Kindertaalcoach Aalten Jaarverslag Aalten 2021

Betere kansen dankzij Kindertaalcoach

Met een goede taalontwikkeling heeft een kind betere kansen. Als Nederlands niet de moedertaal van een kind is, is het soms lastig voor ouders om ze die Nederlandse taalontwikkeling mee te geven. De vrijwillige Kindertaalcoach biedt jonge kinderen intensieve taalbegeleiding in het Nederlands. Bijvoorbeeld door taalspelletjes te doen, voor te lezen en samen met het kind met speelgoed te spelen. Dit vergroot de ontwikkelingskansen én de kans op een goede schoolloopbaan van het kind.

EXTRA TAALSTIMULERING VANAF DE LEEFTIJD VAN 1,5 JAAR

Het programma Kindertaalcoach is in Winterswijk al meer dan tien jaar een mooie toevoeging gebleken binnen de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dit goede voorbeeld heeft ervoor gezorgd dat sinds 2021 de gemeenten Aalten en Bronckhorst ook gestart zijn met deze ondersteuning. Met Kindertaalcoach willen we de grote groep niet-Nederlandse kinderen met een taalachterstand binnen de gemeente bereiken. Vaak wordt op het consultatiebureau al voordat een kind twee jaar is, geconstateerd dat thuis niet of nauwelijks Nederlands wordt gesproken en extra taalstimulering nodig is. 

De praktijk

Januari 2021 startte Kindertaalcoach in de gemeente Aalten. Ondanks corona hebben we veel ingezet op kennismaking met collega’s en zorgverwijzers in de gemeente. Met een groep van zes ervaren vrijwilligers vanuit de gemeente Winterswijk hebben we een begin gemaakt. 

We hebben onze digitale vaardigheden optimaal benut. Zo zijn vier nieuwe vrijwilligers getraind door zowel fysiek als digitaal contact. Op het moment dat de maatschappij weer meer open ging, zijn we erin geslaagd om direct al enkele ervaren én nieuwe vrijwilligers te kunnen koppelen. Gedurende het jaar streefden we naar zorgvuldige en veilige omgang met inachtneming van de coronamaatregelen. Waar het nodig was bewaarden we even afstand en hebben enkele vrijwilligers per telefoon of tijdens een wandeling contact onderhouden. We kijken uit naar een mooi tweede jaar in de gemeente waarin we ons contact met zorgverwijzers en andere netwerkpartners willen verdiepen en verbreden. Ook willen we veel aandacht blijven schenken aan de werving van en contact met de vrijwilligers.

Aantallen

Met tien gezinnen vonden in 2021 activiteiten plaats. Er zijn dit jaar acht gezinnen gekoppeld. Met één gezin is veel contact geweest, maar uiteindelijk hebben zij toch niet voor een Kindertaalcoach gekozen. En één gezin kon vanwege de nieuwe coronamaatregelen eind 2021 niet meer gekoppeld worden. Van de gemaakte koppelingen zijn nog geen trajecten afgesloten.

Lopende koppeling vanuit voorgaand jaar
nvt
Kind gekoppeld vanuit wachtlijst voorgaand jaar
nvt
Nieuwe aanvraag
10
Aanvraag niet tot koppeling gekomen
2
Koppelingen in 2021
8
Positief afgesloten koppeling
nvt
Koppeling afgebroken
0
Wachtlijst eind van het jaar
0
Lopende koppeling per 31 december
8
 
Nationaliteit
Aantal 2021
Irak
1
Turkije
1
Eritrea
3
Syrië
3
Ethiopië
1
Griekenland
1

DE IMPACT VAN CORONA

Ondanks corona, konden gelukkig veel van de kinderen wel gewoon naar de peuteropvang of school, omdat zij kwetsbaar zijn in hun ontwikkeling. Veel vrijwilligers hebben op allerlei creatieve manieren toch het contact met gezinnen kunnen houden ondanks corona.

BINDING MET VRIJWILLIGERS

De vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter het Kindertaalcoachproject. Vrijwel alle vrijwilligers zijn zelf ouder en/of hebben beroepsmatig ervaring met de opvoeding en taalontwikkeling van kinderen. Aan het begin van 2021 is aan vrijwilligers die voorheen werkzaam waren in de gemeente Winterswijk gevraagd of zij ook inzetbaar willen zijn in de gemeente Aalten. Hieruit is een groep van zes vrijwilligers ontstaan. In de loop van het jaar hebben we zes nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen.

Intervisies vonden dit jaar afwisselend op locatie of digitaal plaats. Op de momenten dat het kon, hebben we elkaar weer fysiek ontmoet. Hier gaat toch de voorkeur van de meeste vrijwilligers naar uit. Een aantal mensen vindt elkaar digitaal ontmoeten ook geen probleem, dus hebben we elkaar ook op deze wijze ontmoet. Voor wie dat liever niet wil, is er contact met de coördinator via telefoon, e-mail of WhatsApp.

 

Voor de Week van de Opvoeding werd een boekje van de Family Factory vol tips naar vrijwilligers én gezinnen gestuurd.

In september hebben we gelukkig de uitgestelde zomerdag kunnen vieren bij kaasboerderij Weenink in Lievelde. De kerstbrunch moest helaas weer geannuleerd worden. Als alternatief hebben alle vrijwilligers een cadeautasje ontvangen die de coördinatoren langs kwamen brengen en konden ze deelnemen aan de door Sensire/Yunio georganiseerde kerstmarkt.

DE COÖRDINATOR

De coördinator begeleidt het proces tussen de gezinnen en de vrijwilligers. Zij maakt kennis met nieuwe gezinnen en zoekt een passende vrijwilliger. Nadat vrijwilliger en gezin met elkaar in contact zijn gebracht, houdt zij contact met de vrijwilliger over de voortgang. Zij heeft een coachende rol naar de vrijwilliger en wanneer dingen moeizaam verlopen onderneemt de coördinator actie. Te denken valt aan gezinnen die regelmatig afzeggen of vergeten dat de vrijwilliger komt, maar ook aan gezinnen waar zorgen ontstaan over de ontwikkeling van de kinderen. In dat laatste geval neemt de coördinator eerst contact op met het gezin om de zorg te bespreken en toestemming te vragen om de zorg te delen met de jeugdverpleegkundige en de peuter- of kinderopvang.

In het verleden werkte er 1 coördinator in Winterswijk. Met de start van het project in Aalten is dit een duoschap geworden. Voordeel hiervan is dat je kennis kunt delen en elkaar kunt vervangen indien nodig.

SAMENWERKING

Er is een prettige verbinding met de jeugdverpleegkundigen. Daarnaast krijgt het project Kindertaalcoach steeds meer bekendheid op een aantal basisscholen. In het eerste jaar in de gemeente Aalten is er ook meteen een mooie samenwerking met de VoorleesExpress. Dit programma wordt uitgevoerd door de bibliotheek. 

AANDACHTSPUNTEN 2022

In 2022 willen we de samenwerking met de bibliotheek rondom de VoorleesExpress verder vormgeven. De programma’s hebben gelijkenissen en het zou goed zijn om de verschillen inzichtelijk te maken voor de verwijzers.

Ook willen we de verbinding met peuterspeelzalen en de kinderopvang meer aandacht geven. Wanneer de coronamaatregelen het toelaten gaan we weer op locatiebezoek en sluiten we mogelijk aan bij ouderbijeenkomsten. Ook blijven we in 2022 inzetten op werving en training van nieuwe vrijwilligers in Aalten.