Jeugdgezondheids-zorg Winterswijk Jaarverslag Winterswijk 2023

Jaarverslag Winterswijk

Van het team jeugdgezondheidszorg
 

SUCCESERVARING

Het prenatale huisbezoek is breed beschikbaar gesteld, zowel via verloskundigen als gynaecologen, en de feedback is positief. Het vroegtijdig in kaart brengen van de situatie van aanstaande moeders en partners stelt ons in staat om tijdig passende ondersteuning te bieden. We hebben besloten om alle (aanstaande) moeders die bekend zijn bij de POP-poli een prenataal huisbezoek aan te bieden en dit verloopt succesvol.

UITDAGINGEN

Armoede
Armoede blijft in 2023 een prominente kwestie in de agenda van de gemeente Winterswijk. Naast de signalerende en adviserende rol van Yunio zijn er verschillende initiatieven ter ondersteuning van gezinnen, zoals de meedoenregeling van Fijnder. Deze regeling zorgt ervoor dat basisvoorzieningen en activiteiten toegankelijk zijn voor alle kinderen, ongeacht hun financiële situatie. We zien dat er een toenemend aantal mensen gebruik moet maken van deze regelingen. Als team dragen wij zorg dat deze mensen bekend worden met deze regelingen en daardoor hun kind aan deze voorziening kan laten deelnemen wanneer de financiële middelen ontbreken. 

Onrustige baby’s, onzekere ouders
Een andere uitdaging in 2023 betrof de toename van onrustige baby's in combinatie met bezorgde ouders. De aanpak hiervan vergt maatwerk, waarbij we luisteren naar ouders, meedenken, uitleg geven en indien nodig medische zorgen onderzoeken om onzekerheid te verminderen. Om ouders hierin te ondersteunen is een initiatief gestart om samen te werken met verschillende ketenpartners in de eerste lijn voor de aanpak van huilbaby's, met als doel opname in het ziekenhuis te voorkomen. Dit staat nog in de kinderschoenen.

NIEUWKOMERS

Winterswijk verwelkomt veel nieuwkomers, zowel uit het buitenland als vanuit andere delen van Nederland. Veel van deze gezinnen hebben geen lokaal netwerk en kampen vaak met zorg- en financiële vraagstukken. Het organiseren van zorg rondom deze gezinnen kost soms veel tijd. We pleiten voor een welkomstgesprek, zoals ook in de gemeente Aalten, voor alle nieuwkomers, waarbij betrokken organisaties kunnen aanschuiven om effectieve zorg voor deze gezinnen te regelen.
 

SAMENWERKING

Winterswijk vormt een gemeente waarin diverse ketenpartners elkaar effectief weten te vinden. Gesprekken over de benodigde ondersteuning binnen gezinnen worden op een goede, inhoudelijke wijze gevoerd, met respect voor zowel elkaar als het betreffende gezin. De jeugdconsulenten van de gemeente weten ons ook steeds beter te vinden en we voelen hun vertrouwen in onze expertise en relatie met de gezinnen. Het afgelopen jaar verliep de inzet van thuisbegeleiding jeugd soepeler.

Daarnaast streven we naar nauwere samenwerking met ouders van kinderen met een "Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)" indicatie. In 2024 beogen we de ouderbetrokkenheid te vergroten door middel van Kortdurende Video Hometraining-kort. Ouders van kinderen met een VVE-indicatie krijgen een huisbezoek aangeboden door de jeugdverpleegkundige. Tijdens dit bezoek bekijken we gezamenlijk korte video-opnamen die de interactie en basiscommunicatie tussen ouder en kind vastleggen. Dit initiatief heeft als doel bij te dragen aan een zo optimaal mogelijke communicatie, wat een positief effect heeft op de taalspraakontwikkeling van het kind en op de hechting tussen ouder en kind.
 

De waarde van samenwerken

Via de gynaecoloog ontvingen we een aanvraag voor een prenataal huisbezoek. Het betreft een jonge vrouw die recentelijk vanuit Den Haag naar Winterswijk is verhuisd en momenteel geen sociaal netwerk heeft. De jeugdverpleegkundige heeft een huisbezoek afgelegd en heeft vervolgstappen uitgezet. Ze heeft contact gelegd met het sociaal team en het Leger des Heils om passende ondersteuning te bieden. Daarnaast is er Home-Start ingeschakeld, waarbij een vrijwilliger van Home-Start de vrouw kan helpen om haar weg te vinden in Winterswijk en haar kan introduceren bij relevante instanties.
 

% Bereik
% Non Bereik
98.71%
1.29%