Digitalisering en innovatie Jaarverslag Doetinchem 2023

Digitalisering en innovatie

Innovatie binnen Yunio
Veranderen kan soms eng en spannend zijn, en soms een beetje pijn doen. Toch bestaat het gedeelde besef dat verandering nodig is omdat de antwoorden uit het verleden de vragen uit de toekomst niet blijven beantwoorden. Maar veranderen is niet makkelijk. Daarom werkt Yunio met een Toekomstgroep. In deze groep is in 2022, samen met ouders van de cliëntenraad, een toekomstvisie gemaakt. Een visie over jeugdgezondheidszorg in de toekomst. Deze visie vertaalt zich naar concrete acties per jaa en helpt collega’s op de weg naar verandering. Zo houden ze elkaar geïnspireerd en in beweging.
In het afgelopen jaar heeft Yunio meerdere opties verkend, besproken en onderzocht. Hieronder een aantal van de resultaten.

Digitaal dossier - Tableau invoering

Yunio werkt met KD+, het digitale kinddossier. Veel collega’s hebben meegedaan aan het onderzoek van de leverancier zelf om KD+ te kunnen gaan herzien in 2024. 
2023 heeft onder meer in het teken gestaan van het verminderen van administratieve lasten in het systeem. Er zijn een aantal registraties samengevoegd op een manier die medewerkers ondersteunt. Hiermee is de betrouwbaarheid van de registratie vergroot, en daarmee dus de betrouwbaarheid van de data. Deze data helpt de organisatie verder in het omzetten naar beleidsadvisering. Zowel intern als extern. 

Hoe?
Onder andere door de implementatie van een compleet nieuwe data-tool; Tableau. Het invoeren hiervan was een groot project. Alle bestaande rapportages moesten opnieuw bekeken worden op; noodzaak, volledigheid, vergelijkbaarheid en het opleveren van data. 

Daadwerkelijk alle rapportages moesten opnieuw worden ingericht. De rapportages zijn nu samengevoegd tot eenvoudigere lijsten, wat de mogelijkheid opent om live dashboards te creëren op team-, gemeente- en Yunio-niveau. In 2024 zullen de dashboards worden ontwikkeld. Deze aanpassing zal de teams ondersteunen bij hun verdere datagedreven aanpak en zal Yunio helpen om een nog betere partner te worden in het adviseren van gemeenten over beleidskwesties.
 

Ouderdossier

Bij Yunio wordt momenteel het kinddossier gebruikt, maar het is niet langer geschikt voor het adequaat opslaan van gegevens van (aanstaande) ouders. Yunio zal een van de eerste twee JGZ-organisaties zijn die het Ouderdossier van Topicus gaan implementeren. Alle voorbereidingen en testen voor deze overgang zijn in 2023 uitgevoerd, zodat in januari 2024 een live-pilot kan starten. Hoewel dit misschien op het eerste gezicht niet significant lijkt, bevindt dit proces zich echt in een vroege fase van deze implementatie, samen met de leverancier van het dossier, dat overigens Preventus Ouderdossier heet. Het ouderdossier is zorgvuldig gekoppeld aan het kinddossier om het gebruik voor medewerkers te vergemakkelijken, en het zorgt voor accurate gegevensregistratie voor zowel ouder als kind door de scheiding van de registraties.
 

Digitaal fit

Yunio vindt het belangrijk dat medewerkers Digitaal fit zijn. Dit wordt vormgegeven aan de hand van de 5 pijlers van digitaal fit, zoals geïntroduceerd door Martijn Aslander.

  • Digitaal bewustzijn
  • Digitale hygiëne
  • Digitale vaardigheden 
  • Persoonlijk kennismanagement 
  • Persoonlijke groei met behulp van technologie

In maart heeft Yunio deelgenomen aan de Maand van Digitaal fit, waarbij dagelijks korte filmpjes naar medewerkers zijn gestuurd. Deze filmpjes behandelden uiteenlopende onderwerpen, variërend van het gebruik van Google Agenda tot handige registratietips en slimme manieren om WhatsApp te gebruiken.

Gedurende het jaar biedt Yunio trainingen, individuele ondersteuning en informatie aan medewerkers. Deze combinatie draagt bij aan het bevorderen, behouden of ontwikkelen van digitale fitheid.

Yunio neemt ook op landelijk niveau deel aan verschillende ontwikkelingen en platforms. Zo wordt samengewerkt met het CBS om veilig gestructureerde data te verrijken, met als doel de preventieve functie en effecten van de JGZ in kaart te brengen. Naar de toekomst toe wordt ook de mogelijkheid van het gebruik van AI onderzocht.

Update LPK

Zoals in het voorwoord aangegegeven, wordt er binnen Yunio vorm en inhoud gegeven aan het principe:  ‘ongelijk investeren voor gelijke kansen’. Een werkgroep heeft verschillende creatieve design thinking-sessies gehouden om het aanbod van Yunio uit te breiden, aan te passen en flexibeler inzetbaar te maken.
Deze uitbreiding omvat onder meer het vergroten van het gebruik van vragenlijsten voorafgaand aan consulten, aan meer soorten digitale consulten, het opzetten van webinars, het inzetten van kortdurende video hometraining en diverse methodieken.

In het komende jaar zal Yunio zich richten op het verder vormgeven van deze geïdentificeerde niches. 
 

Beweegstimulerend inrichten van de consultatiebureaus 

Binnen Yunio wordt het belang van beweging benadrukt. Het stimuleert de ontwikkeling van coördinatie en motoriek bij kinderen, waardoor ze handiger en leniger worden. Van veel bewegen wordt een kind fitter: uithoudingsvermogen, kracht, snelheid, techniek & coördinatie verbeteren.  
Er is een toenemende observatie door professionals dat de motoriek van kinderen “niet meer zo goed” lijkt te zijn dan voorheen, hoewel deze uitspraak in 2023 nog niet met data is onderbouwd. Echter, merken professionals van Yunio dit verschil wel degelijk op, op basis van hun ervaring en praktijkkennis.

Om deze reden heeft Yunio besloten de inrichting van bureaus zo aan te passen dat het uitnodigt tot beweging, zoals het implementeren van een hinkelpad van de "boxenkamer" naar de kamer van de verpleegkundige. Dit biedt direct inzichten aan ouders, kinderen en professionals, en vormt een toegankelijke ingang voor gesprekken over het belang van beweging, niet alleen voor een gezond gewicht.