Jeugdgezondheids-zorg Oude IJsselstreek Jaarverslag Oude IJsselstreek 2021

Jaarverslag Oude IJsselstreek 2021

Van het team jeugdgezondheidszorg

 

Team Oude IJsselstreek levert graag zorg op maat aan ouders en kinderen. De gezinnen die wij begeleiden zijn heel divers. Bij een kind uit een vluchtelingengezin letten we bijvoorbeeld extra scherp op de psychische ontwikkeling en mogelijke trauma’s en het opgang komen van de spraak taal ontwikkeling. Als ouders het lastig vinden om hun kind aan te melden bij de peuteropvang helpen wij hen daarmee. Per gezin bekijken we wat nodig is. Ouders staan erg open voor ondersteuning van ons team. 

 In 2021 is een nieuw jgz-team ontstaan in de gemeente Oude IJsselstreek. Twee nieuwe jeugdartsen en twee nieuwe jeugdverpleegkundigen hebben het team versterkt. Inmiddels zijn zij goed ingewerkt en zijn we een volwaardig team. 

CORONA IN 2021

Ook in het afgelopen jaar heeft corona ons werk beïnvloed. Bij de eerste lockdown werkten we veel met beeldbellen, voor ons gevoel hadden we daardoor in sommige gevallen minder zicht op de kinderen. Enkele signalen kun je missen door beeldbellen die je bij fysieke momenten sneller opmerkt. Gelukkig konden we de meeste fysieke consulten door laten gaan, zoals het zuigelingenbezoek, dat plaatsvindt bij de leeftijd van 2 weken. Maar ook wanneer we daar zelf aanleiding toe zagen om wel fysiek te gaan.
Verder waren we veel meer met plannen bezig, ouders meldden zich regelmatig af omdat zij in quarantaine waren. Voor de consulten bij 3 en bij 3,9 jaar wogen we af of we deze verantwoord vooruit konden schuiven. Dit alles vroeg veel flexibiliteit. 

 

Door corona werden enkelen scholingen voor ons als jgz-professionals  verplaatst naar 2022, Hierdoor hebben we minder kunnen doen aan deskundigheidsbevordering De scholingen die wel doorgingen, waren voornamelijk online. Het is jammer dat er dan minder interactie is met collega’s.  Ondanks dat het niet fysiek kon, was het fijn dat de scholingen wel door konden gaan.

 

“Ik vond het lastig om door corona te moeten besluiten welk consult verschoven kon worden en welke niet. Voor je gevoel blijft ieder kind even belangrijk.”

Myrthe Kamphuis-Bomers, jeugdverpleegkundige team Oude IJsselstreek

SAMENWERKINGEN

De samenwerkingen verlopen goed. Met de kinderopvang hebben we korte lijntjes. Vier keer per jaar is er een kwartaaloverleg en bij bijzonderheden extra telefonisch overleg. We zijn goed bereikbaar voor elkaar. Als er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind is het heel eenvoudig om met elkaar af te stemmen. Ook met fysiotherapeuten en logopedisten is er regelmatig overleg. 

Verder hebben we regelmatig  overleg met verloskundigen. Wanneer zij reden tot zorg hebben, plannen we bijvoorbeeld een prenataal huisbezoek. Het kan dan gaan om ouders die tijdens de zwangerschap uit elkaar gaan of een moeder die medicatie gebruikt tijdens de zwangerschap. Door hier vóór de geboorte al over te praten met ouders kunnen zij zich beter voorbereiden op de eerste tijd met hun kind.  

De samenwerking met de gemeente Oude IJsselstreek verloopt prettig, we voelen dat we het vertrouwen hebben.  

 

Buurtzorg Jong was in 2020 nog in de beginfase doordat zij de taken op het gebied van jeugd hadden overgenomen van de gemeente. In het afgelopen jaar heeft het meer vorm gekregen. Het contact tussen ons team en de mensen van Buurtzorg Jong is goed en laagdrempelig. Bij een casus bespreken we gezamenlijk wat we samen voor het gezin kunnen betekenen. 

Uitdagingen

In 2021 zagen we de opvoedingsproblematiek toenemen. Misschien hoort het bij deze tijd. Het kan ook komen doordat gezinnen meer samen thuis waren door corona. Er is vaker aanleiding om op huisbezoek te gaan.
Ook stellen ouders veel vragen over opvoeden, vaak via WhatsApp of telefonisch. 

We hebben het idee dat het aantal vluchtelingen in de gemeente Oude IJsselstreek  is toegenomen.  Door de taalbarrière kost het begeleiden van deze gezinnen extra tijd. Ook met praktische zaken zoals het invullen van formulieren voor de peuteropvang of VVE. 

Ook echtscheidingen kwamen regelmatig voorbij in n 2021  We checken dan altijd hoe de situatie is voor het kind en de ouders. Bijvoorbeeld of de hechting van het kind niet in gevaar is, hoe ouders en kind omgaan met spanningen en welke ouder na een uitspraak door de rechter beslist over de zorg voor het kind. 

Al deze uitdagingen kosten ons als team veel extra tijd. Tegelijkertijd motiveert het enorm.  Als we zien dat kinderen ondanks alle obstakels toch sprongen maken in hun ontwikkeling, geeft dat veel voldoening.

STIMULEREN SPRAAK- EN TAALONTWIKKELING

Om de ontwikkeling van spraak en taal bij kinderen te bevorderen, hebben we een aantal middelen die we kunnen inzetten. Soms is het voldoende om ouders te informeren over het nut van een peuterspeelzaal op dit gebied. Als er sprake is van een taalachterstand kunnen kinderen met een VVE-verklaring twee dagdelen per week extra naar de peuteropvang.

Daarnaast kunnen ouders samen met hun kind naar Boekjes & Babbels in de bibliotheek in Ulft en Varsseveld. Dit is een voorlees-speel-muziek-uurtje voor kinderen van nul tot vier jaar. Eens per maand sluit een jeugdverpleegkundige van Yunio aan om opvoedvragen van ouders te beantwoorden. 

In Terborg wordt gebruik gemaakt op het consultatiebureau van Boekstart.

Kinderen van laaggeletterde ouders hebben meer kans om zelf ook laaggeletterd te worden. Preventie is daarom van groot belang.

Trots op …

“Ondanks corona hebben we zorg op maat kunnen leveren. Ook bleef het mogelijk om op huisbezoek te gaan en laagdrempelig te werken. Voor veel ouders was het een moeilijke tijd. Ik ben er best trots op dat we er toch voor hen konden zijn.”

Myrthe Kamphuis-Bomers, jeugdverpleegkundige team Oude IJsselstreek

% Bereik
% Non Bereik
99,10%
0,90%