Landelijk Professioneel Kader (LPK) Jaarverslag Berkelland 2020

Kinddossier aangepast aan LPK

Yunio werkt volgens het Landelijk Professioneel Kader (LPK). Het LPK geeft per ontwikkelingsfase van een kind aan wanneer JGZ-organisaties welke zorg moet aanbieden. Bij het LPK horen de JGZ Richtlijnen en het schema ontwikkelingsaspecten en omgevingsinteractie (O&O). We kunnen daarmee goed aansluiten bij de ontwikkelingsfase van elk individueel kind.

Het LPK biedt meer ruimte om op maat te werken, in afstemming met ouders. Per contactmoment bekijken we met ouders wat een goed volgend contactmoment is. Dit jaar hebben we ook het systeem van het digitale kinddossier hierop aangepast. Bij de oude werkwijze was het systeem sturend, via een aantal al van tevoren ingerichte zorgpaden met contactmomenten. Vanaf september is er geen ingericht zorgpad meer, maar kunnen we na ieder contact – in overleg met de ouders – het volgende gewenste contactmoment klaarzetten. Natuurlijk houden we hierbij altijd rekening met wat er voor het kind nodig en gewenst is. 

Met deze aanpassing geven wij nog meer invulling aan onze belofte ‘Groeien doe je samen’. Ouder en professional zijn echt samen op pad om de zorg optimaal te laten aansluiten.