Jeugdgezondheids-zorg Aalten Jaarverslag Aalten 2021

Jaarverslag Aalten 2021

Van het team jeugdgezondheidszorg

Team Aalten is een hecht team. We werken graag samen en gestructureerd en willen het beste voor ouders en kinderen. In 2021 waren twee teamleden met zwangerschapsverlof en was een teamlid langdurig ziek. We hebben dit opgelost met het inzetten van zoveel mogelijk dezelfde collega’s uit de flexpool. Inmiddels zijn we weer compleet en op volle sterkte.

Corona

Ook in 2021 heeft corona onze zorgverlening beïnvloed. Maar we hebben de zorg zoveel mogelijk door laten gaan op de manier zoals we dat gewend zijn. Het jaar ervoor hebben we namelijk gemerkt dat beeldbelconsulten en telefonisch contact niet altijd optimaal werkten. Niet alle signalen zijn toen opgemerkt. Ook voor ouders bleek fysieke consulten prettiger; ze vinden het interessant om de lengte en het gewicht van hun kind te zien. We hebben daarom ouders en kinderen weer zoveel mogelijk fysiek ontmoet.

Door de coronamaatregelen is het inloopspreekuur afgeschaft en vervangen door een spreekuur op afspraak. Zowel de ouders als het team waren hier heel tevreden over. We hadden zo meer tijd voor de ouders en kinderen en konden flexibel en op korte termijn een afspraak inplannen. Omdat we het  heel belangrijk vinden om maatwerk te leveren en klantvriendelijk te werken, houden we het spreekuur op afspraak in stand.

Pilot Hechting

In 2021 zijn we verdergegaan met de pilot rond hechting. Een jeugdverpleegkundige maakt dan bij het gezin thuis een video-opname om de ouders inzicht te geven in het hechtingsproces. Dit heeft ook een preventieve werking. We doen dit bijvoorbeeld als een moeder heel onzeker is of als de  zwangerschap of bevalling zwaar is geweest.  De ouders die hebben deelgenomen aan de pilot zijn heel positief, het gaf hen nuttige inzichten.

UITDAGINGEN 

In 2021 waren er in Dinxperlo weer veel vestigingen van gezinnen uit andere delen van Nederland. Het gaat dan relatief vaak om risicogezinnen waarvoor extra zorg nodig is en waar we vaker op huisbezoek gaan. Een gedeelte van deze groep kinderen bezoekt geen kinderdagopvang. In gezinnen met kinderen jonger dan twee jaar zijn we dan de enige ogen die het gezin in beeld hebben. In overleg met de professionals van Figulus Welzijn hebben we steeds gekeken welke mogelijkheden er waren om het gezin te ondersteunen. Dit alles is voor ons team best heel intensief geweest

We zouden wensen dat er in Dinxperlo een ontmoetingsplek zou komen voor kinderen van nul tot vier jaar, zoals een speeltuin of Boekjes & Babbels bijeenkomsten in de bibliotheek.

Eén van onze teamdoelen is om overgewicht bij kinderen aan te pakken. We willen hier meer preventief op inzetten. Door corona zijn we in 2021 onvoldoende toegekomen aan dit doel. De werkdruk was hoog en directe klanttijd kreeg prioriteit. In het nieuwe jaar hebben we steeds een vast moment in de week om met ons team plannen te maken hoe we het thema overgewicht gaan oppakken. 

Trots op…

“Ik ben er trots op dat we goed scoorden bij het klanttevredenheidsonderzoek. Op het punt ‘Ondersteuning en advies door Yunio’ scoorden we een 8,2 in Aalten en een 7,6 in Dinxperlo. Het laat zien dat ouders onze zorg waarderen, daar doen we het voor.”

Sophie Thomassen, jeugdverpleegkundige team Aalten

SAMENWERKINGEN

We zijn heel tevreden over het contact met onze samenwerkingspartners. Met het Ondersteuningsteam en de jeugdconsulenten is er structureel maandelijks overleg. Dit verloopt goed. We hebben ook een vaste contactpersoon bij de gemeente voor het organiseren van bijvoorbeeld een Multidisciplinair Overleg.  

Daarnaast is er eens per maand overleg met Figulus Welzijn waarbij ook het maatschappelijk werk is vertegenwoordigd. In Aalten is er een maandelijks netwerkoverleg met partners uit het sociale domein zoals gemeente, politie, verslavingszorg, maatschappelijk werk en Yunio. 

Ook met de medewerkers van de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is er structureel overleg. En als er tussentijds afstemming nodig is, weten we elkaar goed te bereiken.

VHT BIJ VVE-KINDEREN

In 2021 zijn we met een nieuwe pilot gestart: Video-Hometraining bij VVE-kinderen. Bij alle kinderen met een VVE-indicatie maakt een jeugdverpleegkundige één video-opname bij het gezin thuis. Bijvoorbeeld van een spelmoment. Ouders zien hierdoor met eigen ogen wat het effect is als ze bijvoorbeeld hun kind aankijken tijdens het spel of reageren op een initiatief van het kind. Als ouders inzicht hebben in de interactie bevordert dat de communicatieve- en sociale ontwikkeling van het kind.

TAALSTIMULERING

In 2021 heeft het Mamacafé in Aalten een nieuwe opzet gekregen in de vorm van Boekjes & Babbels. Elke vrijdagochtend kunnen ouders en kinderen naar dit voorlees-speel-muziek-uurtje in de bibliotheek in Aalten. Eens per maand sluit een jeugdverpleegkundige van ons team aan om uitleg te geven over het onderwerp van die bijeenkomst. Boekjes & Babbels is heel laagdrempelig, gericht op taal en ontmoeting. Het is gestart als pilot en heeft vervolg gekregen. Door corona heeft Boekjes & Babbels een tijd stilgelegen. De bijeenkomsten zijn nu weer opgestart, de opkomst is goed.  Om de spraak- en taalontwikkeling te bevorderen, stimuleren we ouders om hun kind een kinderopvang of peuterspeelzaal te laten bezoeken. En om vroeg te beginnen met het (voor)lezen van boekjes. Andere middelen in de gemeente Aalten voor taalstimulering zijn IOB, de pilot VHT bij VVE-kinderen, de kindertaalcoach en de Voorleesexpress.   Als team willen we actiever zijn in het voorkomen en aanpakken van achterstanden in de spraak- en taalontwikkeling. Bijvoorbeeld door bij een kind van 2,5 jaar extra op huisbezoek te gaan als er signalen zijn die daar aanleiding toe geven. Deze plannen werken we verder uit in 2022. 

% bereik
% non-bereik
99,40%
0,60%