Kerntaken Jeugdgezondheids-zorg Jaarverslag Aalten 2021

Kerntaken Jeugdgezondheidszorg

Bij een gezonde ontwikkeling spelen zowel kind-, gezins- als omgevingsfactoren een grote rol. Daarom richt Yunio zich niet alleen op de ontwikkeling van een kind maar ook op de context waarbinnen kinderen leven. Deze context is medebepalend voor de kansen die zij krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Hierbij ligt de focus op preventie en vroegsignalering. Alle kinderen in ons land hebben recht op de best mogelijke gezondheid en een veilige omgeving waarin zij zich goed kunnen ontwikkelen (Kinderrechten: artikel 6 en 24). 

 

De kerntaken van de jeugdgezondheidszorg zijn:

  • Systematisch volgen en beoordelen van de ontwikkelingen van jeugdigen.
  • Tijdig signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen.
  • Geven van preventieve voorlichting, advies, instructie en begeleiding individueel of in groepen, gericht op het versterken van de eigen kracht.
  • Ontzorgen en normaliseren door het geven van voorlichting, advies en ondersteuning.
  • Vaccineren (ook de 22 wekenprik bij zwangeren).
  • Beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en zo nodig direct de juiste zorg of hulp inschakelen.
  • Samenwerken met professionals uit (voor)scholen, jeugdhulp, verloskundigen, kraamzorg, huisartsen, wijkteams en andere relevante partijen.
  • Adviseren van gemeenten en scholen over collectieve maatregelen/activiteiten.

Om dit te realiseren heeft Yunio een aanbod voor ieder kind en werken we op maat waar nodig: voor ieder kind een route. We zijn daarbij laagdrempelig toegankelijk voor ieder kind en elke ouder. We houden rekening met de verschillende ontwikkelingsfasen van een kind en met de eigen kracht van kind en gezin. 

Elke ontwikkelingsfase van een kind vraagt andere vaardigheden van een ouder. Veel ouders vinden de zorg voor kinderen een zware taak en zijn onzeker. Er is druk door sociale media, het ‘perfecte plaatje’ en er is onzekerheid door een veelheid aan (nep)informatie. Ook het combineren van werk en de zorg voor kinderen geeft uitdagingen. Samen met de ouder kijkt de professional terug en vooruit. Samen kijken en bepalen zij wat er voor de nieuwe periode nodig is aan ondersteuning en in welke vorm. 

 

Door in te zetten op preventie en vroegsignalering worden ziekten voorkomen en wordt de gezondheid (in de brede zin van positieve gezondheid) op lange termijn bevordert. Zo dragen we bij aan een gezonde basis, een gezonde leefstijl en een gezonde omgeving. En daarmee aan een gezonde generatie.