Jeugdgezondheids-zorg Oost Gelre Jaarverslag Oost Gelre 2022

Jaarverslag Oost Gelre 2022

Een mooie ontwikkeling in 2022 is het  prenataal huisbezoek. Het is ook heel zinvol dat we tijdens de 22 wekenprik al kunnen aanbieden om voor de geboorte bij een gezin langs te komen als daar aanleiding toe of behoefte aan is. Zo hebben we een potentiële problemen vroeg in beeld en het stelt ons in staat om al voor de geboorte een betere band op te bouwen met een ouder. Een ontwikkeling die we in 2023 nog meer aandacht willen geven. Helaas was er in 2022 veel onrust binnen het team. Door ziekte van de jeugdarts was de werkdruk hoog.

 

 

 

Succeservaring

Ondanks het uitvallen van de jeugdarts en van een jeugdverpleegkundige bleken we flexibel genoeg om te roeien met de riemen die we hadden. De zorg voor de klanten ging door en andere werkzaamheden werden doorlopend geprioriteerd en eventueel uitgesteld. 

Uitdagingen

Door het artsentekort was het lastig om de artsenbureaus te organiseren waardoor er meer op het bord van de jeugdverpleegkundigen terecht kwam. Als een afspraak met een arts niet door kon gaan, vroegen ouders vaak om een consult bij de jeugdverpleegkundige. 
Een tweede uitdaging was dat de complexiteit van de hulpvraag van gezinnen toeneemt. Hierdoor is  vaker contact met netwerkpartners nodig. Bij team Lichtenvoorde waren door personele wisselingen de contacten wat op de achtergrond geraakt. Nu we bijna weer op formatie zijn willen we daar in 2023 meer aandacht aan besteden. 
Verder zien we een toename van het aantal gezinnen dat in armoede leeft. Bij een deel daarvan gaat het om gevluchte gezinnen. Het contact met vluchtelingen kost extra tijd door de taalbarrière en omdat zij vaak geen netwerk hebben en weinig bezittingen. Het is voorgekomen dat een moeder die op het punt stond van bevallen helemaal geen spullen voor de baby had. Vaak zijn wij het eerste contact en daarmee degenen die lijnen uit gaan zetten om de moeder te helpen. Ook zien we dat er meer mensen vanuit de Randstad zich na een scheiding hier vestigen. Ze hebben geen woning, geen netwerk en weinig geld. Ook bij hen is de jeugdverpleegkundige vaak de eerste persoon die de problemen constateert. Het is prettig dat we de Werkgroep Armoede van het Preventie Platform Jeugd kunnen inschakelen. 
Alle extra werkzaamheden vroegen om een goede prioritering. In 2022 namen we beduidend minder deel aan werkgroepen en scholingen.    
 

Oekraïense vluchtelingen

De toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne kwam plotseling op gang. Er was veel improvisatie nodig om de zorg aan deze groep te organiseren. Gegevens over bijvoorbeeld de vaccinatiestatus moesten wij achterhalen  De taalbarrière bemoeilijkte dat waardoor dit nog eens extra tijd kostte. In tegenstelling tot vluchtelingen vanuit andere landen, hebben de Oekraïners geen maatje van Vluchtelingenwerk. Dit betekent dat wij als jeugdverpleegkundige voor hen het eerste contact zijn. De zorg aan de Oekraïense vluchtelingen kostte veel extra tijd in een periode waarin de werkdruk al hoog was, zoals hierboven beschreven.
 

Digitale ontwikkeling

Bijna alle ouders vullen de vragenlijsten in die zij voorafgaand aan een afspraak krijgen. Daardoor is voor het consult al goed in te schatten welke ouders extra tijd nodig hebben en is het mogelijk om sneller een afspraak buiten het reguliere bureau om aan te bieden. De digitale vragenlijsten bereiden ons voor op een consult en behandelen een groot aantal vragen die we hebben voor ouders. Dat geeft ons extra kwalitatieve tijd voor de onderwerpen die belangrijk zijn voor de ouder. 
Veel ouders gebruiken het Kinddossier waardoor zij automatisch per e-mail folders ontvangen die op dat moment voor hen relevant zijn. Folders die specifiek voor iemand van toepassing zijn of juist niet kunnen we handmatig toevoegen of verwijderen.
 

De waarde van samenwerken

Bij een vluchtelingengezin waren er opvoedingsproblemen. Het dochtertje luisterde niet naar haar moeder en wilde niet eten. De jeugdverpleegkundige constateerde tijdens een huisbezoek dat de moeder hulp bij het opvoeden nodig had. Ze schakelde de gemeente in en ging samen met de sociaal consulent op huisbezoek. Besloten werd om Thuisbegeleiding in te zetten, de sociaal consulent bleef op de achtergrond betrokken. Het samen op huisbezoek gaan is in dit geval heel nuttig gebleken. Bij de consulent van de gemeente is er meer kennis van mogelijke hulpverleningsvormen en van regelingen, de jeugdverpleegkundige kent het gezin beter. Zo vul je elkaar mooi aan.  
 

% Bereik
% Non Bereik
99.45%
0.55%