Home-Start Winterswijk Jaarverslag Winterswijk 2022

Ontmoeten en vertrouwen als booster

Vrijwilligers
In 2022 werd het mogelijk om ‘als vanouds’ elkaar weer fysiek te ontmoeten en met elkaar te verbinden. In de loop van het jaar vonden weer activiteiten in groepsverband plaats zoals terugkombijeenkomsten, themabijeenkomsten, de zomerdag en de kerstbrunch.

In het najaar waren er twee themabijeenkomsten voor de vrijwilligers waarover zij heel enthousiast waren. Mei 2022 is er een zomerdag voor hen georganiseerd met onder andere creatieve workshops. Het thema van de Week van de Opvoeding was “Durf te delen…” Om elkaar te inspireren en/of van elkaar te leren ontvingen vrijwilligers en Home-Startgezinnen tijdens deze week een boekje van de Family Factory vol TopTips.

Op de Dag van de Vrijwilliger werd de waardering en dank uitgesproken naar de vrijwilligers met een warm gedicht in een mooie kaart. Na twee jaar heeft er weer, zoals we dat voor het coronatijdperk gewend waren, een kerstbrunch plaatsgevonden. 
Gedurende het jaar zijn twaalf nieuwe vrijwilligers getraind, negentien vrijwilligers zijn gestopt. Eind 2022 waren er nog 83 vrijwilligers actief.
 

Impact van corona

Het afgelopen jaar begon met een nieuwe lockdown als gevolg van het coronavirus. De kennis en ervaring die in de afgelopen twee jaar is opgedaan, in combinatie met  maatschappelijke verschuivingen, hebben ervoor gezorgd dat vrijwilligers weer vol vertrouwen bij de gezinnen langs durfden  
Het blijven ondersteunen van gezinnen, ook al vroeg het de nodige aanpassingen, is heel belangrijk gebleken.

Corona heeft laten zien dat Home-Start flexibel kan zijn, maatwerk kan blijven leveren en door de goede contacten echt kan ondersteunen. Na het loslaten van de laatste coronamaatregelen bleek hoe waardevol het is om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten. 
 

““Home-Start is een pleister op de eenzaamheid.” ” - een moeder

Tendensen en signalen 2022

Dat corona begin 2022 nog steeds invloed uitoefende op Home-Start is onder andere zichtbaar in het aantal aanmeldingen van nieuwe gezinnen en vrijwilligers. Dit ligt nog steeds lager dan voor de pandemie. In 2022 hebben 107 gezinnen ondersteuning gehad van Home-Start, in het jaar ervoor waren dat er 114. 
Home-Start kent de volgende vraagstukken: 

 • Komen verwijzers later in beeld bij het gezin, wanneer problemen dusdanig groot zijn?
 • Hebben gezinnen zich in coronatijd voldoende gehoord en gezien gevoeld? 
 • Lijkt het alsof gezinnen meer op zichzelf en op hun eigen netwerk aangewezen zijn?
 • Is er een drempel ontstaan voor ouders om tijdig hulp te vragen? 
 • Gezinnen zijn in coronatijd meer aangewezen geweest op elkaar, zou dit ook een positieve uitwerking kunnen hebben?
 • Heeft de coronatijd ervoor gezorgd dat meer vrijwilligers maatschappelijk willen ondersteunen, maar daarbij wel beperkte tijd hebben en kaders stellen?

Home-Start had in 2022 een vernieuwde aanpak in de PR-uitingen. Op meerdere plekken in de Achterhoek is gestart met Home-Start inlopen voor potentiële vrijwilligers. Dit is een laagdrempelige manier voor mogelijk geïnteresseerde vrijwilligers om kennis te maken met Home-Start. Verder heeft MIJN magazine Achterhoek een mooi artikel gewijd aan Home-Start. Voor 2023 staat er een interessant PR-project in de planning, de voorbereidingen daarvoor zijn gestart.  
 

Home Start Winterswijk

In Winterswijk neemt het aantal gezinnen al jaren af terwijl de uitdagingen waar gezinnen voor staan niet minder geworden zijn. Het blijft een zoektocht waarom deze gezinnen zich niet melden of aangemeld worden. Er zijn afspraken gemaakt om hier in 2023 meer onderzoek naar te doen. Er is wel een mooie diversiteit van aanmelders, Home-Start is dus bij veel mensen wel in beeld. Opvallend is het aantal eenoudergezinnen, dit is de helft van het totaal aantal aanmeldingen.

Aandachtspunten 2023 

 • Aandacht besteden aan het landelijke 30-jarige jubileum van Home-Start.
 • De maatwerkproducten van Yunio elkaar blijvend laten versterken en aanvullen.
 • Inspelen op landelijke ontwikkelingen.
 • Extra inzetten op werving en selectie van nieuwe vrijwilligers en gezinnen.
 • Alert zijn op specifieke behoeften van gezinnen.
 • Verbinding met vrijwilligers bewaken en hun motivatie voeden.
 • Uitbreiden van digitale vaardigheden en mogelijkheden.
 • Afstemmen op het aanbieden van de (digitale) voorbereidingscursus. 
 • Stagnering in nieuwe trajecten tijdig signaleren en daarop actie ondernemen.
 • Kwaliteit bewaken van het Home-Startprogramma en maatwerk leveren dat passend is bij de huidige ontwikkelingen.
 • In beeld blijven bij verwijzers en netwerkpartners via sociale media, regionale- en plaatselijke kranten, Vrijwilligersvacaturebank en door aan te sluiten bij het  teamoverleg.
Aantal gezinnen per gemeente

In onderstaande tabel zie je het totale aantal (107) gezinnen dat een beroep gedaan heeft op Home-Start uitgesplitst per gemeente in de Achterhoek.

 •  Aantal gezinnen Home Start
Soorten ondersteuningsvragen Home-Start gemeente

In deze diagram zie je de soorten ondersteuningsvragen in percentages weergegeven. Een gezin kan op één of meerdere vlakken ondersteuning nodig hebben.

 •  Luisterend oor
 •  Doorbreken sociaal isolement
 •  Leren gebruik maken diensten/voorzieningen
 •  Ondersteuning opvoeding moeilijk kind
 •  Ouders ontlasten, aandacht kinderen
 •  Praktische hulp verzorging kinderen
 •  Praktische hulp organisatie huishouden
Verwezen naar Home-Start in Winterswijk door ...

Hier zie je door wie er naar Home Start verwezen is in je gemeente in percentages.

 •  JGZ
 •  School MW
 •  Gemeente/Sociaal team/OT
 •  Cultuurverbinder
 •  Basisschool
 •  Vrijwilliger
 •  Zelf
 •  Thuisbegeleiding
 •  Andere organisatie
 •  Jeugdwerker/Jeugdbescherming
 •  AMW Sensire
 •  ex-partner
Risicofactoren Winterswijk

In deze diagram zie je welke risicofactoren gezien worden binnen Home-Start in percentages, waarbij per gezin meerdere factoren aanwezig kunnen zijn.

 •  Kind
 •  Ouder
 •  Gezin