Kindertaalcoach Aalten Jaarverslag Aalten 2023

BETERE KANSEN DANKZIJ KINDERTAALCOACH

Met een goede taalontwikkeling heeft een kind betere kansen. Als Nederlands niet de moedertaal van een kind is, is het soms lastig voor ouders om ze die Nederlandse taalontwikkeling mee te geven. De vrijwillige Kindertaalcoach biedt jonge kinderen intensieve taalbegeleiding in het Nederlands. Bijvoorbeeld door taalspelletjes te doen, voor te lezen en samen met het kind met speelgoed te spelen. Dit vergroot de ontwikkelingskansen én de kans op een goede schoolloopbaan van het kind.

EXTRA TAALSTIMULERING VANAF 1,5 JAAR

Het programma Kindertaalcoach is in Winterswijk al meer dan tien jaar een waardevolle toevoeging gebleken binnen de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dit succesvolle voorbeeld heeft geleid tot de uitbreiding van deze ondersteuning naar de gemeenten Aalten en Bronckhorst sinds 2021. Het project Kindertaalcoach streeft ernaar de grote groep niet-Nederlandse kinderen met een taalachterstand binnen de gemeente te bereiken. Vaak wordt op het consultatiebureau al voordat een kind twee jaar is, vastgesteld dat er thuis niet of nauwelijks Nederlands wordt gesproken en dat extra taalstimulering nodig is.
 

HET JAAR 2023

Het afgelopen jaar, 2023, stond in het teken van meeveren met de ontwikkelingen rondom vrijwilligers. Er is een terugloop bij de huidige groep vrijwilligers en de instroom van nieuwe vrijwilligers is minimaal. De wensen, verwachtingen en profielen van ‘de vrijwilliger’ veranderen en vragen maatwerk en meebewegen. 
In 2023 zijn twee waardevolle themabijeenkomsten georganiseerd. In het voorjaar sprak coördinator netwerkcoach Annemarie Smith van Welzijn Lochem tijdens een bijeenkomst. Zij voorzag in tools en informatie om gesprekken te voeren over het versterken van het netwerk rondom ouders en gezinnen.
In het najaar werd de themabijeenkomst 'Hechting' aangeboden, geleid door collega Saskia Vos, jeugdverpleegkundige en Kortdurende Videohome-trainer bij Yunio.

Met “Liever samen…” als thema in de Week van de Opvoeding ontvingen vrijwilligers  een boekje van de Family Factory vol TopTips, om elkaar te inspireren of om van elkaar te leren.
Op de Dag van de Vrijwilliger is waardering en dankbaarheid uitgesproken naar de vrijwilligers door middel van een warm gedicht over ‘lichtpuntjes’ met een sfeervol kaarsje.
De vrijwilligers werden verblijd met de jaarlijkse Sensire en Yunio kerstmarkt. De kerstbrunch heeft dit jaar plaats gemaakt voor een centrale nieuwjaarsborrel in januari 2024. 
Deze samenkomst verschilt van voorgaande jaren doordat het niet alleen de samenwerking met vrijwilligers van Home-Start opzocht, maar ook de vrijwilligers van #Opladers en Inhuis Steungezinnen samenbracht.
.
 

SAMENWERKING

De coördinator begeleidt de gezinnen en de vrijwilligers en stemt af met de jeugdverpleegkundige en de VVE-leiding op de peuterspeelzalen. Op deze manier zijn gezinnen bij iedereen goed in beeld en krijgen kinderen passende ondersteuning. De bekendheid van Kindertaalcoach groeit gestaag binnen basisscholen.

