Kindertaalcoach Jaarverslag Winterswijk 2020

Betere kansen dankzij Kindertaalcoach

Met een goede taalontwikkeling heeft een kind betere kansen. Als Nederlands niet de moedertaal van een kind is, is het soms lastig voor ouders om die taalontwikkeling mee te geven. De vrijwillige Kindertaalcoach biedt jonge kinderen intensieve taalbegeleiding in het Nederlands. Bijvoorbeeld door taalspelletjes te doen, voor te lezen en samen met het kind met speelgoed te spelen. Dit vergroot de ontwikkelingskansen én de kans op een goede schoolloopbaan van het kind.

Extra taalstimulering vanaf 1,5 jaar

Het programma Kindertaalcoach is al meer dan 10 jaar een mooie toevoeging gebleken binnen de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Met Kindertaalcoach willen we de grote groep niet-Nederlandse kinderen met een taalachterstand binnen de gemeente bereiken. Vaak wordt op het consultatiebureau al voordat een kind 2 jaar is, geconstateerd dat thuis niet of nauwelijks Nederlands wordt gesproken en extra taalstimulering nodig is. Daarom is de leeftijd waarop een kind begeleiding kan krijgen, verlaagd naar 1,5 jaar. Ook andere VVE-projecten kunnen dan worden gestart.

De praktijk

De vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter het Kindertaalcoach-project. Vrijwel alle vrijwilligers zijn zelf ouder en/of hebben beroepsmatig ervaring met de opvoeding en taalontwikkeling van kinderen. Aan het begin van 2020 waren er 17 vrijwilligers actief als Kindertaalcoach. Er kwamen vrijwilligers bij maar we namen ook afscheid van een aantal mensen, waardoor er aan het eind van het jaar 20 Kindertaalcoaches actief waren. Met 24 gezinnen vonden activiteiten plaats. 

Lopende koppeling vanuit voorgaand jaar
14
Kind gekoppeld vanuit wachtlijst voorgaand jaar
0
Nieuwe aanvraag
10
Aanvraag niet tot koppeling gekomen
4
Koppelingen in 2020
6
Positief afgesloten koppeling
7
Koppeling afgebroken
1
Wachtlijst eind van het jaar
4
Lopende koppeling per 31 december
17
 
Nationaliteit
Aantal 2018
Aantal 2019
Aantal 2020
Irak
2
1
2
Turkije
10
5
2
Somalië
6
5
2
Eritrea
1
1
1
Syrië
8
8
5
Sri Lanka
1
1
0
Polen
1
1
3
Rusland
1
1
1
China
1
2
2
Thailand
0
1
1
Kosovo
0
2
1
Servië
0
1
1
Afghanistan
0
1
1
Peru
0
0
1
Tunesie
0
0
1

Bij een gezin is het niet tot koppeling gekomen. Dit kwam doordat er geen passende vrijwilliger te vinden was. Bij drie andere gezinnen kon er helaas niet gekoppeld worden, omdat er geen huisbezoeken plaats mochten vinden. Eén koppeling is voortijdig afgebroken. Oorzaken waren het tijdelijk niet in kunnen zetten ivm covid-19 en daarna moest de vrijwilliger helaas stoppen vanwege persoonlijke omstandigheden. 

De impact van corona

Met de uitbraak van het coronavirus in maart en de daarmee gepaard gaande maatregelen, zijn de Kindertaalcoach vrijwilligers gedurende de eerste en de tweede golf periodes niet op huisbezoek geweest bij de gezinnen. Een onzekere periode brak aan waarin we ook allemaal bezig waren om uit te vinden wat een efficiënte manier van werken was en hoe we elkaar en de gezinnen konden ondersteunen. 

Via digitale wegen, telefonisch contact of een praatje bij de voordeur, hebben vrijwilligers toch contact kunnen houden met gezinnen.  Al is beeldbellen met een gezin waar een taalbarrière aanwezig is, soms erg moeilijk. Bovendien zijn we afhankelijk van de digitale vaardigheid, mogelijkheden en creativiteit van de vrijwilliger.

 

Impact op gezinnen:

De draagkracht van ouders wordt danig op de proef gesteld in corona tijd; het is lastig om structuur aan te brengen en pas aangeleerde taal raakt al snel weer kwijt als je het niet goed onderhoudt. De coördinator onderhield telefonisch contact en heeft geïnventariseerd of er voldoende middelen waren voor thuiseducatie en zonodig bemiddeld tussen school en gezin. 

