JGZ Doetinchem Jaarverslag Doetinchem 2018

Van het team jeugdgezondheidszorg

Aansluiten bij klant
JGZ-team Doetinchem heeft het speerpunt van 2018 ‘aansluiten bij de behoefte van de klant’ serieus opgepakt. Leidraad hierin is het klanttevredenheidsonderzoek. Als team JGZ (jeugdartsen/ consultatiebureau assistenten/jeugdverpleegkundigen) hebben we hard gewerkt om de kaders waarbinnen we willen werken, te verfijnen, zodat we plezier blijven houden in ons team en in ons werk. We kijken terug op een bewogen en bevlogen 2018.

Complexe gezinssituaties
Ook in 2018 waren er in sommige wijken van Doetinchem veel complexe situaties die de nodige acties behoefden. We kiezen er dan voor om in deze situaties extra tijd op de consultatiebureaus in te plannen, zodat er voldoende tijd is om het kindje te observeren en naar de ouders te luisteren. Hierbij wordt ook steeds meer de samenwerking gezocht en gevonden met de jeugd- en gezinswerker.

Contact met de jeugd- en gezinswerkers
Op individueel niveau is er vaak structureel overleg, waarbij gemeenschappelijke gezinnen worden besproken. Ook gaat de jeugd- en gezinswerker geregeld samen met de jeugdverpleegkundige op huisbezoek. Waar het in eerste instantie nog zoeken was naar de specifieke taken van ieder, vindt men nu de gemene deler en wordt de expertise van ieders professie optimaal benut. Op teamniveau heeft hier de ‘Meet and Greet’ tussen beide organisaties zeker een positieve rol gespeeld. Elkaar ontmoeten en kennis hebben van elkaars kunnen, is de basis van de samenwerking.

Brede School Netwerken
De Brede Schoolnetwerken verlopen in de meeste wijken zeer goed. Hier komt een bredere schil aan participanten bijeen en worden de zaken besproken die van belang zijn voor die wijk. Ook Yunio JGZ heeft haar steentje bijgedragen door onder andere onze taken voor wat betreft de spraak-taalontwikkeling uit te leggen aan een breed publiek.

Contact met de gemeente
Er zijn op twee vaste momenten contact met de gemeente. In het voorjaar bespreken we de cijfers en in het najaar wordt meer ingegaan op de inhoud: nieuwe ontwikkelingen en aandachtspunten die van belang zijn. Dit jaar heeft er op verzoek van de wethouder een gesprek plaatsgevonden met de JGZ, de VVE-ambtenaar en de wethouder zelf, waarbij er aandacht was voor de kwetsbare ouders. Wat kan Yunio hierin betekenen en waar zoekt Yunio de samenwerking? Dit was een heel vruchtbaar en laagdrempelig gesprek. Ook is er contact met de gemeente en de bibliotheek over het project de Voorleesexpress.

Communicatie met ketenpartners en ouders
Ons team zoekt op alle fronten contact met de partners rondom Jeugd. Met ouders is steeds meer contact via WhatsApp, sms en mail. Hierdoor hoeven ouders eigenlijk nooit met vragen te blijven zitten. Ouders kunnen immers 7 dagen per week en 24 uur per dag gebruik maken van de Servicedesk. Dit geeft hen een veilig gevoel. En het digitale contact neemt dan ook steeds meer toe.