Home-Start Aalten Jaarverslag Aalten 2021

Home-Start: een steuntje in de rug

2021 was opnieuw een jaar met corona. Dit vroeg om flexibiliteit: kijken naar mogelijkheden en meebewegen. Periodes van thuiswerken en digitaal contact wisselden we af met periodes waarin het wel weer mogelijk was om op een verantwoorde manier fysieke bezoeken af te leggen.

Impact van corona

Vrijwilligers en gezinnen gingen zorgvuldig om met de coronamaatregelen én met elkaar. Ook al is de behoefte en het enthousiasme om elkaar te zien groot. Als het nodig was werd een afspraak verschoven en was er appcontact. Als er sprake was van een taalbarrière was beeldbellen lastig. De digitale vaardigheden en creativiteit van vrijwilliger en gezin bepaalden dan of beeldbellen mogelijk was. 

 

Opvallend is dat ondanks de aanhoudende coronamaatregelen, het aantal aanmeldingen van nieuwe gezinnen achter is gebleven. Een eenduidige reden hiervoor is niet te geven. Opstart en ondersteuning van een gezin werd soms bemoeilijkt vanwege een quarantaineperiode van het gezin of de vrijwilliger. Ook kwam het voor dat een vrijwilliger eerst volledig gevaccineerd wilde zijn.
In de zomer van 2021 waren face to face collegiale overleggen en intervisies met vrijwilligers mogelijk. Dit was erg fijn. 

 

Na een minimaal aantal ontmoetingen met elkaar, genoten vrijwilligers enorm tijdens de Zomerdag. De opkomst bij georganiseerde activiteiten is in deze tijd nog meer afhankelijk van ieders persoonlijke overwegingen. Hier hielden wij zorgvuldig rekening mee.  Men keek uit naar de jaarlijkse kerstbrunch, maar deze kon door een nieuwe lockdown helaas niet doorgaan. Vanwege vervroegde schoolsluiting en de strenge coronamaatregelen werden vrijwilligers geadviseerd fysiek contact met gezinnen zoveel mogelijk te vermijden, tot aan de volgende persconferentie. Wanneer een gezin daardoor in de knel zou komen, werd naar alternatieven gezocht.

 

TENDENSEN EN SIGNALEN IN 2021

Het effect van twee coronajaren is een daling in het aantal behaalde trajecten: 114 gezinnen werden ondersteund. Van deze gezinnen hebben slechts 18 ouders zichzelf aangemeld bij Home-Start. De JGZ blijft veruit de grootste verwijzer voor Home-Start ondersteuning. Enkele gezinnen konden niet vlot gekoppeld worden, omdat er geen passende vrijwilliger beschikbaar was. Het grootste deel van ons vrijwilligersbestand behoort tot de leeftijdscategorie 60+. Zij stellen zich terughoudender op in coronatijd. 

De coördinatoren hebben beperkt fysiek contact gehad met verwijzers en andere samenwerkingspartners. Overleg, ook met regionale collega’s, vond vaak telefonisch of digitaal plaats.

 

AANDACHTSPUNTEN VOOR 2022

 • Inspelen op landelijke ontwikkelingen.
 • Inzet verhogen op werving en selectie van nieuwe vrijwilligers en gezinnen.
 • Alert zijn op specifieke behoeften van gezinnen, zeker gedurende en na een lockdown.
 • Verbinding met vrijwilligers bewaken en hun motivatie voeden.
 • Uitbreiden van digitale vaardigheden en mogelijkheden.
 • Bij aanhoudende lockdown de voorbereidingscursus voor nieuwe vrijwilligers online aanbieden.
 • Koppelen van vrijwilligers aan nieuwe gezinnen: dit komt in het gedrang zolang de verscherpte coronamaatregelen van kracht blijven.
 • Stagnatie in nieuwe trajecten tijdig signaleren en actie ondernemen.
 • Kwaliteitsbewaking van het Home-Start programma, naast zoeken naar het ‘nieuwe normaal’ in de ondersteuning van gezinnen en vrijwilligers.
 • In beeld blijven bij verwijzers en netwerkpartners: vervolg op nieuwsbrief Home-Start Achterhoek, via Facebook, regionale en plaatselijke kranten, Vrijwilligersvacaturebank, aansluiten bij teamoverleg.

 

 

“"Het is zo fijn dat er iemand naar mij omkijkt en aan mij vraagt hoe het gaat" ” - Uit het verhaal van Nour, een Home-Start moeder over de vlucht van haar gezin en haar nieuwe leven in Nederland.

