Early life stress Jaarverslag Aalten 2018

Voorkom stress in de eerste 1.000 dagen

De eerste 1.000 dagen (-9 maanden tot 2 jaar) van een kind zijn heel belangrijk. Ongunstige omstandigheden kunnen op lange termijn gevolgen hebben voor het welbevinden en de gezondheid. Ons stressnetwerk ontwikkelt zich vooral in deze eerste 1.000 dagen en tussen de 13 en 24 jaar. Wanneer in deze periodes chronische stress optreedt, kun je daar je leven lang last van hebben. Opgroeien in armoede en leven onder druk van (vecht)scheiding geven bijvoorbeeld langdurig stress.

Stressfactoren voorkomen

Op dit moment doet het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid literatuuronderzoek naar de gevolgen van early life stress en de preventiemogelijkheden. De resultaten worden verwacht in februari 2019. Intussen werkt Yunio ook nu al aan het bevorderen van gezond opgroeien van het kind en de ondersteuning van de ouders daarbij. Preventie van early life stress is onderdeel van ons programma en wanneer we stressfactoren signaleren ondernemen we actie.

Wat doet Yunio zoal om early life stress te voorkomen?

 • We geven (anticiperende) voorlichting over opgroeien en opvoeden. Zo helpen we ouders goed naar hun kind te kijken en keuzes te maken die een positieve uitwerking hebben. Hier hoort ook bij hoe je kinderen leert omgaan met kleine stressmomenten, dat bevordert namelijk de veerkracht van het kind.
 • Ouderteam.nu zijn groepsbijeenkomsten en digitale onderdelen tijdens de zwangerschap en kort daarna over ouderschap en samenwerking binnen het ouderteam. Er komen onderwerpen aan bod als vertrouwen hebben in elkaar, hoe om te gaan met tegenslag en de drie G's: gevoelens, gedachten, gesprek.
 • Yunio is bereikbaar bij vragen via WhatsApp, mail en de 24/7 telefoonlijn. Zo hoeven vragen niet te stapelen en tot stress te leiden, maar kunnen ouders snel geholpen worden.
 • Bij grotere vragen zijn huisbezoeken mogelijk. Dit kan zowel prenataal ingezet wordt op indicatie van de verloskundige als postnataal op vraag van de ouder of op indicatie van het consultatiebureau. De jeugdverpleegkundige kan samen met de ouder de vraag verkennen en op zoek gaan naar mogelijkheden om hier iets aan te doen.
 • Op de Nazorgpoli in het Slingeland Ziekenhuis ondersteunen wij samen met de kinderartsen de kinderen die te vroeg geboren zijn of op een andere wijze een slechte start hebben gehad. De omstandigheden zijn voor kinderen en ouders na de geboorte stressvol en we proberen dit zo goed mogelijk in betere banen te leiden.
 • We bieden kortdurende videohometraining (K-VHT). K-VHT is een preventieve methodiek die wordt ingezet bij ouders die spanning ervaren in de opvoeding. K-VHT bevordert en herstelt het contact tussen ouder en kind en bevordert daarmee een gezonde ontwikkeling bij het kind.
 • Home-Start biedt opvoed- en gezinsondersteuning aan bij alledaagse, lichte opvoedingsvragen. Een steuntje in de rug wanneer je dat nodig hebt.
 • Thuisbegeleiding Jeugd biedt hulp in de thuissituatie wanneer er meer aan de hand is. De thuisbegeleiders helpen met structureren en stimuleren de zelfredzaamheid en participatie in onze maatschappij.
 • We werken met de meldcode huiselijk geweld. Bij signalen ondernemen we actie, zoeken we naar hulp en zo nodig halen we Veilig Thuis erbij.
 • Young & Kids ondersteunt tienermoeders en helpt hen een zelfstandig bestaan op te bouwen met aandacht voor opvoeding van het kindje, opleiding en werk.
 • Het programma VoorZorg is voor jonge vrouwen tot 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste kind en weinig of geen opleiding hebben genoten. Het programma loopt vanaf 3 maanden zwangerschap tot dat het kind twee jaar is. Het programma richt zich op een verbetering van het zwangerschaps- en geboorteproces voor moeder en kind en het versterken van de vaardigheden van de moeder.
 • Er is tot slot intensieve samenwerking in het sociale domein. Wanneer problemen niet meer met lichte ondersteuning en advies opgelost kunnen worden, werken we samen met hulpverlening. Dit doen we ook door deelname aan het Integrale Vroeghulpteam. Ook voor grote thema’s zoals armoede en (vecht)echtscheiding is samenwerking binnen de gemeenten essentieel. Deze maatschappelijke thema’s vergen een gezamenlijke aanpak.