Kortdurende Video HomeTraining Jaarverslag Oude IJsselstreek 2023

Kortdurende Video HomeTraining

Kortdurende Vide Home Training (K-VHT) biedt ondersteuning aan ouders van baby's, peuters en kleuters die het lastig vinden om hun kind goed te begrijpen. Dit evidence-based programma omvat opnames van alledaagse interacties tussen ouder en kind, gevolgd door gezamenlijke besprekingen met een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige of thuisbegeleider. Het doel is om ouders inzicht te geven in de behoeften en signalen van hun kinderen en positieve interacties te bevorderen. Het K-VHT team, bestaande uit opgeleide professionals, heeft in 2023 bijna honderd gezinnen in de Achterhoek ondersteund. Door het analyseren van de beelden en het begeleiden van ouders bij het interpreteren van de signalen van hun kinderen, draagt het programma bij aan het bevorderen van ouder-kindhechting en het oplossen van uitdagingen in de ouder-kindrelatie.
 

PILOT KORTDURENDE VIDEO-HOMETRAINING

In de gemeente Aalten is de pilot "Inzet van beelden bij kinderen met een VVE-indicatie" (Voor- en Vroegschoolse Educatie) uitgevoerd. Het doel van deze pilot was om ouders middels korte opnames te laten zien welke initiatieven kinderen nemen en hoe ouders de spraak-/taalontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind verder kunnen stimuleren.

Alle kinderen die in aanmerking kwamen voor een VVE-indicatie hebben dergelijke ondersteuning ontvangen. Hiervoor is de eigen jeugdverpleegkundige opgeleid door de interne opleiders K-VHT bij Yunio. Ze hebben geleerd hoe ze korte opnames kunnen maken, bijvoorbeeld van een spelmoment, en deze opnames kunnen analyseren op contact- en ontwikkelinitiatieven van kinderen, evenals de reacties van ouders hierop.
Vervolgens hebben zij deze opnames samen, bij voorkeur met beide ouders, teruggekeken en de vertaalslag gemaakt naar de spraak-/taalontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Ze bespraken hoe ouders deze ontwikkelingen verder kunnen ondersteunen en stimuleren door hun reacties naar het kind toe.
 

Benoemen wat jullie zelf zien, en wat jullie kind ziet, doet en voelt
  •  minder dan voor de opname
  •  hetzelfde als voor de opname
  •  iets meer dan voor de opname
  •  veel meer dan voor de opname

Na de pilot hebben ouders een vragenlijst ingevuld, waaruit blijkt dat een van de opvallendste resultaten wordt weergegeven in het bovenstaande cirkeldiagram. Maar liefst 77% van de ouders geeft aan dat ze meer zijn gaan benoemen. Deze meetbare winst is van groot belang, aangezien het benoemen van wat het kind ziet, doet en voelt, evenals van de eigen handelingen van de ouder, ervoor zorgt dat het kind zich meer gehoord en begrepen voelt.
Het verhoogt het vertrouwen van de peuter in de ouder, die nu beter weet wat het kind nodig heeft. Bovendien krijgt de spraak-/taalontwikkeling een boost. Vanaf dat moment wordt er meer taal aangeboden, passend bij de situatie waarin het kind zich bevindt. Het kind kan de woorden gaan herkennen en er worden gemakkelijk grote associaties in woorden gelegd. Dit resulteert in een grotere woordenschat, wat een aanzienlijke stimulans is voor zowel de spraak-/taalontwikkeling als de sociaal-emotionele ontwikkeling. Bovendien draagt het bij aan de hechting tussen de ouder en het kind.

Na de afronding van de pilot heeft de gemeente Aalten besloten om deze om te zetten in een maatwerkproduct. De positieve ervaringen in Aalten hebben andere gemeenten aangemoedigd om de pilot Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) ook te implementeren in gezinnen met kinderen die een VVE-indicatie hebben. Op dit moment wordt de pilot uitgevoerd in de gemeenten Doetinchem, Lochem en Montferland, en in het voorjaar van 2024 zal ook de gemeente Oude IJsselstreek van start gaan.
Daarnaast heeft de gemeente Lochem een aparte pilot uitgevoerd met 30 gezinnen, waarbij het gebruikelijke tweemaandelijkse contactmoment op het bureau is vervangen door een huisbezoek met de inzet van beelden. Alle zorg die normaal gesproken op het bureau wordt uitgevoerd, werd nu thuis gedaan door de eigen jeugdverpleegkundige, met als toevoeging de opname van een verschoningsmoment. De beelden werden vervolgens bij voorkeur samen met beide ouders bekeken, waarbij de interactie tussen de ouders en de baby werd geanalyseerd. Door middel van slow motion en stilstaande beelden was te zien welke initiatieven de baby nam om contact te maken en hoe de ouders op deze initiatieven reageerden. Ouders kregen uitleg en inzicht in wat belangrijk is in het contact, met als doel het bevorderen van de hechting tussen ouder en kind en het stimuleren van ouders om vanaf het begin met hun baby te praten, waardoor de spraak- en taalontwikkeling optimaal wordt ondersteund.

“Positief en verrassend. Eigenlijk hoeveel kleine dingen je ongemerkt goed doet in de opvoeding. Leuk om daar complimenten over te krijgen. ” - reactie van een ouder
““De bevestiging dat wat je doet goed is en dat niet te horen maar ook te zien. En wat goed is qua communicatie met je kind.”” - reactie van een ouder
““Het is erg fijn om te zien dat je kind reageert op je eigen (non-verbale) communicatie, terwijl je je daar op dat moment niet erg bewust van bent. Dat motiveert om te blijven praten tegen haar.” ” - reactie van een ouder