Maatschappelijk werk Aalten Maatschappelijk dienstverlening Sensire Aalten 2019

Contacten leggen met andere organisaties

In 2019 hebben we ons vooral gericht op het leggen van contacten met andere organisaties. Doel daarvan is dat we zo vroeg mogelijk worden ingezet/betrokken bij een cliëntsituatie. Zo kunnen we de hulpvraag van de cliënt breed verkennen, maatwerk inzetten en de inzet van duurdere hulp voorkomen.

Wmo-consulenten

Het maatschappelijk werk nam 2 keer per maand zitting in het gemeentekantoor bij de Wmo-consulenten. Zo konden we elkaar consulteren en overleggen over de inzet van hulpverlening door het maatschappelijk werk. En vooral: elkaar leren kennen. Met enkele Wmo-consulenten hebben we gesproken over de groep eenzame mensen die geen plek vinden bij de reeds bestaande clubs. De Wmo-consulenten komen deze mensen regelmatig tegen. We hebben afgesproken dat zij deze mensen naar het maatschappelijk werk verwijzen.

Activiteiten gericht op eenzame mensen

Met welzijnsorganisatie Figulus hebben we gesproken over de mogelijke opzet van een groep voor eenzame mensen. We hebben contact gelegd met de vrijwillige ouderenadviseurs en een presentatie gegeven over het maatschappelijk werk. Ook hebben we gesproken met de vervangende coördinator van het Vrijwilligers Service Punt (VSP), waarbij een uitwisseling en verdiepende kennismaking heeft plaatsgevonden. Daarnaast hebben we een training/intervisie verzorgd voor enkele vrijwilligers van Figulus.

Verdergaande samenwerking Figulus

Met Figulus hebben we ook een verdergaande samenwerking besproken op zowel inhoudelijke als kantoortechnische aspecten. Deze samenwerking wordt naar alle waarschijnlijkheid in 2020 verder uitgewerkt. Voor het maatschappelijk werk is het een logische stap om samen te gaan met het welzijnswerk: alles op dit gebied onder 1 dak en snellere samenwerkingen, waardoor we eerder kunnen aansluiten bij zorgelijke situaties van inwoners.

Identiteit en zichtbaarheid

We zoeken naar een plek waar de identiteit van het maatschappelijk werk beter tot haar recht komt. In de – vooral op gezondheidszorg gerichte – huidige locatie is dat niet het geval. Daarnaast hebben we met Yunio gesproken over het opzetten van een eigen pr-lijn. In 2020 starten we met het ontwikkelen van de diverse materialen hiervoor, zodat het maatschappelijk werk zichtbaarder wordt voor inwoners en verwijzers.

Laagdrempelig aanwezig

We hebben deelgenomen aan bijeenkomsten in de bibliotheek over de koppeling van Aaltense activiteiten. Van hieruit is een tweewekelijks spreekuur ontstaan in de bibliotheek, in samenwerking met het sociaal raadsliedenwerk. We hopen op die manier nog laagdrempeliger aanwezig te zijn voor de inwoners van Aalten.

Groepen en trainingen

In 2019 hebben we ook een weerbaarheidsgroep opgezet voor volwassenen. Deze groep heeft in het najaar gedraaid en gaat waarschijnlijk in het voorjaar opnieuw van start. Daarnaast hebben we weer diverse trainingen georganiseerd op het gebied van jeugdigen en hun ouders, deels vanuit het CJG.

Samenwerking met gemeente

Met de gemeente zijn er gesprekken opgestart in het kader van de bijdrage die het maatschappelijk werk kan leveren aan cliënten met schuldenproblematiek. Tijdens enkele ‘koffiemomenten’ met een beleidsambtenaar hebben we informeel ideeën en visies uitgewisseld over wat er op de werkvloer zoal gebeurt. Ook is deelgenomen aan de Armoedeconferentie en is het pact ondertekend.

Via inzicht en begrip ander gedrag aanleren

‘Een echtpaar met een kind van 3 jaar is naar ons doorverwezen door Thuisbegeleiding. De vraag is of wij relatiegesprekken willen starten. Het is een multiprobleemsituatie: naast relatieproblemen spelen in het gezin ook schulden, psychische, opvoedings- en burn-outklachten. Beide ouders hebben weinig meegekregen in hun eigen opvoeding en vorming om zelfstandig maatschappelijk te kunnen functioneren. Daarnaast brengen ze ieder ook hun eigen persoonlijke problematiek.’

Tekeningen
‘We beginnen met relatiegesprekken die er vooral op gericht zijn om het stel bewust te laten worden van hoe ze met elkaar communiceren, welke patronen zich daarbij voordoen en hoe ze op een andere manier met elkaar kunnen leren praten waardoor ze minder ruzie hebben. Samen verkennen we het probleem (waar gaat het nu steeds fout en waarom?), ik geef informatie over hoe communicatiepatronen werken en we oefenen positief gedrag. Al snel wordt duidelijk dat meneer moeite heeft met taalbegrip: hij is een beelddenker. Daarom werken we tijdens de hulpverlening met tekeningen, zodat hij het beter begrijpt.’

 

 

Bewuste eigen keuzes
‘Na een tijdje start een collega ook een budgetteringstraject. Het stel krijgt praktische tips en adviezen over hoe ze het weekgeld het best en zo voordelig mogelijk kunnen besteden. Belangrijk is daarbij dat ze leren bewuste eigen keuzes te maken. Zo leren ze welke consequenties er aan die keuzes zitten. Ook worden ze zich hierdoor bewust van de oude patronen die ze altijd hebben gevolgd als het gaat over de betekenis van geld en de uitgaven die werden gedaan. Het is een combinatie van inzicht krijgen, begrijpen hoe het bij jezelf werkt en waarom, en ander gedrag aanleren.’