Landelijk professioneel kader Jaarverslag Oude IJsselstreek 2018

Zorg op maat met flexibel basispakket

Niet iedere ouder heeft evenveel ondersteuning nodig van de JGZ. Als het goed gaat met ouders en kinderen, is minder contact mogelijk. Gaat het even minder, dan kan de JGZ meer doen. Met het Landelijk professioneel kader (LPK) kan de JGZ flexibel invulling geven aan het Basispakket JGZ en beter aansluiten op de behoeften en mogelijkheden van kinderen en hun ouders. Zo biedt de JGZ zorg op maat. JGZ-professionals stemmen met ouders en jongeren de ondersteuningsbehoefte, vorm en frequentie af om zo zorg op maat te bieden.

Basispakket doorgelicht

Het Landelijk professioneel kader (LPK) geeft per ontwikkelingsfase van een kind aan wanneer de JGZ onderdelen uit het basispakket JGZ moet aanbieden. Een vertegenwoordiging van alle gemeenteteams van Yunio is met dit basispakket aan de slag gegaan. Doen we de goede dingen op de juiste momenten? En is er misschien ruimte om extra aanbod in te zetten waar nodig? Met deze bril op hebben we het basispakketaanbod doorlopen en gefinetuned. Er is zo meer ruimte gekomen voor maatwerk om zo beter aan te sluiten op de behoeften kind en ouders.

Wat moet de JGZ wettelijk gezien doen?

Hieronder staan de wettelijke taken van de JGZ. De wettelijk verplichte voorlichting op basis van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst is niet opgenomen, omdat deze niet onder de Wet publieke gezondheid valt.

Alle kinderen in beeld
De JGZ ziet de kinderen regelmatig en volgt het kind tijdens het opgroeien. Zij monitort groei en ontwikkeling, doet gezondheidsonderzoek en screent. De JGZ heeft een brede, integrale beoordeling van kinderen in de context van gezin en omgeving en kijkt naar het individuele kind en de gezondheidstoestand van alle kinderen.

Anamnese:

 • Zorgen en vragen
 • Voorgeschiedenis
 • Familieanamnese

Beoordelen lichamelijke verschijning (incl. signalen kindermishandeling)

Beoordelen functies:

 • Lichamelijk, psychisch, sociaal functioneren
 • Zindelijkheid, (excessief) huilgedrag, slapen   

Risicofactoren / risicogroepen/ aandoeningen/handicap

Draagkracht/ draaglast

Ontvangen zorg/zorgbehoefte

Inschatten voorlichtingsbehoefte

Groei:

 • Lengte
 • Gewicht
 • Hoofdomtrek

Ontwikkeling:

 • Psychisch/sociaal- emotioneel
 • Cognitief
 • Motoriek
 • Spraak- taal, communicatie
 • Seksueel

Screeningen:

 • Hielprik
 • Perceptief gehoorverlies
 • Aangeboren hartafwijkingen
 • Dysplastische heupontwikkeling
 • Niet-scrotale testis
 • Oogpathologie en Visuele stoornissen
 • Spraak- en taalstoornissen

 

Versterken kracht ouders en jongeren
De JGZ steunt ouders bij het gezond opgroeien en opvoeden en geeft preventieve voorlichting en advisering (individueel of in groepen). Zo nodig volgt in aansluiting op signaleren een of enkele extra gesprekken om ouders en kind gerust te stellen door voorlichting, advies, begeleiding of instructie en beoordeelt of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is.

Gezondheidsbevordering en signalering:

 • Gezonde (borst-)voeding
 • Overgewicht / ondergewicht
 • Voedselovergevoeligheid
 • Vitamine D en K
 • Veilig slapen
 • Veiligheid
 • Voorkeurshouding
 • (Mee)roken
 • Gebit en gebitsverzorging
 • Middelengebruik (voornamelijk bij adolescenten): Alcohol, roken en cannabis/drugs                                            
 • Leefstijl (voornamelijk bij adolescenten): Sport en bewegen, seksueel gedrag (SOA, anticonceptie) en internetgebruik

Bevorderen psychosociale en emotionele gezondheid en voorkomen opvoedproblemen:

 • Psychosociale problemen en opvoedvragen
 • Opvoedproblemen en kindermishandeling, VGV en shaken baby syndroom
 • Weerbaarheid kinderen en jongeren o.a. pesten, discriminatie, geweld (o.a. seksuele dwang)
 • Depressie

Vaccineren

 • Rijksvaccinatieprogramma

 

Tijdig signaleren en hulp inschakelen
De JGZ kijkt hierbij naar het kind als geheel en betrekt hierbij de lichamelijke, psychische, sociale en cognitieve ontwikkeling. De JGZ signaleert bevorderende en bedreigende factoren in de opvoeding in gezin en omgeving en indien nodig wordt hulp erbij gevraagd of doorverwezen. De JGZ grijpt in situaties in die de veiligheid van het kind bedreigen. De JGZ volgt het kind tijdens en na hulp.

Hulp erbij halen, ingrijpen of verwijzen bij:

 • Disbalans draagkracht/draaglast en ontvangen zorg/zorgbehoefte bij kind en gezin
 • Gezondheidsbedreigingen gezin en omgeving (sociaal, fysiek, psychisch, pedagogisch milieu)
 • School-/ziekteverzuim/schooluitval

Overzicht collectieve activiteiten JGZ

Samenwerken
Netwerken, overleg en (keten)samenwerking met onderwijs, kindercentra, gezondheidszorg, jeugdhulp, buurtteams en andere aanpalende sectoren.

 

Onderzoek, beleidsinformatie en advies
Doet epidemiologisch onderzoek, mede op basis van Digitaal Dossier JGZ

Signaleert

Geeft beleidsadvies en adviseert over collectieve maatregelen aan gemeenten en anderen