Maatschappelijk werk Aalten Maatschappelijke dienstverlening Sensire 2018

Maatschappelijk werk Aalten

Kinderen en opvoeding
AMW heeft vanuit het CJG in 2018 twee cursussen aangeboden: de weerbaarheidstraining voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar en de pubertraining voor ouders van pubers. Daarnaast is er tijdens het Mama Café een ‘opvoedparty’ gehouden. Wij zijn met ouders in gesprek gegaan over dingen die zij tegenkomen in de dagelijkse opvoeding van hun kind. Op deze manier komen ouders met elkaar in gesprek en kunnen zij elkaar tips geven en ervaringen uitwisselen. De weerbaarheidstraining voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar werd aangeboden in het voor- en najaar 2018. In deze training leren kinderen onder andere hun eigen lichaam kennen waardoor het zelfvertrouwen toeneemt. Ook het leren aanvoelen en aangeven van eigen grenzen is een belangrijk onderdeel van de weerbaarheidstraining.

Schuldenproblematiek
Ook in 2018 zien we in het maatschappelijk werk veel financiële problematiek. In 2017 is er een protocol Preventie voorkoming uithuiszettingen van kracht gegaan. In dit samenwerkingsverband zitten naast het AMW ook De Woonplaats, de gemeentelijke schuldhulpverlening Aalten en Iriszorg. Samen proberen we door middel van een passend hulpverleningsaanbod een uithuiszetting te voorkomen en de financiën weer op orde te krijgen. Het maatschappelijk werk speelt hierin een coördinerende en hulpverlenende rol.

Overleg
Het maatschappelijk werk neemt deel aan de preventieve-overleggen in zowel Dinxperlo als Aalten. In deze overleggen wordt casuïstiek op uitvoeringsniveau besproken. Er zijn prettige collegiale en korte samenwerkingslijnen waardoor men elkaar snel en doeltreffend weet te vinden, ook buiten deze overlegmomenten om. Er is een tweewekelijks overleg van het maatschappelijk werk met MEE en Figulus. We wisselen dan informatie uit en bespreken casuïstiek.

Bezuinigingen
Ook in 2018 waren er weer bezuinigingen in het maatschappelijk werk. Dit heeft invloed gehad op de personele wisselingen en de inzet. In Aalten zien wij een toename van cliënten. Het maatschappelijk werk heeft het dit jaar met minder uren moeten doen, terwijl er dus meer klanten zich aanmelden en de problematiek zelfs ingewikkelder wordt. Zo zien we in de praktijk dat het aantal cliënten met psychiatrische problematiek zich steeds vaker meldt bij het maatschappelijk werk en dat ook de financiële problematiek zeker niet afneemt.

Ontwikkelingen en problematiek
Het maatschappelijk werk blijft divers. Naast relatieproblemen zien we onder andere opvoedingsproblemen, psychiatrische problemen en individuele problematiek, te denken valt aan rouwverwerking en sociale en digitale vaardigheidsproblemen. Onze doelgroep blijft de mensen die weinig inkomsten hebben, laag zijn opgeleid, laaggeletterd zijn en niet veel mogelijkheden hebben gehad om zich te ontwikkelen en bij te scholen. Het zijn vaak ook mensen die geen of een klein sociaal netwerk hebben en geïsoleerd leven. Gezien de digitale ontwikkelingen in onze samenleving maken wij ons grote zorgen over de groep die vaak moeite heeft om de weg daarin te vinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoe lastig het is om digitaal een bijstandsuitkering aan te vragen of het UWV digitaal op de hoogte te stellen van de sollicitatie-activiteiten.