Cliëntenraad Yunio Jaarverslag Zutphen 2023

Cliëntenraad Yunio

De Cliëntenraad van Yunio bestaat uit zeven ouders van jonge kinderen die allen gebruikmaken van de diensten van Yunio. Deze leden voelen zich betrokken en streven ernaar een actieve bijdrage te leveren aan de verbetering van de dienstverlening door Yunio. In het jaar 2023 zijn er vijf vergaderingen gehouden met de directie van Yunio. Tijdens deze vergaderingen sloot regelmatig een collega van Yunio aan om toelichting te geven op inhoudelijke thema's.

Thema’s 

De vergaderingen hebben uitgebreid aandacht besteed aan verschillende onderwerpen, waaronder de thema's voor het jaarplan van zowel de raad als Yunio, de verzelfstandiging van Yunio, de benoeming van de nieuwe directeur voor Yunio, de Pop Plus Poli, het reglement van de Cliëntenraad en de medezeggenschapsstructuur, het digitale kinddossier en de verdere ontwikkeling daarvan, de uitbreiding van het project kindertaalcoach in enkele gemeenten en het project Kansrijke Start (waarbij Yunio het projectleiderschap op zich heeft genomen).

Webinars
Yunio heeft het voornemen om meer webinars te organiseren rond specifieke thema's, met als doel ouders nog beter te ondersteunen. De Cliëntenraad heeft aangegeven dat het ouderpanel een uitstekende methode is om te achterhalen welke onderwerpen relevant zijn of als belangrijk worden ervaren door ouders. Op deze manier wordt er door de cliëntenraad en Yunio optimaal gebruik gemaakt van het ouderpanel.

Verbinding met Yunio
De cliëntenraad van Yunio nodigt regelmatig medewerkers uit voor vergaderingen, met als doel de organisatie en haar medewerkers beter te leren kennen. In 2023 zijn er gesprekken gevoerd met jeugdverpleegkundigen en een jeugdarts over de 'crisis in Nederland', en met een jeugdverpleegkundige en de pedagogisch adviseur over 'opvoedvragen' en hoe de jeugdverpleegkundigen van Yunio hier dagelijks mee omgaan. De focus ligt op het voeren van leuke en informele gesprekken. De raad streeft ernaar zich meer te verdiepen in de medewerkers, hun drijfveren, genoten scholing en de dagelijkse gang van zaken op het werk.

Tijdens deze gesprekken wordt onder andere gesproken over de ervaringen met ouders en of de medewerkers hun onzekerheid opmerken. Ook komen onderwerpen aan bod zoals de bereikbaarheid via WhatsApp, de ervaren werkdruk, en of medewerkers voldoende vrijheid ervaren om hun werk naar eigen inzicht uit te voeren. Deze gesprekken bieden de leden, zijnde jonge ouders en gebruikers van de diensten, de gelegenheid om hun ervaringen, wensen en visie te delen. Op deze wijze wordt ook de mogelijkheid geboden om mee te denken over het optimaliseren en beter laten aansluiten van de dienstverlening.

De cliëntenraad van Yunio hield zich in 2023 onder andere bezig met: 

  • de begrotingen en de jaarplannen van de klantgroepen van Yunio                    
  • de kwartaalrapportages 
  • het jaarplan van de cliëntenraad Yunio; realisatie en evaluatie 
  • de communicatie met ouders; waaronder contacten met de achterban
  • het ouderpanel maar ook het app-contact met de jeugdverpleegkundige
  • de ontwikkelingen en projecten binnen de verschillende klantgroepen 
  • de contacten met de gemeenten en de bijdrage van de cliëntenraad met jaarverslag dat naar de gemeenten gaat 
  • het meedenken over vragen in het klanttevredenheidsonderzoek