meer gezinnen armoede een rol speelt. Begin 2022 heeft het team samen met GGD NOG een scholing gevolgd over het gezamenlijk aanpakken van armoede. De jeugdverpleegkundigen zijn nu beter op de hoogte van de instanties waarnaar zij ouders met financiële problemen kunnen verwijzen. Ook profiteren zij van de waardevolle informatie van de coördinator Armoede van de gemeente Zutphen.  
Tijdens de huisbezoeken en consulten is de jeugdverpleegkundige alert op signalen die wijzen op mogelijke financiële problemen in het gezin. Bij het 18 maanden huisbezoek wordt er altijd een vraag gesteld over de financiële situatie van het gezin.
In het nieuwe jaar blijft armoede zeker een thema van belang. Team Zutphen heeft van de gemeente financiële middelen gekregen om hier in 2023 mee aan de slag te gaan. 
 

Oekraïense vluchtelingen 

Het is lastig om contact te leggen met de Oekraïense gezinnen in de gemeente Zutphen. Dit komt door de taalbarrière en doordat gegevens ontbreken. Het AZC en Vluchtelingenwerk zijn namelijk niet betrokken bij deze groep vluchtelingen. De zorg aan deze gezinnen is goed in te passen in het reguliere werk, in de gemeente Zutphen verblijven namelijk slechts enkele Oekraïense gezinnen. 


 

Digitale ontwikkeling

Om drukte op het bureau te voorkomen tijdens de coronaperiode was het zelf digitaal inplannen tijdelijk niet mogelijk. Ouders kunnen via het digitale Mijn Kinddossier weer zelf een afspraak inplannen bij het consultatiebureau. Dit is prettig voor zowel de ouders als de jeugdverpleegkundigen. Een overblijfsel van de coronamaatregelen is dat team Zutphen gebruik blijft maken van de voordelen van digitale overleggen en digitale scholingen. 

De waarde van samenwerken

Casus

Een kind kon niet goed functioneren op de reguliere peuteropvang. De jeugdverpleegkundige is  daarover, samen met de locatieleidster van de peuteropvang, het gesprek aangegaan met de ouders. Besproken werd dat het voor het kind beter zou zijn om naar een medisch kinderdagverblijf te gaan omdat hij daar beter gestimuleerd zou worden in zijn ontwikkeling. Ouders waren hier echter nog niet aan toe om deze overstap te maken. Wel stonden zij er positief tegenover om Integrale Vroeghulp (IVH) in te zetten. De video-opnamen die IVH thuis en op de peuteropvang maakte, werden besproken met de ouders.  
Na afronding van het onderzoek door IVH volgde een adviesgesprek met ouders, de jeugdverpleegkundige en de jeugdconsulent van de gemeente. Door de adviezen van de specialisten die bij het onderzoek betrokken waren, raakten ouders ervan overtuigd dat hun kind inderdaad beter op zijn plek zou zijn bij een medisch kinderdagverblijf waar de groep kleiner is, er meer rust is en hun kind meer aandacht krijgt. Een verwijzing volgde. 
Uit deze casus blijkt hoe de betrokkenheid van mensen uit verschillende disciplines en het samen optrekken ertoe kunnen leiden dat ouders beter zicht krijgen op de situatie van hun kind en op waar het bij gebaat is. 
 

% bereik
% non bereik
96.24%
3.76%