VVE Winterswijk Jaarverslag Winterswijk 2018

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in Winterswijk

VVE-beleid
De gemeente Winterswijk hanteert bij het vormgeven van haar VVE-beleid een aantal uitgangspunten. De ontwikkelingssituatie van kinderen moet zo vroeg mogelijk in beeld zijn. Daarmee kunnen kinderen, indien dat op grond van hun ontwikkeling nodig is, op een zo vroeg mogelijk moment in aanmerking komen voor ondersteuning. Dat betekent vroegsignalering en -screening door de jeugdgezondheidszorg. Die signalering is gericht op een breed ontwikkelingsspectrum van vaardigheden (spraak, taal, sociaal, spel, motoriek en cognitief). Waar mogelijk gebeurt signalering en screening in samenwerking met de aanbieders van peuter- en kinderopvang.

Indicatie
De kinderen die VVE nodig hebben worden door Yunio geïndiceerd. De jeugdverpleegkundige stuurt een overdrachtsformulier naar de Stichting Welzijn Winterswijk (SWW) met daarin de reden van de indicatie. In overleg met de SWW worden kinderen dan geplaatst in de VVE na een wenperiode. Voorbeelden van indicaties, opgesteld door de gemeente Winterswijk in samenspraak met de SWW en Yunio, zijn:

  • Achterstand of zorgen in spraak- taalontwikkeling
  • Achterstand of zorgen in algehele ontwikkeling (ook sociaal-emotioneel)
  • Kinderen die een voorsprong laten zien in hun ontwikkeling en daarvoor extra ondersteuning kunnen gebruiken

Hiernaast vindt er ieder kalenderjaar drie keer een kindbespreking plaats tussen de voorscholen die onder de SWW vallen en Yunio. Beide organisatie kunnen, met toestemming van en in overleg met ouders, kinderen indienen. Ouders mogen ook aanwezig zijn bij deze besprekingen. In de praktijk merken we dat hier nog weinig gebruik van wordt gemaakt. De jeugdverpleegkundigen van Yunio zitten per toerbeurt bij de kindbesprekingen. Zo mogelijk is ook de eigen verpleegkundige van het gezin aanwezig. De coördinator VVE maakt aan het begin van het schooljaar een agenda met data die ze verspreidt. Een week voor de kindbespreking komt er een mail van de coördinator van de SWW met de te bespreken kinderen. Yunio en de (VVE) leidsters kunnen deze lijst zo nodig aanvullen.

Financiële doelgroepkinderen
Daarnaast is er ook ruimte voor dertig financiële doelgroepkinderen voor de peuteropvang. Dit zijn kinderen van wie de ouders de financiële middelen niet hebben om een peuteropvang te betalen maar voor wie peuteropvang wel belangrijk is. Om hiervoor in aanmerking te komen moet het inkomen van ouders niet hoger zijn dan bijstandsniveau. Yunio stuurt een overdrachtsformulier naar de coördinator VVE met daarbij de opmerking dat het om een financieel doelgroepkind gaat. Zo nodig kan SWW dit nog controleren. In het digitaal kinderdossier (KD+) maakt de jeugdverpleegkundige een signalering dat het om een financieel doelgroepkind gaat.

Overleg
Drie keer per jaar overleggen wij met de kinderopvang en peuteropvang van de Stichting Welzijn Winterswijk. We bespreken dan kinderen die in een VVE-traject zitten, maar ook kinderen die daar nog niet in zitten, maar wel op de een of andere manier opvallen. We hebben het over het aanbod aan het kind: is dit voldoende, moet er meer gebeuren of minder? Als er tussendoor bijzonderheden zijn of als de situatie hierom vraagt, hebben we eerder en vaker overleg. Uiteraard weten ouders hiervan.

Uitgangspunten
We gaan uit van kinderen van 2 jaar en ouder die gebruik maken van VVE. De aanvraag voor subsidiegeld voor de VVE-projecten moet ieder jaar voor 1 juni bij de gemeente zijn ingediend. Deze aanvraag betreft dan het volgende kalenderjaar. Yunio levert voor die datum de offerte aan voor de deelname aan de kindbesprekingen bij de coördinator VVE van de SWW. Zij dient de totale VVE-aanvraag in bij de gemeente. De coördinator van de kindertaalcoaches levert zelf de aanvraag in bij de gemeente. Hierna gaat de procedure zoals omschreven in de stukken die in het handboek van Yunio staan.

 

Kinderen die in 2016 gebruik hebben gemaakt van:
Kinderen die in 2017 gebruik hebben gemaakt van:
Kinderen die in 2018 gebruik hebben gemaakt van:
Kinderen die VVE krijgen aangeboden op Peuteropvang:
35
70
73
Kinderen die VVE krijgen aangeboden op Kinderopvang:
6
10
15
Financiële doelgroepkinderen:
30 (gemiddeld per maand)
39 (gemiddeld per maand)
37 (totaal over het hele kalenderjaar)
Kinderen die gebruik maken van de kindertaalcoach:
20
29
22

NB In het bovenstaande schema lijkt het of de VVE-kinderen enorm gestegen zijn in 2017. Dit is niet het geval. Wel hebben we nu ook alle kinderen hierin opgenomen die gebruik hebben gemaakt van een 3e of 4e dagdeel. Deze dagdelen extra worden betaald uit VVE-gelden. Deze kinderen krijgen dan geen individuele begeleiding van een VVE-leidster, alleen extra dagdelen. In 2016 zijn deze kinderen niet meegeteld.