In een aantal gevallen kon er niet direct een koppeling plaatsvinden tussen gezin en vrijwilliger. Met deze gezinnen heeft de coördinator steeds contact gehouden.

Binding met vrijwilligers

Begin 2020 kon nog een themabijeenkomst in fysieke vorm gegeven worden, over het  kinderbrein en de belevingswereld van een kind, door Josien ter Doest. De coronamaatregelen hebben in november ervoor gezorgd dat er een digitaal platform is ontstaan waarbij de vrijwilligers van Yunio geïnspireerd werden met een lezing  over ‘Vaderschap’, verzorgd door Jeroen de Jong van De Praktijkvader.

De intervisies die normaal plaatsvinden bij de vrijwilligers thuis zijn, zijn digitaal aangeboden voor wie dat prettig vond.
Als alternatief voor de Zomerdag zijn de vrijwilligers verrast met een mooi gedicht en een Leesblad Cadeaubon.
Voor de Week van de Opvoeding werd een boekje van de Family Factory vol tips naar vrijwilligers én gezinnen gestuurd.
De vrijwilligers vonden het geweldig om hun kerstpakket te mogen samenstellen en op te halen tijdens de Sensire Xmas drive thru.

Samenwerking

De coördinator begeleidt het proces tussen de gezinnen en de vrijwilligers. Zij maakt kennis met nieuwe gezinnen, zoekt een passende vrijwilliger en houdt contact met de vrijwilliger over de voortgang. Ook stemt zij af met de jeugdverpleegkundige en de VVE-leiding op de peuterspeelzalen. Daarnaast krijgt Kindertaalcoach steeds meer bekendheid op een aantal basisscholen. Op deze manier zijn gezinnen bij iedereen goed in beeld en krijgen kinderen passende ondersteuning. In 2020 is ook een nieuwe samenwerking met de VoorleesExpress gestart, een programma dat zal worden uitgevoerd door de bibliotheken in Winterswijk en Aalten. Ieder gezin dat wordt afgesloten krijgt het aanbod om gebruik te maken van de VoorleesExpress. Wanneer het gezin dit graag wil, doet de coördinator van Kindertaalcoach de aanmelding bij de VoorleesExpress en wordt op de hoogte gehouden van de voortgang. 

De coördinator

De coördinator begeleidt het proces tussen de gezinnen en de vrijwilligers. Zij maakt kennis met nieuwe gezinnen en zoekt een passende vrijwilliger. Nadat vrijwilliger en gezin met elkaar in contact zijn gebracht houdt zij contact met de vrijwilliger over de voortgang. Zij heeft een coachende rol naar de vrijwilliger en wanneer dingen moeizaam verlopen onderneemt de coördinator actie. Te denken valt aan gezinnen die regelmatig afzeggen of vergeten dat de vrijwilliger komt, maar ook aan gezinnen waar zorgen ontstaan over de ontwikkeling van de kinderen. In dat laatste geval neemt de coördinator eerst contact op met het gezin om de zorg te bespreken en toestemming te vragen de zorg te delen met de jeugdverpleegkundige en de peuter- of kinderopvang.

Aandachtspunten 2021

  • Samenwerking met de bibliotheek rondom de VoorleesExpress verder vormgeven. Beide programma’s hebben een gelijkenis met elkaar en het zou goed zijn om de verschillen inzichtelijk te maken voor de verwijzers.

  • Yunio Kindertaalcoach is samen met de bibliotheek gevraagd deel te nemen aan een nieuw project dat Daltonschool de Vlier onder de noemer Samen leer je meer gaat starten. Daltonschool de Vlier heeft hiervoor een subsidie ontvangen Tel mee met Taal. Het doel is het versterken van het thuismilieu en educatief partnerschap; door samen met ouders, jonge kinderen, (groep 1, 2 en 3) school, bibliotheek en Yunio Kindertaalcoach een breed aanbod neer te zetten met prentenboeken, leesboeken, digitale boeken, leerboeken, apps en chromebooks. Het project richt zich op taal en digitale vaardigheid, maar ook op het bevorderen en verrijken van een educatief thuismilieu, waar aandacht is voor taal/rekenen en digitale vaardigheden. Door de taal en lees/leercultuur te verbinden met de digitale vaardigheden/mogelijkheden willen we kinderen en ouders meer kansen bieden.