Jeugdgezondheids-zorg Lochem Jaarverslag Lochem 2019

Jaarverslag Lochem 2019

Van het team jeugdgezondheidszorg

Spraak- en taalontwikkeling

Als team hebben we meer aandacht besteed aan de spraak- en taalontwikkeling van kinderen. We hebben extra huisbezoeken afgelegd bij de kinderen bij wie we twijfels hadden over deze ontwikkeling. We hebben goed contact met de samenwerkingspartners op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Met de kinderdagverblijven stemmen we af wanneer er vraagtekens zijn bij de ontwikkeling.

Aandacht voor lezen

Op verschillende momenten is de BoekStart-coach aanwezig in de boxenkamer van het consultatiebureau. Kinderen en ouders reageren hier positief op. In Lochem organiseren we 2 keer per week Boekjes & Koekjes, een voorleeshalfuurtje voor kinderen van 0 tot 4. Deze bijeenkomsten worden steeds beter bezocht, er zijn 10 tot 15 mensen per keer aanwezig. Ook bij Boekjes & Babbels, een vergelijkbaar concept in Gorssel, begint het beter te lopen. Eens per maand is de jeugdverpleegkundige aanwezig om thema’s te bespreken en extra vragen te beantwoorden.

Overige ontwikkelingen

Een van onze jeugdverpleegkundigen heeft de opleiding tot lactatiekundige afgerond. Samen met collega’s en vrijgevestigde lactatiekundigen is er een netwerk gestart om de samenwerking in de regio meer vorm te geven. Thuisbegeleiding en Home-Start worden goed ingezet vanuit het team. Kortdurende Video Hometraining zetten we nu zo’n 10-15 keer per jaar in. In 2020 start een pilot om Kortdurende Video Hometraining ook preventief in te zetten.

 

Samenwerkingen

We werken goed samen met de gemeente en onze andere partners in het sociaal domein. Bij de multiprobleemgezinnen hebben we veelal contact met medewerkers van ’t Baken, het nieuwe loket waar mensen terechtkunnen met vragen over (jeugd)zorg, werk en inkomen. Die samenwerking op individueel niveau is prima. Wel was merkbaar dat er een aanloopperiode is van deze nieuwe organisatie. De samenwerking was niet altijd even vanzelfsprekend.

Top 3 problemen

 1. Opvoedvragen
   
 2. Problemen bij vestigers-/vluchtelingengezinnen
  Er is extra aandacht nodig voor deze gezinnen. Vaak is er veel problematiek, en de taal vormt een barrière. Ook zien we in deze gezinnen vaak prematuur geboren kinderen. Het voorkomen van huiselijk geweld is in dit soort gevallen een belangrijk aandachtspunt, omdat er veel risicofactoren zijn.
   
 3. Psychische problemen bij ouders
  We hebben dan specifiek extra aandacht voor de hechting.

 

De tabel hieronder geeft de daadwerkelijke % weer van het Bereik en Non Bereik in 2019. De link hieronder verwijst naar alle overige cijfers, inclusief de redenen Non Bereik.

Bereik in %
Non Bereik in %
99,26%
0,74%