Digitalisering Jaarverslag Montferland 2019

Yunio digitalilseert verder

In dit tijdperk van veranderingen is ook Yunio in steeds sneller tempo verder aan het digitaliseren. Wat nog niet digitaal was, wordt digitaal. En wat al digitaal was, wordt steeds beter en veiliger. Een overzicht van enkele opvallende ontwikkelingen.

Nieuwe inrichting digitaal dossier

Yunio heeft als klantbelofte ‘voor ieder kind een route’. Onze professionals hebben de ruimte nodig om die route ook in het dossier te kunnen waarmaken. Uiteraard met behoud van onze hoge kwaliteit van zorg. We hebben hiervoor vele mogelijkheden besproken met de teams, en zij kozen nagenoeg unaniem voor één van de voorstellen. Dit betekent dat het digitale dossier wat betreft de inrichting van de route van het kind drastisch gaat veranderen. Eind 2019 zijn we gestart met de voorbereidingen, die we in 2020 willen implementeren.

Digitale handelingen uitbesteed

Om gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP) te mogen uitwisselen, zoals vaccinatieberichten, moeten we als organisatie een Goed Beheerd Zorgsysteem (GBZ) hebben. Bij de toetreding tot het LSP waren wij direct al goedgekeurd, en bij een hercontrole zijn we positief gewaardeerd op hoe wij de organisatie hiervoor hebben ingericht. In 2019 werd duidelijk dat wij als organisatie een groot aantal handelingen rond het digitale dossier niet zelf kunnen uitvoeren. In overleg met de leverancier en andere jgz-organisaties in het land is besloten om het beheer uit te besteden aan de leverancier. Zij voeren uit, monitoren en verbeteren waar nodig.

Overdracht naar organisaties zonder KD+

Voor de digitale dossiers werken wij met het systeem KD+. Nagenoeg 95% van onze dossiers wordt al overgedragen naar een andere KD+-organisatie. Voor de overige 5% zijn we in 2019 verder ingericht om de overdrachtsberichten (DOB1: Dossier Overdracht Bericht) via het LSP te kunnen overdragen naar organisaties die niet met KD+ werken. De afronding vindt plaats in het eerste kwartaal van 2020.

Vragenlijsten gedigitaliseerd

Voorafgaand aan een contactmoment kunnen ouders een vragenlijst krijgen. We hebben deze vragenlijsten gedigitaliseerd. De ouders ontvangen de vragenlijsten nu via Mijn Kinddossier. Sommige antwoorden komen direct in het dossier te staan. Hiermee besparen we tijd tijdens het bezoek.

In navolging hierop zijn we in nauwe samenwerking met de softwareleverancier een module aan het maken die de vragenlijsten automatisch kan afhandelen. Hierdoor kunnen we ouders heel gericht adviezen geven op basis van hun antwoorden. Ook bij het gebruik van gevalideerde vragenlijsten kunnen we op basis van de scores antwoorden genereren en acties uitzetten. Denk aan het inplannen van een contactmoment. We gaan hier het eerste kwartaal 2020 mee starten.

Koppeling met Verwijsindex

Onze jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen maken gebruik van de Verwijsindex van MULTIsignaal, een systeem waarin zij een melding kunnen doen als zij betrokken zijn bij de zorg voor een kind. Om de registratie optimaal te faciliteren is er een nieuwe koppeling gemaakt vanuit KD+ naar MULTIsignaal. Nu hoeven onze medewerkers het betreffende dossier niet te verlaten en zijn de registratie en eventuele wijzigingen direct in het dossier zichtbaar.

Veilige overdracht gegevens asielzoekerskinderen

Om de kinderen in de asielzoekerscentra goed te kunnen ondersteunen halen we via de GGD-GHOR de benodigde gegevens van de kinderen op. Dit is in 2019 digitaal verbeterd met de inrichting van het zogeheten databuffet. De gegevens worden nu via een beveiligde weg ingeladen.

Volgende fase onderzoek e-consult

In 2018 zijn we gestart met een onderzoek naar het e-consult voor kinderen van 2 jaar, in vergelijking met een bezoek aan het consultatiebureau. In 2019 heeft dit onderzoek de volgende fase bereikt. De eerste kinderen werden 2,5 jaar en hebben inmiddels het controlebezoek gehad. Met dit onderzoek willen we achterhalen of het e-consult minstens even veilig is voor kinderen als een fysiek consult. Het onderzoek loopt door tot half 2020. Daarna worden de uitkomsten geanalyseerd. De resultaten daarvan verwachten we in de tweede helft van 2020

Nieuwe tool digitaal dossier in voorbereiding

De tool die wij tot nu toe als Yunio gebruiken om gegevens uit het digitale dossier te halen wordt in 2020 uitgefaseerd. Daarom zijn we dit jaar samen met andere KD+-gebruikers en de leverancier gestart met de verkenning naar een nieuw systeem. Dit nieuwe systeem moet de veranderende vraag naar data goed gaan ondersteunen. We willen daarmee ook in kwalitatief opzicht een slag kunnen maken via data-analyse. In 2020 wordt het nieuwe systeem ingericht.