Kindertaalcoach Jaarverslag Winterswijk 2019

Betere kansen dankzij Kindertaalcoach

Met een goede taalontwikkeling heeft een kind betere kansen. Als Nederlands niet de moedertaal van een kind is, is het soms lastig voor ouders om die taalontwikkeling mee te geven. De vrijwillige Kindertaalcoach biedt jonge kinderen intensieve taalbegeleiding in het Nederlands. Bijvoorbeeld door taalspelletjes te doen, voor te lezen en samen met het kind met speelgoed te spelen. Dit vergroot de ontwikkelingskansen én de kans op een goede schoolloopbaan van het kind.

Extra taalstimulering vanaf 1,5 jaar

In 2019 bestond het project Kindertaalcoach al weer 10 jaar in de gemeente Winterswijk. In die 10 jaar is het een mooie toevoeging gebleken binnen de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Met Kindertaalcoach willen we de grote groep niet-Nederlandse kinderen met een taalachterstand binnen de gemeente bereiken. Vaak wordt op het consultatiebureau al voordat een kind 2 jaar is, geconstateerd dat thuis niet of nauwelijks Nederlands wordt gesproken en extra taalstimulering nodig is. Daarom is de leeftijd waarop een kind begeleiding kan krijgen, verlaagd naar 1,5 jaar. Ook andere VVE-projecten kunnen dan worden gestart.

De praktijk

De vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter het Kindertaalcoach-project. Vrijwel alle vrijwilligers zijn zelf ouder en/of hebben beroepsmatig ervaring met de opvoeding en taalontwikkeling van kinderen. Aan het begin van 2019 waren er 19 vrijwilligers actief als Kindertaalcoach. Er kwamen vrijwilligers bij maar we namen ook afscheid van een aantal mensen, waardoor er aan het eind van het jaar nog 17 Kindertaalcoaches actief waren. Met 30 gezinnen vonden activiteiten plaats. 

Lopende koppeling vanuit voorgaand jaar
17
Kind gekoppeld vanuit wachtlijst voorgaand jaar
0
Nieuwe aanvraag
13
Aanvraag niet tot koppeling gekomen
0
Koppelingen in 2018
10
Positief afgesloten koppeling
14
Koppeling afgebroken
2
Wachtlijst eind van het jaar
0
Lopende koppeling per 31 december
15

Twee koppelingen zijn voortijdig afgebroken omdat er geen klik met de vrijwilliger was. Bij het ene gezin is niet gekozen voor een herstart, omdat de VVE aangaf dat er misschien meer aan de hand was met dit kind. Bij het andere gezin ging het kind een extra dagdeel naar de peuteropvang, waardoor er geen tijd meer was om te komen. We merken dat het steeds lastiger wordt een tijdstip te vinden waarop de ondersteuning kan plaatsvinden. Ouders zijn steeds drukker en de kinderen gaan meerdere dagen naar de opvang.

 

 
Nationaliteit
Aantal 2018
Aantal 2019
Irak
2
1
Turkije
10
5
Somalië
6
5
Eritrea
1
1
Syrië
8
8
Sri Lanka
1
1
Polen
1
1
Rusland
1
1
China
1
2
Thailand
0
1
Kosovo
0
2
Servië
0
1
Afghanistan

Samenwerking

De coördinator begeleidt het proces tussen de gezinnen en de vrijwilligers. Zij maakt kennis met nieuwe gezinnen, zoekt een passende vrijwilliger en houdt contact met de vrijwilliger over de voortgang. Ook stemt zij af met de jeugdverpleegkundige en de VVE-leiding op de peuterspeelzalen. Daarnaast krijgt Kindertaalcoach steeds meer bekendheid op een aantal basisscholen. Op deze manier zijn gezinnen bij iedereen goed in beeld en krijgen kinderen passende ondersteuning. In 2019 is ook een nieuwe samenwerking met de VoorleesExpress voorbereid, een programma dat zal worden uitgevoerd door de bibliotheken in Winterswijk en Aalten.

De coördinator

De coördinator begeleidt het proces tussen de gezinnen en de vrijwilligers. Zij maakt kennis met nieuwe gezinnen en zoekt een passende vrijwilliger. Nadat vrijwilliger en gezin met elkaar in contact zijn gebracht houdt zij contact met de vrijwilliger over de voortgang. Zij heeft een coachende rol naar de vrijwilliger en wanneer dingen moeizaam verlopen onderneemt de coördinator actie. Te denken valt aan gezinnen die regelmatig afzeggen of vergeten dat de vrijwilliger komt, maar ook aan gezinnen waar zorgen ontstaan over de ontwikkeling van de kinderen. In dat laatste geval neemt de coördinator eerst contact op met het gezin om de zorg te bespreken en toestemming te vragen de zorg te delen met de jeugdverpleegkundige en de peuter- of kinderopvang.

Aandachtspunten 2020

  • Onderhouden van goede contacten met verwijzers binnen gemeente Winterswijk en in de regio
  • Samenwerking met de bibliotheek rondom de VoorleesExpress verder vormgeven.
  • Onderzoeken van mogelijkheden om het programma Kindertaalcoach verder uit te bouwen
  • richting omliggende gemeenten. Vanwege de beoogde samenwerking met de VoorleesExpress kijken we als eerste naar de gemeente Aalten.
  • Werving, selectie en scholing van nieuwe vrijwilligers