SchulpHulpMaatje Oude IJsselstreek Maatschappelijke dienstverlening Sensire 2018

SchulpHulpMaatje

Schuldhulpverlening van de stichting SchuldHulpMaatje Oude-IJsselstreek is gebaseerd op samenwerking met professionele organisaties werkzaam in de keten van schuldhulpverlening. Hulpvragen komen bij deze organisaties binnen en worden dan doorgeleid naar de coördinator die de koppeling tot stand brengt met een SchuldHulpMaatje. Deze gaat onder verantwoordelijkheid van de professional aan de slag met de hulpvraag, te beginnen met een startgesprek. Daar worden afspraken gemaakt over de werkwijze en het plan van aanpak. Indien blijkt dat de hulpvrager onvoldoende meewerkt, dan wordt het probleem met de professional besproken en eventueel wordt de hulp beëindigd. Als de financiële situatie stabiel is en er een regeling is voor de schulden, wordt de hulp van het SchuldHulpMaatje in overleg met de hulpvraag en de doorverwijzer afgebouwd.

Soort hulpvragen
Veruit de meeste aanvragen betreffen betalingsachterstanden en schulden waar cliënten in verstrikt raken. Onze maatschappij wordt in hoog tempo gedigitaliseerd en voor een kleine groep is dit een brug te ver. Deze cliënten zijn niet digitaal vaardig en voor hen wordt de maatschappij steeds ingewikkelder en onbegrijpelijker. Deze groep vormt een belangrijk deel van het cliëntenbestand. In 2018 is er een toename te zien in het aantal hulpvragen.

Overleg en afstemming met de ketenpartners
Door de intensieve samenwerking met de ketenpartners (Stadsbank Oost Nederland, Sensire, Wonion, de gemeente Oude IJsselstreek) is er ook regelmatig overleg en afstemming met hen. In dit overleg worden de knelpunten over en weer besproken. De coördinator van Stichting Schuldhulpmaatje Oude IJsselstreek is werknemer van Sensire en heeft veelvuldig contact met de collega’s van het maatschappelijk werk.

Samenwerking met maatschappelijk werk
Schuldenproblematiek staat nooit op zichzelf maar is bijna altijd een opeenstapeling van problemen dan wel beperkingen. Bij de aanvraag van een SchuldHulpMaatje wordt daarom ook maatschappelijk werk betrokken. Zo kunnen we in een vroeg stadium de knelpunten signaleren en de zelfredzaamheid van de cliënt in beeld brengen. Deze zelfredzaamheid zetten we vervolgens in het traject in of ontwikkelen we. Doel is om een mogelijke (nog grotere) complexe problematiek dan wel escalatie van de problemen met alle (financiële) gevolgen van dien te voorkomen.

Vrijwilligers
De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje zijn door (bij)scholing goed onderlegd, veelal zijn ze hoogopgeleid. Voor degene met de financiële problemen zijn ze (in samenwerking met de professional) vaak de laatste strohalm.