Jeugdgezondheids-zorg Doetinchem Jaarverslag Doetinchem 2021

Jaarverslag Doetinchem 2021

Van het team jeugdgezondheidszorg 

 

Team Doetinchem is een groot team. We werken heel erg op maat en gaan flexibel om met het plannen van afspraken. Ieder teamlid heeft zijn eigen kwaliteiten. We willen hier meer gebruik van maken en de taakverdeling hierop afstemmen. 

Sinds de uitbraak van het coronavirus vergaderen we online, dit is efficiënt en effectief. Op een vast moment in de week ontmoeten we elkaar fysiek. We hechten er namelijk veel waarde aan om verbinding te houden als team. 

In 2021 was er in de gemeente Doetinchem, in golfbewegingen, een babyboom. Dit betekende extra drukte maar dat hebben we goed op kunnen vangen.

 

OPNIEUW EEN JAAR MET CORONA

Ook in 2021 heeft corona onze zorgverlening beïnvloed. Wel hebben we het afgelopen jaar weer veel meer huisbezoeken en ook consulten op het bureau kunnen doen. We maakten minder gebruik van beeldbellen dan het jaar ervoor. Door steeds te kijken naar wat een gezin nodig had, hebben we zorg op maat geleverd.  

Door corona waren er meer afmeldingen doordat ouders bijvoorbeeld in quarantaine moesten. Dit betekende extra drukte met de planning.  

Voor kinderen in kwetsbare thuissituaties hebben we noodopvang geregeld. We hebben de kinderen in beeld gehouden maar door corona toch minder goed dan andere jaren. We maken ons zorgen over de invloed van corona op de spraak- en taalontwikkeling van kinderen. 

Het contact met gezinnen was anders. Een mondkapje dragen bijvoorbeeld en de angst om iemand te besmetten of besmet te raken maken het werk minder onbevangen. Een van de coronamaatregelen bij het consultatiebureau was dat er één ouder mee mocht naar de afspraak. Voor sommige ouders was dat erg lastig, vooral bij vaccinaties of als er een taalbarrière was. In die gevallen weken we van de regel af om zo de zorg af te stemmen op de ouders.

“Een moeder kwam netjes volgens de coronamaatregelen alleen met haar kind naar het consult. Ze vertelde hoe graag ze had gewild dat haar partner ook mee kon luisteren. Ik ben toen alsnog op huisbezoek gegaan om zorg op maat te kunnen geven.” 

Marieke Harmsma, jeugdverpleegkundige team Doetinchem

UITDAGINGEN

In sommige wijken zijn er peuterspeelzalen met veel kinderen met een VVE-indicatie. In andere wijken juist heel weinig. Het verschil per wijk lijkt steeds groter te worden. Het legt veel druk op de  pedagogisch medewerkers van een peuterspeelzaal als er veel kinderen zijn met een VVE-indicatie. 

We merken dat vaccinaties een andere lading hebben gekregen. Ouders stellen meer kritische vragen. Het was vaak nodig om uit te leggen dat een vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma volledig los staat van een coronavaccinatie.  

Door corona zijn de peuterspeelzalen een aantal keer gesloten geweest. Sommige ouders houden hun kind thuis omdat ze angst hebben voor een coronabesmetting. Door het virus zijn ouders en kinderen meer in huis gebleven en hebben zij minder bezoek ontvangen. Hierdoor zien we nu veel eenkennige peuters en kinderen met een achterstand in de spraak- en taalontwikkeling. 

Trots op…

“Ik ben er trots op dat we zijn gestart met de transitie naar de autonome professional en een begin hebben gemaakt met het viable system. Dit betekent dat alle mensen op de werkvloer de kans krijgen om mee te praten op het niveau van zowel inhoud, innovatie als beleid. Iedereen neemt actief deel. Door het viable system voelen mensen zich betrokken, ze denken mee, ook over bijvoorbeeld de toekomstvisie.”

Petra de Waal, jeugdverpleegkundige team Doetinchem

Samenwerkingen

Er is goed en structureel overleg met de gemeente. Met de jeugd- en gezinwerkers van Buurtplein is er een minder goede samenwerking en is er minder frequent overleg. Dit heeft onze aandacht en  willen we graag verbeteren. 

Met de professionals van andere samenwerkingspartners is er goede afstemming, we weten elkaar eenvoudig te vinden. Wel betreuren we het opheffen van het Bredeschooloverleg, dit is echt een  gemis voor ons. Dankzij dit overleg was het heel eenvoudig om andere professionals in het sociale domein te vinden. 

Als de coronamaatregelen dat toelaten willen we als team graag meer ervaringen ophalen bij andere jgz- teams. We willen leren van de problemen die zij ervaren en hoe zij dat oplossen.

PILOT PLANNING AFSPRAKEN

In 2021 zijn we gestart met een pilot waarbij de consultatiebureauassistente de afspraken inplant en niet de afdeling Planning van Yunio. We kunnen hierdoor meer op maat werken. We kennen de gezinnen en weten wie we aan de telefoon hebben. De pilot loopt door in 2022.

TAALSTIMULERING

Natuurlijk zijn we tijdens de consulten alert op de spraak- en taalontwikkeling van kinderen. Als een kind bijna twee jaar is, gaan we op huisbezoek in verband met een mogelijke VVE-indicatie op tweejarige leeftijd.  We stimuleren ouders om hun kind een kinderopvang of peuterspeelzaal te laten bezoeken. 

We attenderen ouders op de Boekstartbijeenkomsten in de bibliotheek en op de Voorleesexpress. Er komt dan een vrijwilliger bij een gezin thuis om het kind voor te lezen. Door corona heeft de Voorleesexpress lang stilgelegen, de vrijwilligers waren terughoudend om bij gezinnen in huis te komen in verband met besmettingsgevaar. Nu is het weer aan het opstarten.    

Trots op…

“Ondanks alle beperkingen door corona hebben we zoveel mogelijk doorgewerkt als nodig was en hebben we zorg op maat kunnen leveren. Daar ben ik trots op.”

Marieke Harmsma, jeugdverpleegkundige team Doetinchem

% Bereik
% Non Bereik
99,01%
0,99%