Home-Start Berkelland Jaarverslag Berkelland 2023

We maken ons hart voor Home-Start

Het afgelopen jaar, 2023, stond in het teken van meeveren met de ontwikkelingen rondom vrijwilligers. Er is een terugloop bij de huidige groep vrijwilligers en de instroom van nieuwe vrijwilligers is minimaal. De wensen, verwachtingen en profielen van ‘de vrijwilliger’ veranderen en vragen maatwerk en meebewegen. 

Gedurende het jaar werden 11 nieuwe vrijwilligers verwelkomd en getraind, terwijl 19 vrijwilligers zijn gestopt. Eind 2023 zijn er nog 66 vrijwilligers actief.
In 2023 zijn twee waardevolle themabijeenkomsten georganiseerd. In het voorjaar sprak coördinator netwerkcoach Annemarie Smith van Welzijn Lochem tijdens een bijeenkomst. Zij voorzag in tools en informatie om gesprekken te voeren over het versterken van het netwerk rondom ouders en gezinnen.
In het najaar werd de themabijeenkomst 'Hechting' aangeboden, geleid door collega Saskia Vos, jeugdverpleegkundige en Kortdurende Videohome-trainer bij Yunio.

Met “Liever samen…” als thema in de Week van de Opvoeding ontvingen vrijwilligers en Home-Start gezinnen een boekje van de Family Factory vol TopTips, om elkaar te inspireren of om van elkaar te leren.

Op de Dag van de Vrijwilliger is waardering en dankbaarheid uitgesproken naar de vrijwilligers door middel van een warm gedicht over ‘lichtpuntjes’ met een sfeervol kaarsje.
De vrijwilligers werden verblijd met de jaarlijkse Sensire en Yunio kerstmarkt. De kerstbrunch heeft dit jaar plaats gemaakt voor een centrale nieuwjaarsborrel in januari 2024. 
Deze samenkomst verschilt van voorgaande jaren doordat het niet alleen de samenwerking met vrijwilligers van Kindertaalcoach opzocht, maar ook de vrijwilligers van #Opladers en Inhuis Steungezinnen samenbracht.
 

Landelijk bestaat Home-Start 30 jaar

Op 2 november vond de jaarlijkse Landelijke Dag voor Home-Start coördinatoren plaats, waarbij Home-Start ter gelegenheid van haar 30-jarig bestaan groots uitpakte met een koninklijk bezoek van Koningin Máxima. Deze feestelijke gelegenheid bevestigde dat Home-Start mag blijven staan voor dit mooie, betekenisvolle en effectieve programma.
 

Evidence based onderzoek is dit jaar gestart

In het kader van een vernieuwde aanvraagcyclus, die om de vier jaar plaatsvindt, is Home-Start onderworpen aan een onderzoek naar de methode en effectiviteit. De Universiteit van Amsterdam heeft de verantwoordelijkheid voor dit onderzoek op zich genomen, waarbij 175 gezinnen gedurende hun Home-Start traject zijn gemonitord aan de hand van een vragenlijst. Home-Start Achterhoek heeft hieraan bijgedragen door twee gezinnen aan te leveren. Het doel van dit onderzoek is dat Home-Start Nederland de komende vier jaar erkend blijft als een effectieve interventie, opgenomen in de database van het Nederlands Jeugdinstituut (Nji).
 

Home-Start in beeld

Op het gebied van werving, ligt er een continue uitdaging om mee te veren met de nieuwe innovaties en trends om nieuwe vrijwilligers te werven. Daartoe is in 2023 een wervingsfilm gemaakt:
Deze film is actief gedeeld op sociale media, ook op nationaal niveau, en is te vinden op verschillende platforms voor vrijwilligersvacatures. Voor het werven van nieuwe vrijwilligers is het belangrijk vaak en op de juiste plekken zichtbaar te zijn. 
Zo hebben de coördinatoren in 2023 Home-Start bijvoorbeeld ook op de kaart gezet op verschillende vrijwilligersmarkten. 
 

