VVE Aalten Jaarverslag Aalten 2018

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in Aalten

VVE is een bijzonder en mooi instrument voor het jonge kind dat in de voorschoolse periode extra stimulering en ondersteuning nodig heeft. Zo kan het op vierjarige leeftijd een mooie start maken op de basisschool. Dat gun je ieder kind en iedere ouder.
 

Samenwerking
Rondom de VVE loopt de samenwerking goed. Er is structureel overleg tussen peuterspeelzaal en kinderdagopvang en de jeugdverpleegkundige. Het consultatiebureauteam regelt de VVE-indicatie. In sommige gevallen is het mogelijk dat een kind met 2 jaar en 3 maanden start op de VVE-groep. De VVE heeft in 2018 een ruimere indicatiemogelijkheid gekregen.

Doelgroepdefinitie
Het aanbod voorschoolse educatie wordt aangeboden aan door de jeugdgezondheidszorg geïndiceerde kinderen die in de leeftijd van 2 tot 4 jaar zijn en voldoen aan de volgende definitie:

  • Kinderen van wie de ontwikkeling (dreigt) te stagneren door sociaal-emotionele problemen of door problemen van psychosociale aard;
  • Kinderen die een achterstand hebben in de taalontwikkeling;
  • Kinderen van wie een evenwichtige ontwikkeling in algemene zin gevaar loopt door het ontbreken van effectieve ontwikkelingsstimulansen.

De kosten voor peuteropvang is inkomensafhankelijk en wordt bij inschrijving door de organisatie bekeken en verder afgehandeld. De meeste kinderen kunnen vrijwel direct starten met de extra VVE-dagdelen. Binnen de gemeente Aalten is er toename van het aantal gezinnen dat de Nederlandse taal nog niet goed spreekt. Deze kinderen komen in aanmerking voor een VVE-indicatie. Dit geeft een stijging in het aantal indicaties.

VVE-geregistreerde locaties
Een VVE-geïndiceerd kind kan vanaf 1 januari 2018 een VVE-programma volgen bij alle voorschoolse instellingen in de gemeente Aalten die VVE-geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang. De voorschoolse instellingen moeten zich conformeren aan het Kwaliteitskader Voorschoolse Educatie voor een VVE-locatie in de gemeente Aalten.

Kenniseigenaren
De eindverantwoordelijkheid voor de indicatiestelling ligt bij de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau. Binnen de gemeente Aalten zijn er twee jeugdverpleegkundigen kenniseigenaar van het VVE-beleid, voor beide plaatsen één. Ook binnen Yunio is er jaarlijks VVE-overleg met alle kenniseigenaren en het management.

Overleg
Er is structureel overleg met de VVE-locaties over de ontwikkeling van de kinderen. Dit gebeurt twee tot drie keer per jaar en zo nodig op indicatie. Jaarlijks is er een overleg tussen Yunio en de beleidsmedewerker welzijn en onderwijs om elkaar te informeren over het VVE-beleid.

Intermediaire Ouder Betrokkenheid (IOB)
Bij VVE-kinderen hebben wij de mogelijkheid om IOB aan te bieden. Intermediaire Ouder Betrokkenheid (IOB) wordt uitgevoerd door onze cb- assistente. Zij heeft hiervoor een opleiding gevolgd. Zij gaat bij ouders op huisbezoek om heel laagdrempelig ouders tips en adviezen te geven o.a. over lezen en spelend leren. Zij koppelt dit terug aan de jeugdverpleegkundige. Zij kan drie keer op huisbezoek gaan. Door middel van deze interventie wordt ook de thuissituatie meegenomen en gestimuleerd.