Kindertaalcoach Winterswijk Jaarverslag Winterswijk 2021

Betere kansen dankzij Kindertaalcoach

Met een goede taalontwikkeling heeft een kind betere kansen. Als Nederlands niet de moedertaal van een kind is, is het soms lastig voor ouders om ze die Nederlandse taalontwikkeling mee te geven. De vrijwillige Kindertaalcoach biedt jonge kinderen intensieve taalbegeleiding in het Nederlands. Bijvoorbeeld door taalspelletjes te doen, voor te lezen en samen met het kind met speelgoed te spelen. Dit vergroot de ontwikkelingskansen én de kans op een goede schoolloopbaan van het kind.

Extra taalstimulering vanaf 1,5 jaar

Het programma Kindertaalcoach is in Winterswijk al meer dan tien jaar een mooie toevoeging gebleken binnen de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dit goede voorbeeld heeft ervoor gezorgd dat sinds 2021 de gemeenten Aalten en Bronckhorst ook gestart zijn met deze ondersteuning. Met Kindertaalcoach willen we de grote groep niet-Nederlandse kinderen met een taalachterstand binnen de gemeente bereiken. Vaak wordt op het consultatiebureau al voordat een kind twee jaar is, geconstateerd dat thuis niet of nauwelijks Nederlands wordt gesproken en extra taalstimulering nodig is.

De praktijk

De vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter het Kindertaalcoachproject. Vrijwel alle vrijwilligers zijn zelf ouder en/of hebben beroepsmatig ervaring met de opvoeding en taalontwikkeling van kinderen. Aan het begin van 2021 waren er 15 vrijwilligers actief als Kindertaalcoach. Er kwamen vrijwilligers bij maar we namen ook afscheid van een aantal mensen, waardoor er aan het eind van het jaar 18 Kindertaalcoaches actief waren. Met 25 gezinnen vonden activiteiten plaats.

Lopende koppeling vanuit voorgaand jaar
17
Kind gekoppeld vanuit wachtlijst voorgaand jaar
0
Nieuwe aanvraag
11
Aanvraag niet tot koppeling gekomen
3
Koppelingen in 2020
8
Positief afgesloten koppeling
8
Koppeling afgebroken
0
Wachtlijst eind van het jaar
0
Lopende koppeling per 31 december
16
 
Nationaliteit
Aantal 2018
Aantal 2019
Aantal 2020
Aantal 2021
Irak
2
1
2
1
Turkije
10
5
2
4
Somalië
6
5
2
1
Eritrea
1
1
1
1
Syrië
8
8
5
9
Polen
1
1
3
2
Rusland
1
1
1
1
China
1
2
2
2
Thailand
0
1
1
0
Kosovo
0
2
1
0
Servië
0
1
1
1
Afghanistan
0
1
1
1
Peru
0
0
1
0
Tunesië
0
0
1
1
Albanië
0
0
0
1

DE IMPACT VAN CORONA

Ook dit jaar heeft corona een rol gespeeld bij de koppeling van vrijwilligers. Een aantal gezinnen heeft lang moeten wachten op een passende vrijwilliger. Diverse lockdowns, vrijwilligers die tijdelijk niet ingezet wilden worden en afspraken die afgezegd moesten worden vanwege verkoudheid en hoesten speelden hier een flinke rol in. Omdat ook aan het einde van 2021 een nieuwe lockdown volgde, worden sommige vrijwilligers pas in 2022 gekoppeld.


Inmiddels zijn vrijwilligers en gezinnen meer gewend geraakt aan de situatie. Iedereen is heel voorzichtig met elkaar en afspraken worden verzet wanneer er sprake is van klachten die horen bij corona. Soms is er dan even helemaal geen contact, maar vaker gaat het dan telefonisch, via beeldbellen of met korte bezoekjes op de stoep. Een van de gezinnen vertrok voor wat langere tijd naar het buitenland, zelfs toen heeft er contact plaatsgevonden via beeldbellen. Er wordt dus vooral gekeken naar de mogelijkheden die er toch vaak blijken te zijn.

Gelukkig konden veel van de kinderen wel gewoon naar de peuteropvang of school, omdat zij kwetsbaar zijn in hun ontwikkeling. Veel vrijwilligers hebben op allerlei creatieve manieren toch het contact met gezinnen kunnen houden.

