Toekomstgroep en digitalisering Yunio Jaarverslag Aalten 2022

Toekomstgroep en digitalisering Yunio

Binnen Yunio wordt gewerkt met een zogeheten Toekomstgroep. De medewerkers in deze groep houden zich vooral bezig met innovatie gericht op en denkend vanuit de toekomst. 
In 2022 heeft de Toekomstgroep samen met de cliëntenraad en een groep met diverse medewerkers middels design thinking de toekomstvisie voor Yunio jeugdgezondheidszorg uitgewerkt.
Deze visie is met alle teams gedeeld en is het uitgangspunt om de inrichting van de jeugdgezondheidszorg aan te vullen en aan te passen in de komende jaren. 

Digitaliseren

Voor alle medewerkers in de verandering van tijdperk (J. Rotmans) zijn digitale vaardigheden van wezenlijk belang, naast de vakinhoudelijke vaardigheden. Het is belangrijk dat medewerkers niet alleen fysiek en mentaal fit zijn, maar ook digitaal fit. 
Yunio hanteert de vijf pijlers van Digitaal Fit om richting te geven aan het digitaal fit worden. Dit zijn: digitaal bewustzijn, digitale hygiëne, digitale vaardigheden, persoonlijk kennismanagement en persoonlijke groei met behulp van technologie. Ondanks de invloed van corona en het hoge landelijke ziekteverzuim zijn op het gebied van innovatie, digitalisering en digitaal fit mooie stappen gezet. Er zijn onder andere extra verdiepende scholingen gegeven in het werken in de Google workspace. 

Yunio heeft meegewerkt aan het uitbreiden van de Slimme Richtlijnen Module. Dit is een module die TNO, jeugdgezondheidszorg-organisaties en de leverancier van het digitale dossier samen maken.  Deze module zorgt ervoor dat medewerkers bij het invoeren van gegevens direct een advies ontvangen dat is gebaseerd op de richtlijnen jeugdgezondheidszorg. De module werkt nu voor lengte, gewicht en taal.
Tevens is een start gemaakt met het Digitale gesprek. Dit is een gesprek dat ouders op eigen initiatief kunnen initiëren vanuit Mijn Kinddossier. De professional heeft direct het juiste dossier in beeld en kan daardoor vragen direct beantwoorden. Dit kan asynchroon, ouders en professionals hoeven niet op hetzelfde moment aanwezig te zijn. De professional kan zo’n digitaal gesprek, indien nodig, met een druk op de knop toevoegen  als daadwerkelijk onderdeel van het dossier. 

Verder neemt Yunio deel aan een aantal samenwerkingen. Met TNO en het NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg) doet de organisatie mee aan het onderzoek over het toevoegen van beeldbellen aan de richtlijnen van de jeugdgezondheidszorg. Met het lectoraat opvoedondersteuning van Avans werkt Yunio aan de online varianten daarvan. Verder werkt Yunio aan de doorontwikkeling van het digitaal dossier in het Strategisch Platform van KD+ gebruikers. (KD+ is ons digitale Kinddossier).

Vanuit het ministerie van VWS is er een opdracht gegeven om in nauwe samenwerking met de jeugdgezondheidszorg en het CBS tot een landelijke jeugdgezondheidszorg-monitor te komen. Deze monitor zou gegevens van de jeugdgezondheidszorg gaan verrijken met gegevens van het CBS. Yunio was nauw betrokken bij de eerste proeftuin en in principe klaar om gegevens te delen. Deze is echter vanuit het ministerie van VWS en het CBS in december gestopt. Er wordt nu op bestuurlijk niveau verder onderzocht hoe de monitor tot stand zou kunnen komen.

Eind 2022 is een start gemaakt om zorgmail/zorgdomein te gaan integreren binnen het digitale dossier. Dit zou de administratieve kant van de verwijzingen door de jeugdartsen echt vereenvoudigen!
Ook zijn de eerste verkenningen gedaan naar spraakgestuurd werken in het dossier.