Cliëntenraad Yunio Jaarverslag Oost Gelre 2021

Cliëntenraad Yunio

De cliëntenraad van Yunio is de wettelijke vertegenwoordiging van de ouders/gebruikers van het consultatiebureau en de diensten van Yunio. De raad denkt mee, doet voorstellen en adviseert aan de directie van Yunio. Op die manier willen we een bijdrage leveren aan verdere verbetering van de dienstverlening, zodat die zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van de ouders/gebruikers. Het merendeel van de leden van de cliëntenraad is ouder/gebruiker van de diensten van Yunio. De overige leden hebben vanuit hun werk contacten met de doelgroep van Yunio. We streven naar een afvaardiging van ouders uit het hele werkgebied. 

Werkwijze

De raad overlegt structureel met de directie. In onze vergadering nodigen we regelmatig medewerkers van Yunio uit om een beter beeld te krijgen van hun werk en inzicht te krijgen in ervaringen van ouders. Verder nemen leden deel aan werkgroepen van Yunio, zodat de input en ervaringen vanuit ouders meteen kunnen worden meegenomen in de (deel)projecten.  

In de cliëntenraad bespreken we structureel de kwaliteitsrapportages. Hierin zijn de uitkomsten opgenomen van klanttevredenheidsonderzoeken, inspectiebezoeken, audits en incidenten. Ook de doelen van Yunio en de  voortgang van projecten staan hierin beschreven. Verder bespreken we het jaarplan van Yunio en nieuwe diensten of activiteiten. De cliëntenraad wordt altijd uitgenodigd om deel te nemen aan de studiedag voor medewerkers, met leuke inspirerende onderwerpen en gasten.

 

 

Activiteiten in 2021

Een groot deel van 2021 stond in het teken van corona. Dit heeft een enorme impact gehad op de dienstverlening van Yunio. Op de consultatiebureaus is een deel van de fysieke consulten vervangen door (beeld)belconsulten. De cliëntenraad heeft in 2021 een onderzoek geïnitieerd naar het beeldbellen. Uit dit onderzoek blijkt dat de beeldbelconsulten goed zijn bevallen. Gekeken wordt hoe dit geïntegreerd kan worden als onderdeel van de dienstverlening aan ouders.

De digitalisering van het kinddossier en de bijbehorende app waren in 2021 belangrijke onderwerpen. Een cliëntenraadslid maakt deel uit van de werkgroep Informatievoorziening voor ouders (IVO) waar gekeken wordt naar benodigde en valide informatie voor ouders. Door corona kreeg het beeldbellen een vlucht en ook het appcontact tussen de ouders en de eigen jeugdverpleegkundige blijkt een waardevol middel. Daarnaast wordt gekeken of het e-consult structureel kan worden aangeboden als onderdeel van de dienstverlening.

De raad wil graag nauwer samenwerken met Yunio en zo meer van waarde zijn. Betrokkenheid bij het klanttevredenheidsonderzoek, het platform autonome professional en de ontwikkeling van het consultatiebureau van de toekomst zijn mooie voorbeelden waarbij dat kan. De start van het ouderpanel met maar liefst meer dan 400 aanmeldingen getuigt van betrokkenheid van ouders. En biedt zowel de organisatie als de cliëntenraad de mogelijkheid om vragen te stellen en de zaken die ouders belangrijk vinden op te halen. Nieuwe ouders krijgen standaard de vraag of zij willen deelnemen aan het ouderpanel en vanuit het ouderpanel kan de werving van cliëntenraadsleden plaatsvinden. Dat is in 2021 dan ook met succes voor het eerst gedaan. 

Met de invoering van het nieuwe reglement in 2021 is afgesproken dat het overgrote deel van de leden ook echt gebruiker is. Er is een nieuwe generatie ouders en hun input is nodig om het consultatiebureau ‘toekomstbestendig’ te maken. Na de komst van een nieuw lid in het voorjaar, is in de zomer nogmaals een wervingsactie opgezet en mocht de raad opnieuw vijf jonge ouders welkom heten. Allen voelen zich betrokken en willen een actieve bijdrage leveren. In september was hun eerste vergadering en werd onderstaande foto gemaakt. 


We hebben ons in 2021 ook met andere onderwerpen beziggehouden. Hieronder staan enkele van onze activiteiten in het afgelopen jaar beschreven.

START DIGITALE OUDERPANEL

De communicatie met ouders wordt steeds beter: het ouderpanel is gestart en maar liefst meer dan 400 ouders nemen deel. Aan alle nieuwe ouders wordt ook gevraagd om deel te nemen aan het ouderpanel. De cliëntenraad is nauw aangesloten en de eerste vragen zijn inmiddels gesteld en beantwoord.  

Onderzoek e-consult

Het onderzoek naar het e-consult volgen we vanaf het begin. Het gaat hier om een onderzoek waarbij ouders zelf aan de hand van een vragenlijst en praktische tests thuis een consultatiebureau bezoekmoment vervangen. Dat kan alleen bij kinderen waarbij de ontwikkeling ‘volgens het boekje’ verloopt. Doel van dit onderzoek was om te kijken of het onderzoek door ouders net zo veilig was en dat blijkt zo te zijn. Gekeken wordt of het eigen onderzoek door ouders onderdeel van het reguliere aanbod van Yunio kan worden. 

Jaarplan

Uit de evaluatie van haar eigen jaarplan constateerde de cliëntenraad van Yunio dat er hard is gewerkt aan de zichtbaarheid van de raad binnen Yunio en dat dit succesvol blijkt. De cliëntenraad wordt steeds beter betrokken bij werkgroepen. Dat wil de raad graag vasthouden. Het ouderpanel is opgericht en veel ouders nemen daaraan deel. Ook de cliëntenraad is aangesloten en kan zo ook zelf vragen stellen aan haar achterban.
In 2022 wil de raad extra aandacht besteden aan de doorontwikkeling van het e-consult en het kinddossier met chatfunctie, de toekomstige dienstverlening van de JGZ, digitalisering, de effecten van corona en uiteraard het klanttevredenheidsonderzoek.  

Digitalisering

We hebben meegedacht over de digitalisering en zijn actief in de werkgroep IVO (Informatie Voorziening voor Ouders). Verder is de raad nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling rondom het in gebruik nemen van de  GroeiGids app.  Ook het huidige appcontact tussen ouders en hun eigen jeugdverpleegkundige maakt de dienstverlening laagdrempelig.  

CONSULTATIEBUREAU VAN DE TOEKOMST

De raad is verheugd mee te kunnen denken en ontwikkelen van het consultatiebureau van de toekomst. Vragen daarbij zijn: Hoe bedien je de verschillende ouders? Hoe kom je tegemoet aan de wensen en behoeften van ouders? Hoe blijf je professioneel en tegelijkertijd naast de ouder staan? Hoe zet je de ouder in de eigen kracht? Dit zijn mooie thema’s om samen aan te werken, vanuit ieders rol, kennis en ervaring. Hierover zijn we al in gesprek met de professionals en de directie en krijgt zeker vervolg in 2022.