Maatschappelijk werk Aalten Maatschappelijk dienstverlening Sensire Aalten 2021

Het huidige team Maatschappelijk Werk Aalten is een nieuw team dat gestart is in november/december 2021. Onderstaand jaarverslag is dan ook geschreven door dit nieuwe team, dat in 2021 twee maanden werkzaam was in een nieuwe bezetting en in de opstartfase was.

Samenwerking met Figulus Welzijn

In januari 2021 verhuisde het Maatschappelijk werk naar De Ahof in Aalten, naar een kantoor van Figulus Welzijn. Dit idee ontstond vanuit de gedachte om de onderlinge samenwerking te versterken. Door de pandemie kwam dat minder tot zijn recht dan gehoopt, omdat thuiswerken de norm was. Toch werd het Algemeen Maatschappelijk Werk hierdoor wel beter zichtbaar in Aalten.
In Dinxperlo maakte het Algemeen Maatschappelijk Werk gebruik van het Kulturhus waar Figulus ook haar kantoren heeft. Zo is er voor het Algemeen Maatschappelijk Werk in Aalten en Dinxperlo een plek om inwoners uit de gemeente Aalten te ontvangen.

Vanaf het moment dat het nieuwe team maatschappelijk werkers startte in Aalten, is er geïnvesteerd op het kennismaken met de medewerkers van Figulus. Het komende jaar geven we hier vervolg aan en onderzoeken we of het Maatschappelijk werk in de toekomst onderdeel kan worden van Figulus Welzijn; een ontwikkeling dat gesteund wordt door het team Maatschappelijk Werk, omdat het voor de inwoners van de gemeente Aalten dan nog duidelijker is dat zij voor verschillende vormen van ondersteuning terecht kunnen bij Figulus.
De gesprekken hierover worden in 2022 gevoerd.

Contact met netwerkpartners

Ondanks de beperkingen als gevolg van de geldende corona maatregelen, bleef de kwaliteit van de relaties met de diverse netwerkpartners goed. De lijnen die er lagen konden goed doorgezet worden, zoals bIjvoorbeeld de netwerkbijeenkomsten iedere 6 weken. Maar ook door de lopende project, was er veel onderling contact.  

Daarnaast is er goed contact met het Sociaal Raadsliedenwerk van Sensire. Bij vraagstukken die beter aansloten op het SRW, verwezen we door of zochten de samenwerking op in een casus.

Mevrouw Binka, klant Algemeen Maatschappelijk Werk Sensire

24/7 bereikbaar

Het Algemeen Maatschappelijk Werk is 24 uur per dag/ 7 dagen per week bereikbaar. Buiten kantoortijden biedt Service Centrum NAAST, onderdeel van Sensire, diensten aan waardoor men ook buiten kantoortijden te woord wordt gestaan. Een medewerker van NAAST maakt dan een korte samenvatting waarmeer het team later contact kan leggen. Daarnaast is het team op werkdagen telefonisch bereikbaar en kan een inwoner of verwijzer mailen naar de algemene inbox.

De impact van corona

Ook het afgelopen jaar was er nog sprake van de coronapandemie die de manier van werken sterk  beïnvloedde. De maatregelen werden gaandeweg het jaar versoepeld waardoor fysiek contact langzaam weer mogelijk werd. Over het algemeen werd opgemerkt dat dit voor de inwoners toch het prettigst is en met inachtneming van de geldende regels, konden fysieke afspraken op kantoor of aan huis weer plaats vinden. 

Het aantal aanmeldingen voor het Maatschappelijk Werk is in 2021 iets teruggelopen ten opzichte van 2020. Met dit in ons achterhoofd, zetten wij er ons voor in om in 2022 het aantal aanmeldingen te laten groeien en willen wij er achter komen hoe wij de inwoner weer beter kunnen ondersteunen.
 

Ontwikkelingen en trends a.d.h.v. cijfers 

Opvallend is dat er in 2021 in vergelijking met 2020 dubbel zo vaak is doorverwezen naar de gemeentelijke schuldhulpverlening. Dit sluit naar ons idee aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij. Door de verschillende maatregelen die zijn genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zien wij in het maatschappelijk werk meer personen met financiële problemen, waarbij gespecialiseerde hulpverlening noodzakelijk is. Gezien de casussen die eind 2021 zijn opgestart, verwachten wij dat deze ontwikkeling zich doorzet in 2022.

Het Maatschappelijk werk ziet een toename van sociaal juridische vraagstukken waarbij de expertise van de Sociaal raadslieden gewenst is. Opvallend is dan ook dat er twee keer zoveel personen zijn doorverwezen naar naar het Sociaal Raadsliedenwerk dan het jaar ervoor. 

Teamsamenstelling 

Ook heeft er een wisseling plaatsgevonden in de samenstelling van het team Maatschappelijk werk en Sociaal Raadsliedenwerk in Aalten. In september is Anneke Salemink begonnen als Sociaal Raadsvrouw binnen team Aalten. Daarnaast zijn er in september en oktober sollicitaties procedures gehouden voor invulling van vacatures voor 2 nieuwe maatschappelijk werkers. In november is Marjon Eppink gestart en in december Nico Evers. 

