Cliëntenraad Yunio Jaarverslag Aalten 2022

Cliëntenraad Yunio

De cliëntenraad van Yunio bestaat uit zeven jonge ouders en gebruikers van diensten. Allen voelen zij zich betrokken en willen zij een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de dienstverlening door Yunio. 

In 2022 vergaderde de cliëntenraad vijfmaal met de directeur van Yunio. Tijdens de vergaderingen is uitgebreid aandacht besteed aan de autonome zorgprofessional: “Hoe maakt de jeugdverpleegkundige van Yunio de klantbelofte ‘Voor ieder kind een route’ waar?” In de richtlijn “Professionele Autonomie staat beschreven hoe de professional haar autonomie in zet om deze klantbelofte waar te maken. In april 2022 is deze richtlijn ondertekend door alle jeugdverpleegkundigen en de directeur Jeugdgezondheid. 
 

Vanuit een positief mensbeeld wordt gestreefd naar optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en hun ouders/verzorgers binnen het gezin en in de eigen omgeving. Hier is ook een film over gemaakt met de titel ‘Groeien doe je samen’. De cliëntenraad is erg positief over deze (bedrijfs)film die goed aangeeft wat Yunio doet en waar zij voor staat. De film wordt dan ook ingezet op de website, YouTube,  wachtkamer TV en bij presentaties. Daarnaast is door Yunio ook een praktisch filmpje gemaakt voor zwangere vrouwen over wat een consultatiebureau is en doet. De cliëntenraad heeft verzocht om beide films aan alle vrouwen die 36 weken zwanger zijn aan te bieden via bijvoorbeeld de verloskundigen.  

Om de organisatie en medewerkers beter te leren kennen, nodigt de cliëntenraad regelmatig medewerkers uit in een vergadering. In 2022 is gesproken met jeugdverpleegkundigen over hun dagelijks werk en over de Kortdurende Video-Hometraining. Ook is er gesproken met assistentes en hun coördinator en was de coördinator van het project InHuis Steungezinnen te gast. Voorop staat dat de raad een leuk en informeel gesprek wil. De raad wil zich meer verdiepen in de medewerkers, hun drijfveren, welke scholing zij hebben gevolgd en hoe hun werkdag eruitziet. In de gesprekken gaat het over de ervaringen met ouders en of hun onzekerheden worden gezien, over de bereikbaarheid via WhatsApp, over werkdruk en of de medewerkers voldoende vrijheid in hun werk ervaren om datgene te doen wat zij nodig achten. In deze gesprekken kunnen de leden van de cliëntenraad hun ervaringen, wensen en visie delen en zo ook meedenken over het optimaliseren en beter laten aansluiten van de dienstverlening.

De cliëntenraad van Yunio hield zich daarnaast in 2022 onder andere bezig met:

  • Begrotingen en jaarplannen van de klantgroepen van Yunio.
  • Kwartaalrapportages.
  • Realisatie en evaluatie van het jaarplan van de cliëntenraad Yunio.
  • Corona en de gevolgen daarvan voor kind, ouders en het gezin.
  • Communicatie met ouders, waaronder contacten met de achterban en het
  • Ouderpanel maar ook het app-contact met de eigen jeugdverpleegkundige.
  • Ontwikkelingen en projecten bij de verschillende diensten binnen Yunio.
  • Contacten met gemeenten en de bijdrage van de cliëntenraad aan het jaarverslag. 
  • Meedenken over vragen voor een nieuw klanttevredenheidsonderzoek. En vragen van het huidige klanttevredenheidsonderzoek meer passend maken naar de huidige tijd en dienstverlening.
  • Werving van de junior ambtelijk secretaris. Een lid van de cliëntenraad was betrokken bij de sollicitatieprocedure.