Sociaal Raadsliedenwerk Aalten Maatschappelijke dienstverlening Sensire 2018

SRW Aalten

Het sociaal raadsliedenwerk kent in de gemeente Aalten geen open inloopspreekuur. Alle burgers worden via een andere instantie verwezen. Verwijzingen vinden veelal plaats door het algemeen maatschappelijk werk en de gemeente Aalten door consulenten van de bijzondere bijstand, schuldhulpverlening, participatie en WMO. Het sociaal raadsliedenwerk werd goed gevonden door de instanties. Het algemeen maatschappelijk werk, consulenten van de gemeente Aalten en andere netwerkpartners maken gebruik van het SRW als er behoefte is aan specialistische juridische kennis of financiële kennis.
Om korte lijnen te houden met de consulenten van de gemeente Aalten, is het sociaal raadsliedenwerk eens per twee weken werkzaam in het gemeentekantoor Aalten op verzoek van de gemeente Aalten. Onze ervaring is ook dat nabijheid het beste werkt. Verder neemt het sociaal raadsliedenwerk ook deel aan multidisciplinaire overleggen als er sociaaljuridische kennis nodig is. Verder is er aansluiting bij het netwerkoverleg in Dinxperlo.

Top 3 problemen in de gemeente Aalten

1. Sociale zekerheid
Veel vragen hebben betrekking op de Participatiewetuitkering van Laborijn. Het gaat om de aanvraag, inlichtingenplicht en intrekking/beëindiging. Verder vragen omtrent uitkeringen van het UWV, zoals de Werkloosheidswet, Ziektewet en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

2. Juridische zaken
Dit betreft veelal bezwaar- en beroepzaken. Bezwaar tegen beëindiging uitkering, afwijzing gesubsidieerde rechtsbijstand, beroep tegen beslissing betalingsregeling inkomstenbelasting of beroep tegen afwijzing kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
Wat opvalt is dat er veel vragen waren rondom echtscheiding. Voor het juridische proces wordt doorverwezen naar mediation of de advocatuur. Maar een life-event als echtscheiding brengt ook veel financiële vragen met zich mee waarin het sociaal raadsliedenwerk ondersteunt. Denk aan het inkomen, toeslagen, inkomstenbelasting, koopwoning/huurwoning en alimentatie. 

3. Belasting
Dit zijn vragen met betrekking tot de inkomstenbelasting, zoals het aanvragen of wijzigen van een voorlopige aanslag of het aanvragen van kwijtschelding of een betalingsregeling voor een aanslag van de inkomstenbelasting. Ook komen er vragen inzake de toeslagen. Denk hierbij aan het aanvragen van toeslagen of wijzigingen doorgeven met betrekking tot de gezinssituatie of inkomen of een persoonlijke betalingsregeling aanvragen.

Bij de start van de trajecten was 75% van de trajecten complex, dat wil zeggen: met vragen op meerdere probleemgebieden. Problemen hangen vaak met elkaar samen. Het niet starten dan wel stopzetten van een uitkering kan bijvoorbeeld schulden opleveren. En een life-event zoals echtscheiding of ontslag heeft invloed op meerdere leefgebieden. In de gemeente Aalten werd veelal ondersteuning geboden aan burgers met complexe problematiek gedurende een langere termijn.

Laborijn

Veel inwoners hebben hulp en ondersteuning bij ons gezocht omdat ze verstrikt raakten in de regels van Laborijn met betrekking tot het krijgen en behouden van een minimuminkomen en de taaleis. Op casusniveau namen we een bemiddelende rol op ons, waarbij we in overleg met cliënt en consulent tot een oplossing probeerden te komen. De werkwijze is voor de cliënt niet te begrijpen. De benaderwijze van Laborijn is systeemgericht en niet mensgericht. Als we er in bepaalde gevallen niet uit kwamen, verwezen we naar gespecialiseerde sociale zekerheidsadvocaten. Helaas heeft dit vaker moeten gebeuren dan ons en onze cliënten lief is.
Op (overstijgend) beleidsniveau hebben we onze signalen kenbaar gemaakt in het regulier kwartaaloverleg met de gemeente. Daarna heeft overleg met beleidsambtenaren en de bestuurder van Laborijn plaatsgevonden. Resultaat hiervan is dat er nu een driemaandelijks overleg is van de sociaal raadslieden Oude IJsselstreek en Aalten met de juridisch beslisser en teammanager van Laborijn. Dit overleg wordt als constructief en informatief ervaren. De samenwerking is sneller geworden en verbeterd. Naar onze visie zou de methodiek van ‘de omgekeerde toets’, zoals deze landelijk wordt ontwikkeld en uitgezet, verbeteringen geven.