In samenwerking met de bibliotheek wordt actief deelgenomen aan het project genaamd 'Samen leer je meer'. Daltonschool de Vlier heeft dit initiatief geïntroduceerd en heeft daarvoor een subsidie van ‘Tel mee met Taal’ ontvangen. Het project heeft tot doel het versterken van het thuismilieu en educatief partnerschap. Gezamenlijk met ouders, jonge kinderen (groep 1, 2 en 3), school en bibliotheek wordt gestreefd naar een uitgebreid aanbod van prentenboeken, leesboeken, digitale boeken, leerboeken, apps en chromebooks. De focus van het project ligt op taal en digitale vaardigheden, evenals het bevorderen en verrijken van een educatief thuismilieu dat aandacht besteedt aan taal, rekenen en digitale vaardigheden. Door de verbinding van taal en lees- en leercultuur met digitale mogelijkheden wordt beoogd kinderen en ouders meer kansen te bieden.
In 2023 is een nieuwe subsidie aangevraagd, waardoor nu ook de bovenbouw van de Vlier extra taalondersteuning krijgt.

In 2023 is ook de samenwerking gestart met de openbare basisschool de Schakel, eveneens omtrent de ‘Tel mee met Taal-subsidie'. Het project deelt dezelfde doelstellingen als die van de Vlier, waarbij het aanbod voor ouders en leerlingen wordt afgestemd op de specifieke wensen en behoeften van deze school. De wijze van inzet van Kindertaalcoach is wel dezelfde.

DE COÖRDINATOR

De coördinator begeleidt het proces tussen de gezinnen en de vrijwilligers. Zij maakt kennis met nieuwe gezinnen en zoekt een passende vrijwilliger. Nadat de vrijwilliger en het gezin met elkaar in contact zijn gebracht, onderhoudt zij contact met de vrijwilliger over de voortgang. Zij heeft een coachende rol naar de vrijwilliger en in situaties waarin zaken moeizaam verlopen, onderneemt de coördinator actie. Te denken valt aan gezinnen die regelmatig afzeggen of vergeten dat de vrijwilliger komt, maar ook aan gezinnen waar zorgen ontstaan over de ontwikkeling van de kinderen. In dergelijke gevallen neemt de coördinator eerst contact op met het gezin om de zorg te bespreken en toestemming te vragen om de zorg te delen met de jeugdverpleegkundige en de peuter- of kinderopvang.
Halverwege 2023 heeft een nieuwe coördinator het stokje overgenomen in Aalten. Zij is naast Kindertaalcoach-coördinator ook coördinator voor Home-Start en #opladers geworden.
 

VOORUITBLIK 2024

De gemeente Bronckhorst heeft aangegeven dat Kindertaalcoach voor langere tijd ingezet mag worden. Dit betekent dat kinderen in deze gemeente ook blijvend gebruik kunnen maken van een Kindertaalcoach. 
In de gemeenten Aalten en Winterswijk blijven de aanmeldingen stabiel, maar de voornaamste uitdaging blijft het vinden van voldoende vrijwilligers. Er wordt gestreefd om de zichtbaarheid in de regio te behouden en de expertise te delen en zodoende zoveel mogelijk kinderen de kans te bieden op een goede ontwikkeling.

DE PRAKTIJK IN Aalten

De vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter het Kindertaalcoachproject. Vrijwel alle vrijwilligers zijn zelf ouder en/of hebben beroepsmatig ervaring met de opvoeding en taalontwikkeling van kinderen. Aan het begin van 2023 waren er 14 vrijwilligers actief als Kindertaalcoach. Er kwamen vrijwilligers bij maar we namen ook afscheid van een aantal mensen, waardoor er aan het eind van het jaar 13 Kindertaalcoaches actief waren. Met 21 gezinnen vonden activiteiten plaats.
 

Lopende koppeling vanuit voorgaand jaar
11
Kind gekoppeld vanuit wachtlijst voorgaand jaar
0
Nieuwe aanvraag
10
Aanvraag niet tot koppeling gekomen
0
Koppelingen in 2022
21
Positief afgesloten koppeling
7
Koppeling afgebroken
1
Wachtlijst eind van het jaar
0
Lopende koppeling per 31 december
13
 
Nationaliteit
Aantal 2021
Aantal 2022
Aantal 2023
Irak
1
0
1
Turkije
1
0
1
Somalië
0
0
0
Eritrea
3
2
8
Syrië
3
1
6
Ethiopië
1
1
0
Afghanistan
0
1
1
Curaçao
0
1
1
Suriname
0
1
1
Algerije
0
1
1
Oekraine
0
0
1