Mede door deze nieuwe samenstelling is gekozen om de samenwerking met het maatschappelijk werk van gemeente Oude IJsselstreek te zoeken.
Er zijn een aantal overleggen geweest waarin ruimte was voor vragen om zo van elkaar te leren. Daarnaast kan het Algemeen Maatschappelijk Werk van gemeente Oude IJsselstreek hun werkervaringen delen met het Maatschappelijk werk in Aalten. Hier zal in 2022 verdere invulling aangegeven worden. 

Groepsbijeenkomsten zoals bijvoorbeeld sociale weerbaarheidstraining, Eigen Kracht groepen en het geven van intervisies aan vrijwilligers, zijn momenteel nog niet opgestart. Wij gaan uitzoeken hoe wij dit in 2022 vorm kunnen geven aan groepsbijeenkomsten. 

Projecten waar het maatschappelijk werk aan deelneemt: 

Huisbezoeken mensen in Armoede
Het afgelopen jaar is één maatschappelijk werker betrokken geweest bij het initiatief vanuit het Meedoenpact waarbij mensen die leven in armoede worden bezocht door een getrainde vrijwilliger. De kerstpakkettenactie van eind 2020 leverde veel aanmeldingen op, waarbij de aangemelde personen konden aangeven of zij bezocht wilden worden door een getrainde vrijwilliger. Deze vrijwilliger is getraind om hun leefsituatie in kaart te brengen en hen te voorzien van informatie en advies, of doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp.

De maatschappelijk werker heeft gezamenlijk met Figulus Welzijn een groep van 12 vrijwilligers opgeleid op het gebied van signaleren van armoede en het verstrekken van informatie m.b.t. landelijke en gemeentelijke sociale voorzieningen. Daarnaast heeft de maatschappelijk werker 4 vrijwilligers ondersteund bij het afleggen van deze huisbezoeken.

In november 2021 vond een tussenevaluatie plaats. Mede door de pandemie kon de vrijwilligersavond in november niet door gaan. Aankomend jaar zal gezamenlijk met Figulus Welzijn en het Meedoenpact gekeken worden hoe dit project verder vorm krijgt, en welke rol het Maatschappelijk werk binnen dit project speelt.

 

Zakgeldproject 2021-2022
In samenwerking met Meedoenpact, Figulus Welzijn, de Sociale Raad gemeente Aalten, Docenten van de HAN in Nijmegen en twee ervarings deelnemers, is het zakgeldproject in het leven geroepen. Dit is een project waar ouders en kinderen (6-12 jr) aan kunnen deelnemen met als doel het voorkomen of doorbreken van generatiearmoede. Door kennis te delen wordt geleerd hoe men financiële zelfredzaamheid kan versterken. 

De vraag kwam of het Algemeen Maatschappelijk Werk hier aan wilde bijdragen en hier is gehoor aan gegeven. Uiteindelijk is, mede door corona, pas in december 2021 de Kick Off geweest. Docenten en projectleiders van de HAN in Nijmegen hebben de projectgroep op een ochtend meegenomen in de opzet van het zakgeldproject en zijn beschikbaar voor vragen.  

Het maatschappelijk werk gaat de oudergroep begeleiden en de jongerenwerkers van Figulus zullen de kinderen begeleiden.

 

Financieel spreekuur
Ook is in samenwerking met de gemeentelijke Schuldhulpverlening, Humanitas en het Sociaal Raadsliedenwerk eind 2021 een opzet gemaakt om een financieel straatje / spreekuur op te zetten. Het doel van deze inloop is om de inwoner een inloopmoment te bieden om met ondersteuningsvragen rondom financiën te kunnen komen. De aanwezige hulpverlener ondersteunt of verwijst door indien nodig. In de loop 2022 zal gekeken worden om hier meer invulling aan te geven en ook andere thema's aan bod te laten komen of andere netwerkpartners te vragen aan te sluiten.

‘Weer wat licht in mijn ogen’

Door de POH van de huisarts werd een jongeman bij het Maatschappelijk werk aangemeld. Deze jongeman had verschillende problemen, maar momenteel speelde werkloosheid en daardoor geen inkomen hebben de grootste rol. De POH vroeg het maatschappelijk werk te ondersteunen bij het aanvragen van een uitkering. 

De jongeman was voor het maatschappelijk werk moeilijk bereikbaar, enigszins zorgmijdend en het duurde even voor er een concrete afspraak stond. Door op huisbezoek te gaan werd de drempel om ergens naar toe te moeten gaan verlaagd en gaf de man al gauw aan blij te zijn met de geboden hulp. 

Door stapsgewijs te werk te gaan, kon er een uitkering aangevraagd worden.
Gaandeweg het gesprek werd duidelijk dat er op meerdere leefgebieden hulp en ondersteuning nodig was en dit niet binnen met alleen de kortdurende inzet van Maatschappelijk Werk opgelost zou worden.
Het maatschappelijk werk heeft contact gezocht met de schuldhulpverlening van gemeente Aalten en zo is er inmiddels een aanmelding voor budgetbeheer gedaan.
Daarnaast is ambulante hulpverlening nodig, waarvoor de man open staat. 

Ondanks dat er nog geen sprake is van een directe oplossing, geeft de jongeman aan dat hij zich weer optimistischer voelt. Hij noemt het zelf:  “ik heb weer wat licht in mijn ogen en ik heb weer meer energie en doelen om mijn leven op te pakken. “

Door naast iemand te gaan staan, lukte het iemand in zijn eigen kracht zetten en ook hulp te bieden. Dit is een mooi voorbeeld van wat Maatschappelijk werk kan betekenen voor inwoners.