 

BINDING MET VRIJWILLIGERS

Intervisies vonden dit jaar afwisselend op locatie of digitaal plaats. Op de momenten dat het kon, hebben we elkaar weer fysiek ontmoet. Hier gaat toch de voorkeur van de meeste vrijwilligers naar uit. Een aantal mensen vinden elkaar digitaal ontmoeten ook geen probleem, dus hebben we elkaar ook op deze wijze ontmoet. Voor wie dat liever niet wil, is er contact met de coördinator via telefoon, e-mail of WhatsApp.

Voor de Week van de Opvoeding werd een boekje van de Family Factory vol tips naar vrijwilligers én gezinnen gestuurd.

In september hebben we gelukkig de uitgestelde zomerdag kunnen vieren bij kaasboerderij Weenink in Lievelde. De kerstbrunch moest helaas weer geannuleerd worden. Als alternatief hebben alle vrijwilligers een cadeautasje ontvangen die de coördinatoren langs kwamen brengen en konden ze deelnemen aan de door Sensire/Yunio georganiseerde kerstmarkt.

Samenwerking

De coördinator begeleidt de gezinnen en de vrijwilligers en stemt af met de jeugdverpleegkundige en de VVE-leiding op de peuterspeelzalen. Op deze manier zijn gezinnen bij iedereen goed in beeld en krijgen kinderen passende ondersteuning. Kindertaalcoach krijgt steeds meer bekendheid bij basisscholen.

Samen met de bibliotheek werken we mee aan het project ‘Samen leer je meer’. Daltonschool de Vlier is hiermee gestart en heeft hiervoor een Tel mee met Taal-subsidie ontvangen. Het doel van het project is het versterken van het thuismilieu en educatief partnerschap. Samen met ouders, jonge kinderen (groep 1, 2 en 3), school en bibliotheek werken we aan een breed aanbod van prentenboeken, leesboeken, digitale boeken, leerboeken, apps en chromebooks. Het project richt zich op taal en digitale vaardigheid, maar ook op het bevorderen en verrijken van een educatief thuismilieu waar aandacht is voor taal, rekenen en digitale vaardigheden. Door de taal en de lees- en leercultuur te verbinden met de digitale mogelijkheden willen we kinderen en ouders meer kansen bieden.

Inmiddels is er ook een kindertaalcoach gestart in een gezin binnen dit project en een ander gezin hopen we in 2022 te koppelen.

Groepsbijeenkomsten organiseren kon door corona maar heel zelden, waardoor sommige dingen wat op de lange baan geschoven zijn. Maar het een-op-een contact dat hierdoor ontstond tussen ouders en school was wel heel waardevol.

De coördinator

DE COÖRDINATOR
De coördinator begeleidt het proces tussen de gezinnen en de vrijwilligers. Zij maakt kennis met nieuwe gezinnen en zoekt een passende vrijwilliger. Nadat vrijwilliger en gezin met elkaar in contact zijn gebracht houdt zij contact met de vrijwilliger over de voortgang. Zij heeft een coachende rol naar de vrijwilliger en wanneer dingen moeizaam verlopen onderneemt de coördinator actie. Te denken valt aan gezinnen die regelmatig afzeggen of vergeten dat de vrijwilliger komt, maar ook aan gezinnen waar zorgen ontstaan over de ontwikkeling van de kinderen. In dat laatste geval neemt de coördinator eerst contact op met het gezin om de zorg te bespreken en toestemming te vragen om de zorg te delen met de jeugdverpleegkundige en de peuter- of kinderopvang.

In het verleden werkte de coördinator in Winterswijk zelfstandig, maar in 2021 is dit een duoschap geworden. Vanwege de uitbreiding naar andere gemeenten is er een nieuwe coördinator gestart. Voordeel hiervan is dat je kennis kunt delen en elkaar kunt vervangen indien nodig.

Aandachtspunten 2022

In 2022 willen we de samenwerking met de bibliotheek rondom de VoorleesExpress verder vormgeven. De programma’s hebben gelijkenissen en het zou goed zijn om de verschillen inzichtelijk te maken voor de verwijzers.

Verder gaan we onderzoeken of een uitbreiding van het project ‘Samen leer je meer’ op Daltonschool de Vlier mogelijk is. Nu betreft het alleen de groepen 1, 2 en 3 maar het zou waardevol kunnen zijn dit door te trekken naar alle klassen.