Sociaal Raadsliedenwerk Berkelland Maatschappelijke dienstverlening Sensire 2018

In de gemeente Berkelland werkt het sociaal raadsliedenwerk voornamelijk in de dorpen Eibergen en Neede. Het sociaal raadsliedenwerk in Berkelland werkt alleen op basis van verwijzing door (keten) partners.Verwijzingen vinden meestal plaats door professionals zoals de medewerkers van het voormekaarteam, woningcorporatie ProWonen, ambulante ondersteuners en de Stadsbank Oost Nederland. Het SRW wordt regelmatig ook geconsulteerd door de verwijzers.

Sinds de opkomst van wijk- en buurtteams worden sociaal werkers meer dan voorheen geconfronteerd met financieel-juridische problemen van burgers. Door onze directe fysieke aanwezigheid bij het gebiedsteam, hoeft de gebiedsteammedewerker alleen te signaleren en eventueel toe te leiden of verwijzen naar het sociaal raadsliedenwerk. Het sociaal raadsliedenwerk is fysiek aanwezig bij de voormekaarteams in Neede en Eibergen zodat er goed samengewerkt en snel geschakeld kan worden. De sociaal raadslieden verhouden zich tot de generalisten in de voormekaarteams als de deskundigen op sociaaljuridisch terrein.

Top 3 problemen

1. Sociale zekerheid
Vergeleken met andere gemeenten wordt weinig verwezen voor aanvragen participatiewet, ondersteuning bij aanvraag en bezwaarzaken.
Wel wordt regelmatig verwezen voor vragen rondom Werkloosheidswet, Ziektewet en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

2. Juridische zaken
Veel vragen hebben betrekking op de beslagvrije voet. Er ligt dan beslag op het inkomen van burgers of de toeslagen worden verrekend. Hierdoor komen burgers onder het bestaansminimum. Door de beslagvrije voet aan te passen kunnen burgers hun vaste lasten weer betalen en zichzelf in levensonderhoud voorzien.  Andere vragen hebben betrekking op bezwaar- en beroepzaken. Zoals bezwaar tegen afwijzing van de gesubsidieerde rechtsbijstand, beroep tegen beslissing betalingsregeling inkomstenbelasting of beroep tegen afwijzing kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

3. Consumentenzaken
Vragen met betrekking tot schulden en betalingsregelingen. Maar ook vragen over het verbintenissenrecht, denk hierbij aan het sluiten van overeenkomsten en welke rechten en plichten hierbij horen.

Complexiteit

Van het totale aantal trajecten betreft 10% van de vragen een enkelvoudige vraag op een rechtsgebied. De helft van de trajecten is complex (dat wil zeggen: met vragen op drie of meer rechtsgebieden). Problemen hangen vaak met elkaar samen. Het niet starten dan wel stopzetten van een uitkering kan bijvoorbeeld schulden opleveren. En een life-event zoals echtscheiding of ontslag heeft invloed op meerdere leefgebieden, waaronder het inkomen en wonen. In de gemeente Berkelland wordt veelal ondersteuning geboden aan burgers met complexe problematiek gedurende een langere termijn.