Jeugdgezondheids-zorg Oost Gelre Jaarverslag Oost Gelre 2021

Jaarverslag Oost Gelre 2021

Van het team jeudgezondheidszorg

Team Oost Gelre hecht veel waarde aan een open en positief contact met de ouders. Hoewel er meestal geen sprake is van zware problematiek, hebben ouders behoefte aan zekerheid en bevestiging. Zij willen gezien en gehoord worden en ontvangen graag gedetailleerde informatie over opgroeien en opvoeden. Afspraken worden zelden afgezegd, extra afspraken naast de reguliere consulten komen regelmatig voor, met name omdat het inloopspreekuur verviel ivm corona. Ook kwamen daardoor meer vragen via WhatsApp, telefoon of  mail binnen.

 

Corona in 2021

We vonden ook dat in het tweede  coronajaar de ouders begripvol waren betreffende de maatregelen. Zodra de coronamaatregelen fysieke afspraken weer toe lieten, maakten ouders daar graag gebruik van. Ook voor onszelf is het prettiger om de kinderen en hun ouders fysiek te zien dan via beeldbellen. Corona heeft ons de meerwaarde van fysieke ontmoetingen laten inzien. 

Samenwerkingen

Onze wens was om in 2021 in Lichtenvoorde meer tijd te investeren in onze relaties met netwerkpartners. Dit is gelukt. Met peuterspeelzaal, kinderopvang, en het Ondersteuningsteam is vaker contact. 

Om de verbinding met samenwerkingspartners te behouden zijn er ook fysieke ontmoetingen geweest met inachtneming van de coronaregels. Het is jammer dat dit niet altijd mogelijk was, want door elkaar te zien is er meer connectie. 

Voor Groenlo lopen de relaties al langere tijd goed. De frequentie van de overleggen bleef hetzelfde, alleen nu meer digitaal. Dat werkte prima.

Ook heeft het hebben van dezelfde jeugdarts in Lichtenvoorde én in Groenlo de onderlinge samenwerking versterkt binnen team Oost Gelre. Daarnaast heeft het er in Lichtenvoorde voor gezorgd dat de al bestaande samenwerking met de kinderfysiotherapeuten is geïntensiveerd, met name richting poli Revalidatie. In Groenlo waren de lijnen met de kinderfysiotherapeut altijd al kort. 

POP: PEDIATRIE, OBSTETRIE EN PSYCHIATRIE

In 2021 zijn we in Oost Gelre en in drie andere gemeenten gestart met POP-gesprekken. Het doel hiervan is om (aanstaande) moeders met psychiatrische problematiek al vroeg in beeld te hebben en hen te begeleiden tijdens zwangerschap, partus en de periode daarna. 

Een verloskundige of gynaecoloog draagt een casus aan om te bespreken in het multidisciplinaire team. Dit team bestaat uit een psychiatrisch verpleegkundige van GGNet, een kinderarts, een gynaecoloog en een verloskundige van het SKB, een jeugdverpleegkundige van Yunio en een professional van Naviva Kraamzorg en van het Ondersteuningsteam Oost Achterhoek.   

Doordat de aanstaande moeder al vroeg in beeld is, is het mogelijk om bijvoorbeeld al voor de geboorte op huisbezoek te gaan. En zijn diverse professionals al voor de geboorte op de hoogte van de problematiek en weten zij wie bij het gezin betrokken is. Dit vergemakkelijkt de samenwerking.
De POP-gesprekken zijn een mooi onderdeel van de geboorteketen. Als jgz-organisatie is het belangrijk om hierbij betrokken te zijn.  Voor 2022 wordt er binnen Yunio verder gewerkt aan de  uitvoering van het wetsvoorstel mbt prenatale huisbezoeken. Deze worden nu ook al uitgevoerd, maar de doelgroep zal worden uitgebreid.

OuderTeam

In 2020 is in vier gemeenten waaronder Oost Gelre gestart met de pilot OuderTeam, op initiatief van het Preventie Platform Jeugd. 

Tijdens de 22 wekenprik ontvangen de aanstaande ouders informatie over het OuderTeam dat als doel heeft om ouders voor te bereiden op het ouderschap. Er zijn twee prenatale en twee postnatale bijeenkomsten. De ouders gaan samen in gesprek over vragen als: Wat zijn jouw verwachtingen over het vader- en moederschap? Hoe zie je wat een kind nodig heeft? Wat vind jij belangrijk om aan je kind mee te geven? Wat betekent een kind voor jullie relatie? Als ouders hierover samen in gesprek gaan, hebben zij een realistischer beeld van het ouderschap en werken zij aan een solide basis voor hun gezin. 

Inmiddels hebben dertig ouderstellen zich aangemeld en is besloten om de pilot vervolg te geven.

TRENDS EN SIGNALEN

In Groenlo constateerden we dat er in 2021 meer complexe situaties zijn geweest en dat het aantal ook ieder jaar lijkt te stijgen. Dat terwijl de geboortes ongeveer gelijk blijven of iets toenemen. Hierbij valt te denken aan situaties van niet-geïntegreerde vluchtelingen, relatieproblematiek, toenemende psychische problematiek bij ouders of probleemgezinnen die naar Groenlo zijn verhuisd. Deze complexe situaties zijn vaak erg arbeidsintensief en leggen een druk op de beschikbare tijd.

Ook ouders groeien

“Vorige week zei een moeder onze afspraak af, omdat zowel zij als haar kind ziek waren. Ik weet dat ze zich veel zorgen maakt en overspoeld wordt. Ik besluit haar toch even op te bellen. Ze vertelt hoe het gaat en deelt haar zorgen met mij. Ik luister, toon begrip en vertel haar dat ze het goed doet. En na vijf minuten klinkt haar stem veel optimistischer dan aan het begin van het gesprek. Een luisterend oor, een complimentje en de bevestiging dat je het als ouder goed doet: daar groeien ouders echt van.”  

Gemma Rouwhorst, jeugdverpleegkundige team Oost Gelre

% Bereik
% Non Bereik
99,45%
0,55%