Jeugdgezondheids-zorg Lochem Jaarverslag Lochem 2023

Jaarverslag Lochem

Van het team jeugdgezondheidszorg
In 2023 zijn alle jeugdverpleegkundigen binnen Yunio Lochem getraind om de pilot Kortdurende Video Hometraining (K-VHT) bij het contactmoment met 8 weken thuis uit te voeren. Op deze leeftijd neemt de baby al initiatief tot contact. Het doel van de videohometraining is ouders bewust te maken van deze signalen en hun reactie daarop, om de hechting te versterken. De jeugdverpleegkundige maakt een video-opname bij een gezin als het kind ongeveer 8 weken oud is, ter vervanging van de afspraak op het consultatiebureau. De pilot laat goede resultaten zien, waaronder meer oogcontact tussen ouder en kind. Op dit moment wordt samen met de gemeente bekeken hoe het K-VHT huisbezoek geïntegreerd kan worden in de huidige werkwijze.

Een andere succeservaring is dat de locatie Gorssel in mei is verhuisd van de begane grond naar de 2e etage in ‘Den Oldenhof’. Door deze verhuizing hebben we meer ruimte gekregen en kunnen we onze werkzaamheden efficiënter uitvoeren.

UITDAGINGEN

Een  uitdaging binnen de gemeente is het bieden van peuteropvang aan Oekraïense kinderen. Er is vraag naar peuteropvang, maar er is nog onvoldoende beleid omdat men ervan uitging dat de gezinnen kortdurend in Nederland zouden verblijven. Het perspectief is echter onduidelijk, daarom is een afspraak over peuteropvang noodzakelijk. Zowel Yunio als de gemeente buigen zich momenteel over dit vraagstuk.

Ook merken we binnen de gemeente Lochem op dat de vaccinatiegraad wat is afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren, evenals in de rest van Nederland. Gezien het belang van groepsimmuniteit voor de volksgezondheid, willen wij onze focus leggen op het verbeteren van de vaccinatiegraad bij de totale populatie Lochemse kinderen, onder andere door extra tijd te nemen voor vragen en dialoog bij twijfel (vaccinatieconsult) en extra aandacht en tijd te besteden aan nieuwkomers in de komende periode.

Samenwerking ketenpartners

Na een periode waarin fysiek contact niet vanzelfsprekend was door corona, wordt de fysieke samenwerking opnieuw gezocht binnen de gemeente. Yunio Lochem heeft regelmatig bijeenkomsten met het sociaal team van de gemeente, met als focus het onderhouden van netwerken.

Daarnaast heeft het project 'Kansrijke Start' diverse bijeenkomsten gefaciliteerd, waarbij verschillende ketenpartners betrokken waren, waaronder de verloskundige, kraamzorg, het sociaal team van de gemeente, de kinderopvangorganisaties, #Opladers en de coördinator van het Ouder & kind café. Dit bevordert een laagdrempelige werkwijze binnen de regio.

Maternale griepprik

Op aanbeveling van de Gezondheidsraad (GR) heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloten om de doelgroep van het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) uit te breiden met vrouwen die gedurende het griepseizoen 22 weken of langer zwanger zijn. De voorlichting en verwijzing worden verzorgd door de verloskundige zorgverlener (VZ), en het vaccineren wordt uitgevoerd door de Jeugdgezondheidszorg.
Vanaf oktober 2023 is binnen alle gemeenteteams van Yunio gestart met het aanbieden van de maternale griepprik, naast de reeds bestaande 22-wekenprik die gericht is op de preventie van kinkhoest. De griepprik wordt beschikbaar gesteld tussen oktober en maart, met als voornaamste doel het voorkomen van ziekte bij zuigelingen als gevolg van influenza.

Bereik in %
Non Bereik in %
99.10%
0.90%