JGZ Aalten Jaarverslag Aalten 2018

Van het team jeugdgezondheidszorg

Ontwikkelingen bij ouders
Ouders van nu zijn digitaal zeer actief. Door middel van (onder andere) het E-consultonderzoek proberen we hierop aan te sluiten. Ouders hebben de mogelijkheid rechtstreeks te WhatsAppen met de eigen jeugdverpleegkundige. Toch merken we dat er ook ouders zijn die juist langs willen komen. Zij vinden het prettig om het gewicht/de groei te zien van hun kind en geven de voorkeur aan face-to-face contact met hun eigen jeugdverpleegkundige. De inloopspreekuren in Aalten en Dinxperlo worden frequent gebruikt door ouders. De opkomst op onze consultatiebureaus is hoog.

OuderTeam.nu
Een aantal Achterhoekse gemeenten zijn gestart met de cursus OuderTeam.nu. De cursus wordt vanuit een gezamenlijk Preventieplatform aangeboden. Aanstaande ouders leren in de cursus om te gaan met hun rol als partner en als vader of moeder. Doel is het stimuleren van een gezonde, veilige opvoeding en het voorkomen van psychosociale en fysieke problemen bij (pasgeboren) kinderen. Want goede zorg voor het kind begint bij goede zorg voor de ouders. Er wordt veel aandacht besteed aan de communicatie tussen ouders, onzekerheden en verwachtingen rondom het aanstaand ouderschap en de omgang met stressvolle situaties. Er zijn in team Aalten drie jeugdverpleegkundigen geschoold in 2018, in 2019 start de cursus.

Mamacafé Aalten
Mamacafé Aalten is één keer per maand in de bibliotheek van Aalten en één keer per maand in speeltuin Robbedoes. De kinderen kunnen er spelen terwijl de ouders (moeders) contacten opdoen en onderling hun ervaringen delen. Yunio’s jeugdverpleegkundige is gastvrouw. Ook organiseert Yunio iedere maand het inhoudelijke deel van de bijeenkomst in de bibliotheek in Aalten. In 2018 waren de thema’s onder andere muziek op schoot, interactief voorlezen, kinder-EHBO, autisme, allergie bij kinderen en zindelijkheid.

Ouders en CO.
In Dinxperlo wordt er zes keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd die heet: Ouders en Co. De jeugdverpleegkundige organiseert de onderwerpen en is ook altijd aanwezig. Het wordt gehouden in de bibliotheek van Dinxperlo. Onderwerpen in 2018 waren onder andere logopedie, voorlezen, vragenrondje aan de jeugdarts, videohometraining en muziek op schoot.

Samenwerkingen
Team Aalten heeft overleg met logopedie en kinderfysiotherapie op afroep, er is makkelijk en snel contact over en weer. Sinds 2017 hebben we maandelijks overleg met het Ondersteuningsteam/Jeugdconsulent van de gemeente. Dit heeft voor ons echt meerwaarde. Met de verloskundigen hebben we ook overleg. Dit gaat naar behoefte op afspraak en werkt prima. Twee keer per jaar is er overleg met de kinderafdeling van het ziekenhuis. Soms is er een casuïstiekbespreking maar ook spreken we over nieuwe ontwikkelingen. Zuigelingen die met ontslag gaan na een opname worden ook wel telefonisch overgedragen of per brief. Met de kinderdagverblijven en peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) hebben we op indicatie overleg over een kindje. Structureel is er met hen overleg over de kinderen met een VVE-indicatie. Elke maand is er overleg met het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) en Signalen Overleg met alle voorschoolse voorzieningen. Ook is er een halfjaarlijks gemeenteoverleg.

Samenwerking met andere disciplines
We zijn altijd bezig om goede samenwerkingsverbanden met andere disciplines te maken, onderhouden en verbeteren. Daarom nodigen we regelmatig mensen uit tijdens ons teamoverleg om bijvoorbeeld 30 minuten wat over zijn/haar discipline te vertellen. Ook spreken we dan over hoe we elkaar kunnen bereiken en kunnen samenwerken. In 2018 hebben we onder andere een bekkenbodemfysiotherapeut, Integrale Vroeghulp en sociaal raadslieden uitgenodigd.

Hoe Yunio samenwerkt met andere disciplines

Yunio probeert zoveel mogelijk samen te werken met andere disciplines. Bijvoorbeeld in de ondersteuning van een kind (1,5) dat met zijn moeder in Nederland kwam. Vader was al langer in Nederland.

De jeugdverpleegkundige heeft contact gezocht met Figulus om te overleggen. Toen moeder met de inburgering begon en het kind naar de kinderopvang mocht, zocht Yunio contact met de kinderopvang. Er is een indicatie afgegeven voor Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) voor een extra dagdeel kinderopvang ter bevordering van de spraaktaalontwikkeling. Daarnaast heeft Yunio Thuisbegeleiding Jeugd opgestart ter ondersteuning in het gezin. Het kind kwam bijvoorbeeld weinig buiten, mocht niet vies worden, had weinig speelgoed. Het kind werd weinig gestimuleerd en kreeg weinig grenzen aangeboden. Daarna heeft Yunio verwezen naar logopedie. Thuisbegeleiding Jeugd heeft moeder aangespoord mee te gaan naar logopedie en thuis te helpen met de oefeningen van de logopedie. Daardoor kan zij de adviezen nogmaals uitleggen en oefenen met het kind. Tussendoor was er afstemming met de peuteropvang en de jeugdarts.

 

Thuisbegeleiding Jeugd
Nieuw is dat de JGZ samen met Thuisbegeleiding Jeugd op huisbezoek gaat bij ouders. Mede hierdoor hebben we vaker onderling contact, wat ook weer bevorderlijk is voor de samenwerking. In 2019 willen we met de medewerkers van Vluchtelingenwerk samen in gezinnen komen en de zorg afstemmen voor mensen met een A-status.

Intermediaire Ouder Betrokkenheid (IOB)
Onze consultatiebureau-assistente gaat bij ouders op huisbezoek om heel laagdrempelig tips en adviezen te geven over lezen en spelend leren. Zij koppelt dit terug aan de jeugdverpleegkundige.

Videohometraining
Binnen ons team heeft een van de jeugdverpleegkundigen de opleiding voor videohometrainer gevolgd en afgerond. Hierdoor kunnen wij ouders nu ook videohometraining aanbieden. Het afgelopen jaar hebben ouders hier gebruik van gemaakt. Deze ouders geven aan dat ze het een prettige en aanvullende methode vinden, die meerwaarde biedt. Deze lijn zal in 2019 worden voortgezet.

Vaccinatiegraad 2018 Aalten Cohort 2015
De nationale vaccinatiegraad van minimaal 90% voor alle vaccinaties wordt gehaald. De norm van 95% (WHO, 2013), nodig voor de eliminatie van mazelen, wordt nationaal niet gehaald voor de vaccinatie. Aalten zit boven het landelijk gemiddelde. Maar we halen ook de 95% norm voor de mazelen net niet. Voor geen enkele vaccinatie zit Aalten met 2% duidelijk lager dan landelijk, wat dus positief is!

Naam vaccinatie
Aalten (%)
Landelijk (%)
DKTP
94,0
92,6
HIB
96,0
93,4
Hep B
94,0
92,2
pneu
94,8
92,8
BMR
94,4
92,6
Men C
95,2
92,6
Volledige deelname
92,4
90,2
Geen enkele RVP vaccinatie
2,0
4,3