Sociaal raadsliedenwerk Lochem Maatschappelijk dienstverlening Sensire Lochem 2019

Sociaal raadsliedenwerk lochem

Sociaal raadslieden richten zich vooral op inwoners, die zich in deze complexe samenleving moeilijk staande weten te houden en (tijdelijk) niet of onvoldoende over de vereiste sociaaljuridische competenties beschikken. Zij worden veelal geconfronteerd met problematiek op meerdere leefgebieden waaronder de sociale zekerheid, belastingen en toeslagen, arbeidsrecht en personen- en familierecht. Het sociaal raadsliedenwerk is een basisvoorziening en hierdoor laagdrempelig voor burgers en netwerkpartners.

Het SRW in Lochem

In de gemeente Lochem werkt het sociaal raadsliedenwerk in de kernen Gorssel en Lochem met open inloopspreekuren. Inwoners kunnen hun vraag ook telefonisch of per mail stellen. Wij hebben een consultfunctie voor netwerkpartners, waaronder ’t Baken, Stichting Welzijn Lochem, Stadsbank Oost Nederland en Viverion.

'T Baken

Per 1 januari 2019 is ‘t Baken van start gegaan, één centraal loket voor (jeugd)zorg, werk en inkomen in het nieuwe gemeentehuis van Lochem. De medewerkers van het gebiedsteam zijn overgegaan naar ’t Baken en werken op het gemeentehuis. Om als sociaal raadslieden de nauwe aansluiting met ’t Baken te houden, is het sociaal raadsliedenwerk sinds augustus 2019 ook fysiek aanwezig op het gemeentehuis. Ook vindt het spreekuur in Lochem plaats op het gemeentehuis. Daarnaast houdt het sociaal raadsliedenwerk ook spreekuur in Gorssel en is fysiek aanwezig bij de medewerkers van ´t Baken in Gorssel.

 

Rol en positie

Sinds de opkomst van wijk- en buurtteams worden sociaal werkers meer dan voorheen geconfronteerd met financieel-juridische problemen van inwoners. Door onze directe fysieke aanwezigheid bij ‘t Baken hoeft de medewerker alleen te signaleren en eventueel toe te leiden of te verwijzen naar het sociaal raadsliedenwerk.

De sociaal raadslieden verhouden zich tot de generalisten in de gebiedsteams als de deskundigen op sociaaljuridisch terrein. Wanneer wij signaleren dat er sprake is van vragen op meerdere leefgebieden, leiden we inwoners direct door naar ’t Baken via een warme overdracht.

Top 3 problemen

1.    Uitkeringen

Veel vragen hebben betrekking op de uitkering vanuit de Participatiewet. Het gaat om de aanvraag, inlichtingenplicht en intrekking/beëindiging. Verder krijgen we veel vragen over uitkeringen van het UWV, zoals de Werkloosheidswet, Ziektewet en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Bijvoorbeeld: een werknemer wordt beter gemeld en de Ziektewetuitkering stopt, maar de werknemer is nog ziek en niet in staat om te werken. Wat zijn de rechten en plichten van deze werknemer en is er bezwaar mogelijk?

2.    Juridische kwesties

Dit betreft veelal bezwaar- en beroepszaken. Bezwaar tegen beëindiging uitkering of beschikking toeslagen, en beroep tegen afwijzing kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Ook zijn er vragen rondom echtscheiding. Het SRW ondersteunt dan bij de financiële vragen, bijvoorbeeld rond inkomen, toeslagen, inkomstenbelasting, koopwoning/huurwoning en alimentatie. Voor het juridische proces verwijzen we door naar mediation of de advocatuur. Verder zijn er vragen over de beslagvrije voet. Er ligt dan beslag op het inkomen van inwoners of de toeslagen worden verrekend. Hierdoor komen mensen onder het bestaansminimum. Door de beslagvrije voet aan te passen kunnen zij hun vaste lasten weer betalen en zelf in hun levensonderhoud voorzien. 

3.    Belastingen en toeslagen

Dit zijn vragen over de inkomstenbelasting, waaronder het aanvragen en wijzigen van een voorlopige aanslag of het aanvragen van kwijtschelding en/of een betalingsregeling voor aanslagen inkomstenbelasting. Ook bezwaar- en beroep procedures voor afwijzing van kwijtschelding of een betalingsregeling vallen hieronder. Daarnaast gaat het om vragen over toeslagen, waarbij de inwoner vastloopt in het aanvragen en wijzingen van toeslagen als de gezinssituatie of het inkomen wijzigt.

Complexiteit

Bij de start van de trajecten waren de meeste trajecten complex, dat wil zeggen: er waren vragen op meerdere probleemgebieden. Problemen hangen vaak met elkaar samen. Als een uitkering niet start of wordt stopgezet, kan dat bijvoorbeeld schulden opleveren. Of een life-event zoals echtscheiding en ontslag heeft invloed op meerdere leefgebieden, waaronder het inkomen en wonen. In de gemeente Lochem bieden we veelal ondersteuning aan mensen met complexe problematiek gedurende een langere termijn.

Werken in de keten

Het sociaal raadsliedenwerk werkt voornamelijk in een keten van dienstverlening. Zo zijn er korte lijnen met de volgende instanties: ’t Baken, Stichting Welzijn Lochem, Stadsbank Oost Nederland, Viverion, het UWV en de sociale advocatuur. In 2019 zijn de contacten verstevigd met ’t Baken, VoorZorg Yunio en het UWV.