Jeugdgezondheids-zorg Doetinchem Jaarverslag Doetinchem 2022

Jaarverslag Doetinchem 2022

Van het team jeugdgezondheidszorg

2022: Na het loslaten van de coronamaatregelen konden de afspraken weer fysiek op het cb doorgaan. De gesprekken met ouders zijn effectiever en geven goed inzicht vanwege het persoonlijke contact. Ook constateren we dat er, meer dan we gewend waren, nu veel meer kinderen zijn met een achterstand in de emotionele ontwikkeling en in de spraak- en taalontwikkeling. Ook zijn er kinderen die vastlopen op de peuteropvang. In het nieuwe jaar gaan we onderzoeken waar deze achterstanden vandaan komen en hoe we die kunnen aanpakken.  

 

Succeservaring

De pilot Mondzorg is goed op gang gekomen en de ervaringen zijn heel positief. De pilot is gestart omdat steeds meer ouders zelf geen tandarts bezoeken en ook hun kinderen niet. Vaak weten zij niet dat mondzorg voor kinderen gratis is. De pilot Mondzorg is een goede manier om gezinnen heel laagdrempelig in aanraking te laten komen met mondzorg. Ouders kunnen na een consult op het consultatiebureau met hun kind direct door naar de mondhygiëniste, ook op het bureau. Broertjes en zusjes mogen ook mee. Ouders waarderen dit en gaan nu nog meer het belang inzien van goede mondzorg. De pilot loopt tot mei 2024 en krijgt daarna hopelijk vaste vorm. 

Team Doetinchem, subteams Noord en Zuid

In 2022 is team Doetinchem gesplitst in twee subteams: Noord en Zuid. Het team was te groot en dat werkte te weinig effectief. Noord en Zuid houden een connectie en onderlinge afstemming en overleg.

Uitdagingen

Omdat in de eerste helft van 2022 nog veel contacten telefonisch waren door corona, hebben we kinderen minder vaak gezien. Daardoor ontstond de vraag hoe we goed kunnen blijven screenen, hoe we de kinderen die dat nodig hebben extra aandacht kunnen geven. De oplossing daarvoor vinden we in extra contactmomenten toen dat weer mogelijk was.. Dit betekent meer werk en meer druk op het team. 
De hoge werkdruk en de uitval door ziekte zijn weer andere uitdagingen. Door het hoge ziekteverzuim en het artsentekort moeten we ons vooral focussen op het reguliere werk en minder op bijvoorbeeld contacten met netwerkpartners. Yunio-breed wordt hiervoor naar korte- en lange termijn oplossingen gezocht.   
Ook de komst van de crisisnoodopvang en van de opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne vroegen in 2022 om veel flexibiliteit van het team. 
Verder is subteam Noord ook bezig te onderzoeken hoe de samenwerking met de OPPO verder vorm te geven. De OPPO is een orthopedagoog die is aangesloten bij de peuteropvang. Zij adviseert de pedagogisch medewerkers hoe om te gaan met kinderen die vastlopen. Ook kijkt zij in een vroeg stadium mee of een kind de overgang naar de basisschool aankan. We zijn zoekende met elkaar wie precies welke rol, taken en verantwoordelijkheden heeft in dit proces.
 

Oekraïense vluchtelingen

De komst van Oekraïense kinderen en de kinderen in de crisisnoodopvang was heel plotseling. Het team moest hier snel op anticiperen. Er was weinig tot geen informatie waardoor de zorg aanvankelijk lastig te organiseren was. Inmiddels valt de toestroom mee, kunnen we het goed overzien en hebben we de meeste Oekraïense kinderen ook in beeld.  
 

Digitale ontwikkeling

Het digitale dossier is de basis waarin alle gegevens van kinderen worden opgeslagen. De jeugdverpleegkundigen houden de gegevens bij en zijn verantwoordelijk voor het invoeren van de kloppende data. Het invoeren van gegevens en het beheer ervan kost administratietijd. Het is daarom van belang altijd scherp te zijn op hoe we gegevens erin wegzetten, dat het efficiënt gebeurt en dat we blijven zoeken naar mogelijkheden die de werkdruk van administratie minimaliseren. 

We werken steeds meer vanuit het digitale dossier, de jeugdverpleegkundige beheert steeds meer gegevens. 

De waarde van samenwerken

Op indicatie van een verloskundige gaan we op prenataal huisbezoek bij de aanstaande moeder. Hierdoor zijn we vroegtijdig op de hoogte van de situatie bij kwetsbare gezinnen. Juist voor deze gezinnen is het heel belangrijk om al voor de geboorte een band op te bouwen met de betrokken hulpverleners. Samen met de ouders willen we een veilige omgeving creëren voor het kind en een plan maken welke ondersteuning daarvoor nodig is. Door het prenataal huisbezoek is het mogelijk om bijtijds hulp van onze samenwerkingspartners in te schakelen zoals Buurtplein, Thuisbegeleiding, Home-Start of Young & Kids
 

% Bereik
% Non Bereik
98.66%
1.34%