Tendensen en Signalen 2023

Hoewel het aantal gezinnen (96 gezinnen) nagenoeg gelijk is gebleven aan vorig jaar, blijft de overtuiging bestaan dat er zeker meer gezinnen zijn met behoefte aan een steuntje in de rug. Vanuit deze overtuiging wordt ingezien dat de benadering aangepast moet worden om deze gezinnen te bereiken.

Aandachtspunten 2024

 • aandacht voor het 25 jaar bestaan van Home-Start Achterhoek;
 • de maatwerkproducten van Yunio blijven elkaar versterken en aanvullen;
 • inspelen op landelijke ontwikkelingen;
 • verhoogde inzet op werving en selectie van nieuwe vrijwilligers en gezinnen;
 • alert zijn op specifieke behoeften van gezinnen;
 • verbinding met vrijwilligers bewaken en hun motivatie voeden;
 • uitbreiden van digitale vaardigheden/mogelijkheden;
 • voorbereidingscursus opnieuw evalueren;
 • kwaliteitsbewaking van het Home-Start-programma, maatwerk leveren wat passend is bij de huidige ontwikkelingen;
 • in beeld blijven bij verwijzers/netwerkpartners: via social media, regionale en plaatselijke kranten, Vrijwilligersvacaturebank, aansluiten bij teamoverleg.
   

Home-Start in Berkelland

Het afgelopen jaar is voor Home-Start in Berkelland uitdagend geweest vanwege de langdurige afwezigheid van een coördinator. Het werven van zowel gezinnen als vrijwilligers verloopt moeizaam wanneer er geen vast aanspreekpunt actief is binnen de gemeente. Gedurende het jaar zijn er wel meer aanmeldingen van gezinnen binnengekomen, maar het bleek niet altijd mogelijk om deze te koppelen aan vrijwilligers uit dezelfde gemeente. Gelukkig waren vrijwilligers uit omliggende gemeenten bereid om een extra inspanning te leveren en deze gezinnen te ondersteunen. Dit betrof voornamelijk gezinnen met een migratieachtergrond die behoefte hadden aan begeleiding bij het vinden van hun weg in de gemeente, hetgeen extra uitdagend blijkt te zijn wanneer men beperkte beheersing van de Nederlandse taal heeft.
 

Aantal gezinnen per gemeente

In onderstaande tabel zie je het totale aantal (97) gezinnen dat een beroep gedaan heeft op Home-Start uitgesplitst per gemeente in de Achterhoek.

 •  Aantal gezinnen Home Start
Soorten ondersteuningsvragen Home-Start Berkelland

In deze diagram zie je de soorten ondersteuningsvragen in percentages weergegeven. Een gezin kan op één of meerdere vlakken ondersteuning nodig hebben.

 •  Luisterend oor
 •  Doorbreken sociaal isolement
 •  Leren gebruik maken diensten/voorzieningen
 •  Ondersteuning opvoeding moeilijk kind
 •  Ouders ontlasten, aandacht kinderen
 •  Praktische hulp verzorging kinderen
 •  Praktische hulp organisatie huishouden
Verwezen naar Home-Start in Berkelland door ...

Hier zie je door wie er naar Home Start verwezen is in je gemeente in percentages.

 •  JGZ
 •  School MW
 •  Gemeente/Sociaal team/OT
 •  Cultuurverbinder
 •  Basisschool
 •  Vrijwilliger
 •  Zelf
 •  Thuisbegeleiding
 •  Andere organisatie
 •  Jeugdbescherming
 •  AMW Sensire
 •  Ex-partner
Risicofactoren Berkelland

In deze diagram zie je welke risicofactoren gezien worden binnen Home-Start in percentages, waarbij per gezin meerdere factoren aanwezig kunnen zijn.

 •  Kind
 •  Ouder
 •  Gezin