Blended care Jaarverslag Doetinchem 2018

Blended care

 

 

Onderzoek naar e-consult gestart

Yunio voert onderzoek uit naar het e-consult in vergelijking met een bezoek aan het consultatiebureau. Minstens één team per gemeente doet hieraan mee. Het e-consult is bedoeld voor gezinnen waarbij de opvoeding en ontwikkeling goed verloopt. In september 2018 zijn de jeugdverpleegkundigen gestart met het selecteren en uitnodigen van ouders. Dit gebeurt na afloop van een SPARK-huisbezoek of contactmoment op het consultatiebureau met 18 maanden.

 

Start bij 2 jaar

De geselecteerde ouders worden verdeeld in twee groepen. De ene groep krijgt een e-consult en de andere groep een fysiek consult met 2 jaar. Beide groepen krijgen daarna een controle/veiligheidscheck bij de arts op de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden. In dit onderzoek krijgen deze kinderen dus meer dan in een regulier traject.
Het onderzoek duurt in totaal 13 maanden. De eerste resultaten worden verwacht in 2020/2021. Na afloop van het onderzoek beslist Yunio, op basis van de uitkomsten, hoe we verder gaan.

Nieuwe website en digitale folders

Hoe willen ouders eigenlijk worden geïnformeerd? Over die vraag heeft de werkgroep informatie zich in 2018 gebogen. We weten vanuit eerder onderzoek dat veel ouders geen behoefte meer hebben aan papieren folders. Daarom zijn de meeste folders gedigitaliseerd. Deze worden op vaste momenten digitaal verstuurd en zijn altijd in te zien in Mijn Kinddossier. Vijf folders blijven wel beschikbaar op papier.

Ook ontwikkelt Yunio in 2019 een nieuwe website, waarmee de informatievoorziening sterk wordt verbeterd. Enige tijd na lancering van de website evalueren we opnieuw hoe tevreden ouders zijn met onze informatievoorziening.

Zelf afspraken maken en wijzigen

Sinds maart 2018 kunnen ouders in ‘Mijn Kinddossier’ zelf een afspraak bij het consultatiebureau inplannen en wijzigen. Dat hier grote behoefte aan was bij ouders, bleek uit het klanttevredenheidsonderzoek. Ouders van nu zijn opgegroeid in het digitale tijdperk en willen de regie over de zorg van hun kind graag in eigen hand houden. Sinds de implementatie van de module zijn er al ruim 7.000 acties geweest.

Vooral peuterouders maken online afspraak
Ouders zijn heel enthousiast: zij ervaren de module als zeer klantvriendelijk en makkelijk in gebruik. Vooral werkende ouders met onregelmatige diensten vinden de online afspraakmodule prettig. De module wordt meer gebruikt door ouders van peuters dan door ouders van zuigelingen. De laatste groep kiest er vaker voor met de consultatiebureauassistente een vervolgafspraak te maken. Voor het online wijzigen van afspraken geldt geen verschil tussen de groepen.

Acties in Doetinchem

Het aantal kinderen en het totaal aantal acties in aantallen in Doetinchem vergeleken met het gemiddelde van alle gemeenten samen.

  •  Aantal kinderen
  •  Aantal acties

Ouders houden zich beter aan afspraak
Uit de cijfers blijkt dat ouders beter verschijnen op de gemaakte afspraak sinds de implementatie van de module. De opkomst is hierdoor niet veranderd. Dit heeft ermee te maken dat Yunio voor de implementatie meer kinderen per bureau opriep (doel: negen kinderen per bureau). Door de nieuwe werkwijze is de bureauvulling niet altijd optimaal, maar worden gemaakte afspraken wel beter nagekomen.

Opkomst Doetinchem

De opkomst voor en na implemenatie van Mijn Kinddossier in Doetinchem vergeleken met de gemiddelde opkomst in alle gemeenten.

  •  voor implementatie
  •  na implementatie

Laagdrempelig contact met JGZ via WhatsApp

In 2018 hebben we het contact met ouders via WhatsApp geëvalueerd. Een aantal ouders is gevraagd naar hun ervaringen. Zij gaven allemaal aan dat ze deze manier van communiceren met hun eigen jeugdverpleegkundige als zeer laagdrempelig ervaren. Ze vinden het prettig dat ze zo makkelijk contact kunnen leggen, simpel korte vragen kunnen stellen en daardoor snel zelf tot goede oplossingen kunnen komen.

Mag mijn kind water?
Veel ouders zijn al geholpen met het antwoord op een korte vraag, zoals: ‘Mag mijn kind water drinken terwijl ik nog borstvoeding geef?’ Onze jeugdverpleegkundigen hebben geleerd goed om te gaan met WhatsApp en er is een richtlijn opgesteld. Ze maken ouders vooraf duidelijk voor welk soort vragen WhatsApp geschikt is en bij welke vragen ze beter kunnen mailen of bellen. Ook maken ze ouders vooraf duidelijk dat er geen beveiligde verbinding is.