Sociaal Raadsliedenwerk Montferland Maatschappelijke dienstverlening Sensire 2018

SRW Montferland

In de gemeente Montferland werkt het sociaal raadsliedenwerk vanuit de kernen ‘s-Heerenberg en Didam met open inloopspreekuren. Burgers kunnen hun vraag ook telefonisch of per mail stellen. Het SRW heeft een consultfunctie voor netwerkpartners, zoals het sociaal team, klantmanagers Werk en Inkomen, Stadsbank en ambulante ondersteuners. Sinds de opkomst van wijk- en buurtteams worden sociaal werkers meer dan voorheen geconfronteerd met financieel-juridische problemen van burgers. Door onze directe fysieke aanwezigheid bij het sociaal team, hoeft de wijkteammedewerker alleen te signaleren en eventueel toe te leiden of verwijzen naar het sociaal raadsliedenwerk.

Het SRW is fysiek aanwezig bij het sociale team in ‘s-Heerenberg, zodat er goed samengewerkt en snel geschakeld kan worden. Het SRW verhoudt zich tot de generalisten in de sociale teams als de deskundigen op sociaaljuridisch terrein. Ter verbetering van onze nabijheid wordt vanaf 2019 ook aangesloten bij het sociale team in Didam.  Wanneer sociaal raadslieden signaleren dat er sprake is van vragen van meerdere leefgebieden worden mensen direct doorgeleid naar het sociale team via een warme overdracht.

Het SRW neemt ook deel aan het Financieel Straatje in Didam en ‘s-Heerenberg. Het doel van het Financieel Straatje is om de vraag snel te adresseren. Wij onderkennen het belang van het Financieel Straatje. Er zijn nieuwe afspraken om de toeleiding te verbeteren en daardoor te komen tot een betere adressering van de vragen.

Top 3 problemen Montferland

1. Sociale zekerheid
Veel vragen hebben betrekking op de Participatiewetuitkering van Laborijn. Het gaat om de aanvraag, inlichtingenplicht en intrekking/beëindiging. Verder zijn er vragen omtrent uitkeringen van het UWV, zoals de Werkloosheidswet, Ziektewet en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

2. Juridische zaken
Veel vragen hebben betrekking op de beslagvrije voet. Er ligt dan beslag op het inkomen van burgers of de toeslagen worden verrekend. Hierdoor komen burgers onder het bestaansminimum. Door de beslagvrije voet aan te passen kunnen burgers hun vaste lasten weer betalen en zichzelf in levensonderhoud voorzien. Andere vragen hebben betrekking op bezwaar- en beroepzaken. Bezwaar tegen afwijzing van de gesubsidieerde rechtsbijstand, beroep tegen beslissing betalingsregeling inkomstenbelasting of beroep tegen afwijzing kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

3. Familierecht
Wat opvalt is dat er veel vragen waren rondom echtscheiding. Voor het juridische proces wordt doorverwezen naar mediation of de advocatuur. Maar een life-event als echtscheiding brengt ook veel financiële vragen met zich mee waarin het sociaal raadsliedenwerk ondersteunt. Denk aan het inkomen, toeslagen, inkomstenbelasting, koopwoning/huurwoning en alimentatie. 

Problemen hangen vaak met elkaar samen. Het niet starten dan wel stopzetten van een uitkering kan bijvoorbeeld schulden opleveren. En een life-event zoals echtscheiding of ontslag heeft invloed op meerdere leefgebieden. In de gemeente Montferland wordt veelal ondersteuning geboden aan inwoners met complexe problematiek gedurende een langere termijn.