Jeugdgezondheids-zorg Oude IJsselstreek Jaarverslag Oude IJsselstreek 2022

Van het team jeugdgezondheidszorg

 2022 was het jaar waarin de coronamaatregelen grotendeels verdwenen. Dit gaf het team het gevoel weer echt te kunnen doen waar het voor staat. Huisbezoeken waren bijvoorbeeld weer mogelijk en dat is voor ouders erg waardevol, maar zeker ook voor het team. 
Ook de betrokkenheid van de diverse samenwerkingspartners in Oude IJsselstreek kenmerkte 2022. Er was veel contact en er werd prettig samengewerkt. Het netwerk van team Oude IJsselstreek is in het afgelopen jaar goed verstevigd en uitgebreid.  
 

 

Succeservaring

Het is heel prettig en zinvol dat diverse partijen binnen Oude IJsselstreek goed samenwerken. Iedereen weet elkaar steeds beter te vinden en is goed op de hoogte van elkaars expertise. De netwerkbijeenkomst die het afgelopen jaar voor het eerst plaatsvond, draagt daar ook aan bij. Diverse casussen zijn gezamenlijk opgepakt. Doordat de problemen in gezinnen steeds complexer worden, is het belangrijk dat de samenwerkende partijen op één lijn zitten.

Uitdagingen 

Het is een uitdaging om kinderen op de opvang te plaatsen. Bij een aantal peuterspeelzalen in de gemeente is er een tekort aan plekken. En vaak is dat juist in dorpen of wijken waar juist extra noodzaak is voor peuteropvang. Het is fijn dat de gemeente de indicaties voor een VVE plaatsing heeft uitgebreid, maar dit neemt niet weg dat kinderen soms drie tot vier maanden moeten wachten voor er plek is bij de peuteropvang. In mindere mate speelt mee dat de organisaties voor peuteropvang kampen met personeelstekorten. Als tussenoplossing kijkt het team naar wat mogelijk is. Dit kan bijvoorbeeld zijn Home-Start, Voorleesexpress  of InHuis Steungezinnen inzetten of een andere oplossing. Al is dat niet even effectief als zes uur per week kinderopvang. De kinderopvangorganisaties zoeken naar een oplossing voor het tekort aan plekken. 
Een tweede uitdaging is dat steeds meer kinderen overgewicht hebben. Dit is een maatschappelijk probleem, een kind dat te zwaar is, is dat vaak ook als volwassene met alle risico’s van dien. De jeugdverpleegkundigen hebben een preventieve taak en spreken met ouders over bewegen en gezonde voeding. Helaas ontbreekt het ouders soms aan motivatie om actief overgewicht bij hun kind aan te pakken.   
De ouderbetrokkenheid in de gemeente Oude IJsselstreek vraagt extra aandacht. We zien een groep ouders die afspraken makkelijk afzegt. Ouders zijn daarnaast niet altijd bereid om zelf bij te dragen aan signalen zoals een (dreigende) taalachterstand. Dit leidt tot een hogere inzet van jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen. Een punt van aandacht is daarom om de spraak- en taalontwikkeling beter op het netvlies van ouders te krijgen omdat het hen ook gaat helpen bij het omgaan met andere opvoedingsproblemen. 

Oekraïense vluchtelingen

In Oude IJsselstreek verblijven maar enkele gezinnen uit Oekraïne. Contact leggen met hen is lastig vanwege de taalbarrière en omdat Vluchtelingen werk niet bij deze groep vluchtelingen betrokken is. Het gebeurt ook regelmatig dat wanneer de zorg is opgestart, het gezin vertrokken is naar een andere plek. 

Digitale ontwikkeling

Vanuit het Kinddossier ontvangen ouders nu automatisch folders over onderwerpen die op dat moment relevant zijn voor hun kind. De folders worden op maat verstuurd, afgestemd op de leeftijd van het kind. Dit is een goede ontwikkeling. Belangrijk is dat we ook oog blijven houden voor de minder digitaal vaardige en taalvaardige mensen en die ook op de juiste manier van informatie voorzien. 
 

De waarde van samenwerken

Ream Oude IJsselstreek en Buurtzorg Jong hebben samen meerdere casussen opgepakt. Bij een daarvan ging het om een gezin waarvan de moeder arbeidsongeschikt werd. Haar WIA-uitkering was onvoldoende om de opvang van te betalen. En omdat bij haar geconstateerd was dat ze niet kon werken, was het een terechte vraag of ze wel alle dagen voor haar kind kon zorgen. Ze heeft wel een gezonde partner, maar hij werkt fulltime om financieel rond te kunnen komen. 
Samen is het netwerk geïnventariseerd en is gekeken welke mogelijkheden er zijn. De moeder wilde graag een sociaal medische indicatie om de thuissituatie te ontlasten, maar de WMO-consulent ging hier in de eerste instantie niet in mee. De jeugdverpleegkundige is vervolgens samen met een jeugd- en gezinswerker van Buurtzorg Jong op huisbezoek gegaan. Een gezamenlijke aanvraag voor een sociaal medische indicatie werd vervolgens ingestuurd. Die korte lijnen zorgen ervoor dat er snel geschakeld kon worden.

% Bereik
% Non Bereik
98.84%
1.16%