VRIJWILLIGERS: ‘ONS GOUD’                

2021, een heuglijk jubileumjaar met vier jubilarissen! Vanwege hun 12,5 jarig jubileum als Home-Start vrijwilliger werden zij extra in het zonnetje gezet met een interview en een bloemetje. Aan het begin en aan het einde van het afgelopen jaar konden vrijwilligersactiviteiten weer niet fysiek doorgaan. Bijvoorbeeld intervisiemomenten, themabijeenkomsten en de kerstbrunch. Tijdens de coronawinter in 2021 kregen de vrijwilligers een lachworkshop aangeboden, een gezonde booster! Voor de zomervakantie is een zomergroet verstuurd met een zonnig tintje. Tot vreugde van veel vrijwilligers kon de (na)Zomerdag wel plaatsvinden en heeft men extra genoten van een sportieve activiteit en een gezellige lunch in de buitenlucht.

In het voor- en najaar is de voorbereidingscursus voor nieuwe vrijwilligers in digitale vorm gegeven, dit werd goed ontvangen. Tijdens de terugkombijeenkomst, op een ruime locatie, vertelde een jeugdverpleegkundige bevlogen over de interventie Kortdurende Video-Hometraining. En sprak een cultuurverbinder over iInterculturele communicatie met nieuwkomers.

In 2021 werden 17 nieuwe vrijwilligers getraind en zijn 16 vrijwilligers gestopt. Eind 2021 zijn er 78 vrijwilligers actief.

In de Week van de Opvoeding ontvingen vrijwilligers en Home-Start gezinnen een boekje van de Family Factory vol TopTips, om elkaar te inspireren of om van elkaar te leren. ‘Vertel eens…’ was het thema van deze week. 

Op de Dag van de Vrijwilliger spraken wij onze waardering en dank uit naar de vrijwilligers in de vorm van een warm gedicht in een mooie kaart.

Als alternatief voor de kerstbrunch maakten de coördinatoren een ronde langs de vrijwilligers om hen een gevuld kersttasje te geven. We willen in verbinding blijven met elkaar.

““Het zijn echt de kleine dingen die het doen. Alleen al aanwezig zijn, het luisterend oor bieden en bevestigen dat het goed gaat", ” - Elles, vrijwilligster bij Home-Start
Aantal gezinnen per gemeente

In onderstaande tabel zie je het totale aantal (138) gezinnen dat een beroep gedaan heeft op Home-Start uitgesplitst per gemeente in de Achterhoek.

 •  Aantal gezinnen Home Start
Soorten ondersteuningsvragen Home-Start Aalten

In deze tabel zie je de soorten ondersteuningsvragen in absolute aantallen weergegeven. Een gezin kan op één of meerdere vlakken ondersteuning nodig hebben.

 •  Luisterend oor
 •  Doorbreken sociaal isolement
 •  Leren gebruik maken diensten/voorzieningen
 •  Ondersteuning opvoeding moeilijk kind
 •  Ouders ontlasten, aandacht kinderen
 •  Praktische hulp verzorging kinderen
 •  Praktische hulp organisatie huishouden
Verwezen naar Home-Start in Aalten door ...

Hier zie je door wie er naar Home Start verwezen is in je gemeente in absolute aantallen.

 •  JGZ
 •  School MW
 •  Gemeente/Sociaal team/OT
 •  Basisschool
 •  Vrijwilliger
 •  Zelf
 •  Thuisbegeleiding
 •  Andere organisatie
 •  Jeugdwerker/Jeugdbescherming
 •  AMW Sensire
Risicofactoren Aalten

In deze tabel zie je welke risicofactoren vooral gezien worden binnen Home-Start, waarbij per gezin meerdere factoren aanwezig kunnen zijn.

 •  Kind
 •  Ouder
 •  Gezin

Analyse Aalten

De meeste gezinnen die een beroep op Home-Start hebben gedaan, zijn merendeels van Nederlandse afkomst en doorverwezen via de jeugdverpleegkundige. Ook is Home-Start in beeld bij het Ondersteuningsteam en Thuisbegeleiding.

De behoefte aan een luisterend oor is groot, evenals ondersteuning bij de opvoeding. Regelmatig is er sprake van een nieuwe start na een verbroken relatie, verhuizing of wegens inburgering. Ondanks de coronatijd en tijdelijke schoolsluitingen, is het aantal aanmeldingen van gezinnen niet gestegen.

De drempel om zelf als ouder bij Home-Start ondersteuning te vragen, blijft hoog.