Sociaal Raadsliedenwerk Lochem Maatschappelijke dienstverlening Sensire 2018

SRW Lochem

In de gemeente Lochem werkt het sociaal raadsliedenwerk in de kernen Gorssel en Lochem met open inloopspreekuren. Burgers kunnen hun vraag ook telefonisch of per mail stellen. Ook verstrekt het sociaal raadsliedenwerk consulten aan en werkt samen met netwerkpartners, zoals het gebiedsteam Lochem (per 1 januari 2019 ’t Baken), Stichting Welzijn Lochem en de Stadsbank.

Sinds de opkomst van wijk- en buurtteams worden sociaal werkers meer dan voorheen geconfronteerd met financieel-juridische problemen van burgers. Door onze directe fysieke aanwezigheid bij het gebiedsteam, hoeft de gebiedsteammedewerker alleen te signaleren en eventueel toe te leiden of verwijzen naar het sociaal raadsliedenwerk.

Het sociaal raadsliedenwerk is fysiek aanwezig bij het gebiedsteam in Gorssel en Lochem zodat er goed samengewerkt en snel geschakeld kan worden. De sociaal raadslieden verhouden zich tot de generalisten in de gebiedsteams als de deskundigen op sociaaljuridisch terrein. Wanneer sociaal raadslieden signaleren dat er sprake is van vragen op meerdere leefgebieden worden burgers direct doorgeleid naar het gebiedsteam via een warme overdracht.

Top 3 problemen

1. Sociale zekerheid
Veel vragen hebben betrekking op de Participatiewetuitkering. Het gaat om de aanvraag, inlichtingenplicht en intrekking/beëindiging. Verder vragen omtrent uitkeringen van het UWV, zoals de Werkloosheidswet, Ziektewet en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

2. Juridische zaken
Veel vragen hebben betrekking op de beslagvrije voet. Er ligt dan beslag op het inkomen van burgers of de toeslagen worden verrekend. Hierdoor komen burgers onder het bestaansminimum. Door de beslagvrije voet aan te passen kunnen burgers hun vaste lasten weer betalen en zichzelf in levensonderhoud voorzien.  Andere vragen hebben betrekking op bezwaar- en beroepzaken. Bezwaar tegen afwijzing van de gesubsidieerde rechtsbijstand, beroep tegen beslissing betalingsregeling inkomstenbelasting of beroep tegen afwijzing kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

3. Consumentenzaken
Vragen met betrekking tot schulden en betalingsregelingen. Maar ook vragen over het verbintenissenrecht, denk hierbij aan het sluiten van overeenkomsten en welke rechten en plichten hierbij horen.

Bij de start van de trajecten waren de trajecten grotendeels complex, dat wil zeggen: met vragen op meerdere probleemgebieden. Problemen hangen vaak met elkaar samen. Het niet starten dan wel stopzetten van een uitkering kan bijvoorbeeld schulden opleveren. En een life-event zoals echtscheiding of ontslag heeft invloed op meerdere leefgebieden, waaronder het inkomen en wonen.

In de gemeente Lochem wordt veelal ondersteuning geboden aan burgers met complexe problematiek gedurende een langere termijn.