Jeugdgezondheids-zorg Aalten Jaarverslag Aalten 2023

Van het team jeugdgezondheidszorg

Vernieuwing van het consultatiebureau

In het afgelopen jaar hebben we binnen onze gemeente plannen ontwikkeld ter vernieuwing van het consultatiebureau. We hebben bewust nieuw speelgoed aangeschaft, gebaseerd op het principe van 'open ended play'. Deze speelvorm moedigt kinderen aan om zelf op ontdekking te gaan. Daarnaast streven we naar een beweegstimulerende omgeving, met stickers op de grond waar kinderen op kunnen springen en activiteitenborden aan de muur.

Om de sfeer te verbeteren, willen we weg van de 'klinische' ambiance en streven we naar een meer huiselijke sfeer. Hierbij hebben we gesprekken gevoerd met een styliste om deze veranderingen te realiseren. Voor het jaar 2024 staan er dus veelbelovende ontwikkelingen op de planning.
 

Samenwerking met woningbouwvereniging

Een recente samenwerking binnen onze gemeente betreft de woningbouwvereniging. Bij welkomstgesprekken voor nieuwkomers met kinderen onder de 4 jaar worden wij nu uitgenodigd om deel te nemen. Deze nauwere betrokkenheid stelt ons in staat om moeilijk bereikbare nieuwkomers direct te benaderen. Hierdoor beschikken we direct over contactgegevens, zijn we vroegtijdig op de hoogte van de gezinssituatie en kunnen we indien nodig eerder hulp inschakelen.

Project #Opladers

Een recente toevoeging aan onze gemeente is het project #Opladers. Dit initiatief richt zich op het vergroten van het netwerk onder gezinnen, waardoor zij onderling van betekenis kunnen zijn. Het project is momenteel actief bezig met de implementatie binnen de gemeente Aalten, en dit gebeurt in nauwe samenwerking met het consultatiebureau
 

Uitbreiding Vaccinatieaanbod

Sinds oktober 2023 bieden wij, in aanvulling op de maternale kinkhoestvaccinatie, ook de maternale griepvaccinatie aan. Moeders hebben nu de mogelijkheid om beide vaccinaties in één consult te ontvangen op het consultatiebureau.
 

Ondersteuning bij Ontwikkelingsvoorsprong

In 2023 zagen we een toename van het aantal hulpvragen met betrekking tot kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, waardoor ouders tegen uitdagingen aanliepen in de opvoeding. Om hierin te ondersteunen, bieden wij opvoedingshuisbezoeken aan, waarbij tevens de mogelijkheid bestaat voor Kortdurende Video Home Training. Daarnaast zijn we een intensievere samenwerking aangegaan met de kinderopvang om gezamenlijk meer aandacht te besteden aan dit specifieke onderwerp.
 

Boekjes en Babbels in Aalten

"Boekjes en Babbels" in Aalten blijft een groot succes. De coördinator van Yunio, verantwoordelijk voor Home-Start, kindertaalcoach en #Opladers onderzoekt momenteel de mogelijkheid om dit initiatief uit te breiden naar Dinxperlo en/of naar andere ontmoetingsmogelijkheden voor ouders binnen Aalten.
 

Uitdagingen

1.Toename Nieuwkomers
Veel nieuwkomers, hoofdzakelijk gezinnen die zich in Aalten vestigen, ervaren op diverse gebieden de behoefte aan extra ondersteuning. Dankzij welkomstgesprekken kunnen we vele gezinnen vroegtijdig ondersteunen; de instroom blijft naar ons gevoel relatief hoog.

2. Hoog Percentage Overgewicht
De cijfers betreffende overgewicht blijven aanzienlijk hoog, waarbij recente gegevens een stijging laten zien. Door de corona jaren is er een vertekend beeld ontstaan wat betreft het percentage kinderen met overgewicht. In deze jaren zijn namelijk kinderen met een gezond gewicht minder vaak op het bureau gezien dan kinderen met overgewicht. Daarnaast hebben ouders ook zelf metingen doorgegeven, die vaak niet/minder betrouwbaar zijn.

Hierdoor kunnen we niet met zekerheid zeggen dat er sprake is van een echte stijging. Dat zal de komende jaren uitwijzen. Het gewicht van kinderen blijft dus een aandachtspunt.

3. Ongelijk investeren voor gelijke kansen
Ons streven is gelijke mogelijkheden te creëren voor iedereen in onze gemeente, ongeacht achtergrond of situatie. Dat doen we bijvoorbeeld door de kinderen waarvan we weten dat alles goed, minder vaak uit te nodigen, zodat we kunnen investeren in betere kansen voor de kinderen die het nodig hebben.  

Succeservaringen

Casus 1: Ondersteuning voor Jonge Ouders
Een gezin met jonge ouders, gekenmerkt door ernstige onzekerheid en psychische problemen bij de vader, wist niet goed raad met een jonge baby. Bij het eerste huisbezoek stelden we Thuisbegeleiding Jeugd voor, wat direct ingezet kon worden. De Thuisbegeleiding Jeugd gaf praktische hulp en mentale ondersteuning. Deze hulp en ondersteuning was gericht op de zorg voor hun jonge baby tijdens de eerste maanden, waardoor de ouders in hun kracht werden gezet en het ouderschap met meer vertrouwen tegemoet gaan. 
 

Casus 2: Zelfvertrouwen en inzicht 
Een moeder van niet Nederlandse afkomst, met beperkt sociaal netwerk, verwelkomt haar eerste kindje. Geconfronteerd met een vaak afwezige vader door werkverplichtingen, worstelt de moeder met talloze vragen en onzekerheden. Na veelvuldig contact met een jeugdverpleegkundige, werd Kortdurende Video Hometraining ingezet om de moeder inzicht te geven in de signalen van haar baby en hoe deze te interpreteren. Hierdoor begint de moeder langzaam zelfvertrouwen op te bouwen en staat ze inmiddels steviger in het ouderschap.

% bereik
% non-bereik
99.51%
0.49%